top of page
Illustrasjon og konseptualisering av forhold og faktorer som kan utløse psykologisk stress

Hva som utløser stress kan variere mye fra person til person

Eksempler på  stressutløsende
forhold og faktorer

1. Arbeidsrelatert stress:
   - Høyt arbeidspress og lange arbeidsdager
   - Uklare arbeidskrav, arbeidsfordeling eller forventninger
   - Dårlig ledelse, arbeidsmiljø, uklare roller og rollekonflikter

   - Mangelfull balansering mellom arbeidsliv og privatliv
   - Bekymringer rundt jobbsikkerhet eller karrierestagnasjon

2. Personlige forhold:
   - Traumatiske livshendelser
   - Familiekonflikter, tvister eller problemer i personlige relasjoner

   - Kulturelle konflikter
   - Egen sykdom eller i nære relasjoner

   - Dødsfall eller tap i nære relasjoner

   - Overdreven bruk av rusmidler som alkohol eller narkotika

   - Arbeidsløshet/økonomiske utfordringer

   - Søvnproblemer

3. Livsendringer:
   - Flytting eller endring av bosted
   - Skifte av jobb eller karriere
   - Å få barn eller endringer i familiestrukturen
   - Pensjonering

4. Sosiale og miljømessige faktorer:
   - Sosial isolasjon eller ensomhet

   - Usunt kosthold og mangel på fysisk aktivitet
   - Å bo i et høykriminalitetsområde eller oppleve kriminalitet

   - Mobbing, trakassering eller diskriminering
   - Støy og forurensning

5. Indre faktorer:
   - Perfeksjonisme eller urealistiske forventninger til seg selv
   - Negativt selvbilde, lav selvfølelse, lav selvtillit 
   - Manglende evne til å si nei eller sette grenser
   - Pessimisme, negativ tenkning eller selvkritikk

6. Tidspress og multitasking:
   - For mange oppgaver på en gang
   - Konstant tidspress og frister
   - Følelsen av ikke å strekke til og aldri ha nok tid

bottom of page