top of page
DALL·E 2024-02-14 11.25.32 - Et ytterligere forbedret fotorealistisk digitalt kunstverk i

Takknemlighet

Utforsk kraften i takknemlighet

Takknemlighet handler om å lære å skifte fokus fra mangler og utilfredshet i livet, til en orientering og holdning som anerkjenner og verdsetter positive faktorer og forhold man ikke lenger er tilstrekkelig oppmerksom på.

Denne veiledningen utforsker hvordan praksisen med takknemlighet kan fremme mental, emosjonell og fysisk velvære, forsterke mellommenneskelige relasjoner, bygge mental motstandskraft, redusere stress og angst, samt bistå i følelsesregulering.

Utforsk personlige og kulturelle tilnærminger til takknemlighet, ta for deg utfordringer og kritiske perspektiver, og lær hvordan du kan integrere denne kraftfulle praksisen i din hverdag gjennom  femten gjennomtenkte tips. Enten du søker en dypere følelse av tilfredshet eller måter å berike dine relasjoner på, vil du finne praktiske råd og inspirerende innsikt i takknemlighetens verden her.

Takknemlighet, hva er det?

Takknemlighet, hva er det og hvordan fungerer det?

Vi lever i en tid preget av en uendelig søken etter forbedring, både personlig og profesjonelt, som ofte etterlater oss i en følelse av utilstrekkelighet og konstant lengsel. Men hva om nøkkelen til en dypere følelse av tilfredshet og glede ikke ligger i det å stadig streve etter mer, men i å verdsette det vi allerede har?

Takknemlighet er et kraftfullt og transformerende konsept som har vunnet økende anerkjennelse innen psykologi, helsefag, og i den bredere offentligheten for sin evne til å forbedre livskvaliteten.

Takknemlighet, en enkel, men kraftfull praksis, inviterer oss til å stoppe opp og reflektere over rikdommen i våre liv, ikke målt i materielle verdier, men i de øyeblikkene og relasjonene som fyller våre dager med mening. Denne praksisen handler ikke om å ignorere livets utfordringer eller å male et bilde av en perfekt verden, men om å anerkjenne det gode selv midt i turbulensen. 

Ved å skifte vårt fokus fra det vi mangler til det vi har, fra utilfredshet, bekymringer og frustrasjoner til anerkjennelse og tilfredshet, åpner vi døren til en ny måte å oppleve og forholde oss til verden på.

Takknemlighet hjelper oss å omfavne livet med alt det innebærer, både de høye fjelltoppene og de dype dalene. Det er en invitasjon til å anerkjenne at selv i vanskelige tider, kan vi finne lyspunkter som gir oss styrke og håp. Når vi praktiserer takknemlighet, budsjetterer vi vårt indre landskap, så de positive aspektene ved våre liv får større plass. Det er som om vi justerer fokus på kameraet vi ser livet gjennom, slik at bildet blir klarere og mer balansert.

Denne positive livsholdningen er ikke bare godt for vår mentale helse, men har også en smittende effekt på menneskene rundt oss. Når vi velger å uttrykke takknemlighet og anerkjenne det gode i livet vårt, oppmuntrer vi også andre til å gjøre det samme. Det skaper en kjedereaksjon av positivitet som kan lyse opp selv de mørkeste dager.

Å praktisere takknemlighet er derfor ikke bare en personlig reise, men en reise som beriker hele vårt fellesskap. Den utvider vår evne til empati, styrker våre relasjoner, og fremmer en kultur av generøsitet og vennlighet. I en verden som ofte kan føles kald og likegyldig, er takknemlighet et varmt lys som leder vei mot en mer inkluderende og medmenneskelig tilværelse.

I lys av forskning

Takknemlighet i lys av forskning og vitenskap

Forskning viser at praktisering av takknemlighet kan medføre en rekke signifikante fordeler for den enkeltes psykiske, fysiske og sosiale velvære. Takknemlighet fremmer positiv affekt og øker tilfredsheten med livet, styrker motstandsdyktigheten mot stress og fremmer bedre håndtering av motgang. Ifølge Fredrickson's broaden-and-build modell av positive emosjoner, utvider takknemlighet våre tankesett og bygger varige personlige ressurser, som i sin tur fungerer som reserver i vanskelige tider. Disse ressursene inkluderer psykologiske, sosiale og åndelige aspekter som forsterkes gjennom praksisen av takknemlighet [1][2][3][4][5].

Videre inspirerer takknemlighet til prososial gjensidighet og er en nøkkelmekanisme for å bygge og styrke sosiale bånd og vennskap. Å fokusere på de fordeler man har mottatt fra andre fører til en følelse av å være elsket og ivaretatt, hvilket også hjelper til med å styrke forbindelser til andre mennesker. Dette kan fungere som sosiale ressurser som gir sosial støtte i tider med nød [1][4][5]. På et dypere nivå kan takknemlighet også forsterke en følelse av åndelighet, gitt den sterke historiske assosiasjonen mellom takknemlighet og religion.

I tillegg antyder forskningen at takknemlighet, ved å være en positiv emosjon, utvider rekkevidden av kognisjon og tillater fleksibel og kreativ tenking, som igjen letter mestringsstrategier mot stress og motgang. Denne oppadgående spiralen av velvære antyder at takknemlighet ikke bare øker velbehaget i nåtiden, men også øker sannsynligheten for optimal fungering og lykke i fremtiden [1][2][3][4][5].

Hvem har mest nytte?

Hvem har mest nytte av takknemlighetspraksis?

I en verden hvor stress og negativitet ofte kan ta overhånd, står praktisering av takknemlighet frem som en kraftfull motvekt. Takknemlighet har evnen til å transformere vårt subjektive velvære, men ikke alle vil ha like stor fordel av denne praksisen. Gjennom å utforske hvordan ulike mennesker responderer på takknemlighetsintervensjoner, har forskningen avdekket innsikter som kan virke både intuitive og overraskende.

I motsetning til hva man kanskje ville anta, er det faktisk de som initialt føler seg minst takknemlige, som har mest å vinne på å engasjere seg i takknemlighetsøvelser. Dette innsiktsfulle funnet utfordrer vår initiale antakelse om at takknemlighetspraksis primært ville ha størst effekt for de som allerede har en positiv disposisjon. Faktisk tyder evidens på at personer som sliter med å kjenne på og uttrykke takknemlighet, opplever betydelig forbedringer i deres følelse av velvære når de begynner å praktisere takknemlighet regelmessig [1][4][5].

Slike oppdagelser indikerer at takknemlighetens transformerende kraft ikke nødvendigvis ligger i å forsterke det som allerede er sterkt, men snarere i å bygge opp og styrke de områdene hvor det er et betydelig mangelfullt. Ved å anerkjenne og verdsette det positive i våre liv, kan selv de som følte seg mest takknemlighetsfattige finne en vei til større lykke og tilfredshet  [1][4][5].

Forståelsen av denne dynamikken bringer oss til en viktig innsikt: Takknemlighetens sanne kraft kommer ikke fra å overfladisk anerkjenne de gode tingene vi allerede setter pris på, men fra en dyp og ofte utfordrende prosess med å omdanne vår grunnleggende tilnærming til livet. Det handler ikke kun om å telle våre velsignelser i tider med overflod, men også om å finne verdi og mening i de utfordringene vi møter. Dette perspektivet understreker at takknemlighetspraksis kan være mest innsiktsfull og transformerende for de som kanskje føler seg fanget i negativitet og utilstrekkelighet. Det er gjennom anstrengelsen av å søke etter og anerkjenne det positive, selv når det synes skjult, at vi kan oppleve en dypere forandring og økt velvære  [1][4][5].

Denne tilnærmingen til takknemlighet viser at den er mer enn bare en simpel handling eller tanke; det er en praksis som krever utholdenhet, ærlighet, og noen ganger mot, å se utover det umiddelbare og overfladiske. Ved å integrere takknemlighetspraksis i vår dagligdag, og spesielt ved å fokusere på de områdene av livet vårt hvor takknemlighet føles vanskeligst å finne, kan vi ikke bare forbedre vårt eget velvære, men også dypt transformere vår tilværelse. Det er i dette lys takknemlighetspraksis fremstår ikke bare som et verktøy for de som allerede er takknemlige, men som en livsendrende reise for alle  [1][4][5].

Kulturelle perspektiver

Kulturelle perspektiver på takknemlighet

Takknemlighetens rolle i menneskelivet vekker interesse verden over, men hvordan den oppleves og uttrykkes, bærer preg av kulturelle forskjeller. Kulturelle perspektiver gir en rikdom av forståelser rundt dette fenomenet, avdekkende at takknemlighet ikke bare er en universell følelse, men også en som er dypt forankret i samfunnsspesifikke normer og verdier. Disse kulturelle rammene kan betydelig forme hvordan takknemlighet praktiseres og hvordan den integreres i hverdagslivet.

I enkelte kulturer, for eksempel, kan uttrykk for takknemlighet være dypt integrert i språket og daglige interaksjoner, noe som fremmer en kontinuerlig bevissthet om og verdsettelse for de små detaljene i livet. I andre samfunn kan takknemlighet være en mer introspektiv praksis, reflektert gjennom personlig meditasjon eller tjenester som uttrykker dybde av takk.

Denne variasjonen understreker behovet for kulturell sensitivitet i forskning på og anvendelse av takknemlighetspraksiser. Forskere og praktikere må anerkjenne at det ikke finnes en "one-size-fits-all" tilnærming til takknemlighetsøvelser. Det som virker styrkende i en kulturell kontekst, kan ikke nødvendigvis overføres direkte til en annen med samme resultat.

Videre kan forståelsen av takknemlighet innen forskjellige kulturer berike vår globale forståelse av konseptet. Ved å utforske og anerkjenne de ulike måtene takknemlighet manifesterer seg på verden over, kan vi kanskje oppdage nye metoder for å kultivere og uttrykke takknemlighet i våre egne liv. Disse forskjellene åpner opp for en dialog om essensen av takknemlighet — som både en følelse og en handling — og dets potensial for å krysse kulturelle barrierer for å fremme større mellommenneskelig forståelse og harmoni.

Slik blir takknemlighet ikke bare et speil på mangfoldet i menneskelig erfaring, men også en bro som binder oss sammen på tvers av kulturelle skillelinjer. Den inviterer oss til å utforske dypere, ikke bare hvordan vi takker, men også hva det betyr for oss alle, uavhengig av hvor vi kommer fra.

Utfordringer og kritikk

Utfordringer, kritikk, og verdien av det å kultivere takknemlighet

Å integrere takknemlighet i hverdagen er ikke alltid lett. For mange kan konseptet om at vanskeligheter og motgang kan lede til vekst føles motintuitivt. Menneskets psykologi er predisponert til å fokusere mer intenst på det negative enn på det positive. Dette kan gjøre utviklingen av en bevisst takknemlighetspraksis til en utfordrende oppgave.

 

Spesielt under vanskelige forhold kan forsøket på å kultivere takknemlighet føles som en sisypheisk innsats – en referanse til den greske mytologien om Sisyfos, som var dømt til evig å rulle en enorm stein opp et fjell, bare for å se den rulle ned hver gang han nærmet seg toppen. Dette bildet levendegjør hvordan streben etter takknemlighet under motgang kan føles uendelig og tilsynelatende uten fremgang.

Forskning peker allikevel på at for de som mangler takknemlighet i livet, krever praksisen konfronteringen av egne hindringer som står i veien for lykke, at dette forenklet sett ikke er stort forskjellig fra den som er fysisk ute av form og trenger å engasjere seg i fysisk trening for å forbedre sin helse. Trening er tøffere for den utrente, men også mer fordelaktig.

Det er viktig å innse at takknemlighet ikke er en universell løsning. Noen ganger kan et overdrevent fokus på takknemlighet faktisk lede oss til å overse faktiske problemer som trenger vår oppmerksomhet. Derfor er det viktig å finne en balanse, å vite når vi skal erkjenne livets vanskeligheter samtidig som vi åpner hjertene våre for å se det positive.

Individuell tilpasning

Individuell tilpasning, holdningsendring og de langsiktige effektene av takknemlighetspraksis

Selv om veien mot en dypere takknemlighetsfølelse kan virke krevende, understreker forskningen gjentatte ganger hvor effektiv takknemlighet er for å fremme økt velvære. Det oppmuntrende ved disse funnene er at selv i møte med utfordringer, er de langvarige fordelene ved kontinuerlig takknemlighetspraksis vel verdt innsatsen.

 

Viktig å merke seg er imidlertid at takknemlighet krever en individuell og langsiktig tilnærming. Sporadiske refleksjoner over takknemlighet er ikke tilstrekkelige for å skape vedvarende endringer i ens liv.

 

For å virkelig erfare de transformative effektene som takknemlighetsfølelse har å tilby, må praksisen utvikles til mer enn en øvelse – den må bli en integrert del av ens livsorientering. Dette innebærer en regelmessig innsats og et bevisst fokus over tid på å anerkjenne og sette pris på de positive aspektene av livet. Det er å anse som en individuelt dynamisk prosess tilpasset livets stadige endringer.

 

Ved å gjøre takknemlighetspraksis til en grunnleggende holdning snarere enn en sporadisk aktivitet, kan man nyte godt av dens dyptgående effekter på personlig velvære og livskvalitet.

 Concept of gratitude
Hvordan komme i gang?

Hvordan komme i gang med å praktisere takknemlighet?

For å kultivere en dypere følelse av takknemlighet i hverdagen, presenteres  femten praktiske og gjennomtenkte måter å uttrykke og praktisere takknemlighet på. Disse metodene er designet for å være tilgjengelige for alle, uavhengig av livssituasjon, og kan tilpasses individuelle behov og preferanser. Fra å starte eller avslutte dagen med takknemlighet, til å uttrykke takknemlighet til andre, og til å reflektere over utfordringer med et takknemlig hjerte, tilbyr disse punktene en veiledning for å integrere takknemlighet i alle aspekter av livet ditt.

 

Ved å følge disse trinnene, kan vi alle finne nye måter å anerkjenne og verdsette de positive aspektene ved vår eksistens, og dermed åpne opp for en rikere, mer meningsfull og tilfredsstillende livserfaring. La oss ta skrittet videre mot et liv fylt med takknemlighet, og oppdage de utallige fordelene denne praksisen har å tilby.

 

Det er viktig å understreke at takknemlighet må praktiseres på en måte som passer den enkeltes livssituasjon og verdisyn. Som alle mentale og emosjonelle øvelser, vil effekten av takknemlighetspraksisen variere basert på den enkeltes engasjement og personlige forhold.


Det finnes ikke én universal oppskrift. Hver av oss har vår egen historie, våre egne utfordringer og våre personlige mål for fremtiden. Derfor oppfordres det til en individuell tilnærming der man utforsker og finner frem til de metodene for takknemlighet som gir best mening.

 

Samtidig er det viktig å reflektere over motgang for å se hvordan det har bidratt til personlig vekst. Slik vil man lettere kunne se det positive, selv i vanskelige perioder i livet. Evnen til å se fremover med takknemlighet, til tross for utfordringer, gir økt motstandskraft. Ved å integrere disse tilleggene og perspektivene i vår forståelse og praksis av takknemlighet, kan vi utvide vår kapasitet for glede, tilfredshet og velvære i våre liv.

15 måter å praktisere på

15 måter å praktisere takknemlighet på

1. Start eller avslutt dagen med takknemlighet

 • Hvordan: Integrer takknemlighet i din daglige rutine ved å sette av noen øyeblikk hver morgen eller kveld for å identifisere og reflektere over ting du er takknemlig for.

 • Eksempel: Skriv ned tre ting som har gjort deg glad den dagen før du legger deg.

2. Uttrykk takknemlighet til andre

 • Hvordan: Gjør det til en vane å uttrykke din takknemlighet og anerkjennelse til de rundt deg, enten gjennom ord, en tekst, eller gjennom handlinger.

 • Eksempel: Fortell en venn eller familiemedlem hvor mye du setter pris på dem, eller send en takknemlig melding etter en vennlig handling.

3. Mediter på takknemlighet

 • Hvordan: Dediker stille tid til takknemlighetsmeditasjon, hvor du fokuserer ånden på spesifikke ting eller personer du er takknemlig for.

 • Eksempel: Visualiser mennesker, opplevelser eller ting du er takknemlig for, og kjenn etter hvordan takknemligheten fyller hjertet ditt.

4. Lag en takknemlighetsmur eller -tavle

 • Hvordan: Opprett et dedikert sted i hjemmet hvor du kan vise frem bilder, notater eller symboler for alt du er takknemlig for.

 • Eksempel: Heng opp bilder av gode minner, takknemlighetsnotater eller gjenstander som representerer positive opplevelser på en tavle.

5. Praktiser mindfulness i hverdagen

 • Hvordan: Lev i nuet og vær fullstendig oppmerksom på ting rundt deg som vekker takknemlighet, selv de enkle, dagligdagse gledene.

 • Eksempel: Ta deg tid til å virkelig nyte en vakker soloppgang, eller den friske luften på en tidlig morgentur.

6. Gjør takknemlighet til en familieaktivitet

 • Hvordan: Innlem takknemlighetspraksis som en del av familierutinene, hvor hvert medlem deler noe de er takknemlige for.

 • Eksempel: Under middagen, rundt bordet, la hver person dele en ting de var takknemlige for den dagen.

7. Reflekter over utfordringer

 • Hvordan: Se tilbake på utfordringer eller vanskelige tider og finn elementer ved disse situasjonene som har bidratt til vekst eller som du kan være takknemlig for.

 • Eksempel: Tenk over en utfordrende tid på jobben som hjalp deg å utvikle nye ferdigheter eller lære viktige livsleksjoner.

8. Gi tilbake til samfunnet

 • Hvordan: Bruk følelsen av takknemlighet som motivasjon for å hjelpe andre, enten gjennom frivillig arbeid eller donasjoner.

 • Eksempel: Delta i lokale opprydningsprosjekter, eller doner til en matbank i nærheten for å gi tilbake til samfunnet.

9. Utøv takknemlighetsbesøk eller skriv takknemlighetsbrev

 • Hvordan: Uttrykk din takknemlighet på en meningsfylt måte ved å besøke noen som har betydd mye for deg, eller ved å skrive et takknemlighetsbrev.

 • Eksempel: Skriv et brev til en tidligere lærer for å fortelle dem hvordan de påvirket livet ditt.

10. Bruk takknemlighetspåminnelser

 • Hvordan: Angi visuelle eller digitale hint som minner deg om å reflektere over takknemlighet gjennom dagen.

 • Eksempel: Sett en regelmessig påminnelse på telefonen som oppmuntrer deg til å tenke på noe du er takknemlig for.

11. Visualiser takknemlighet

 • Hvordan: Sett av tid til å forestille deg ting eller personer du er takknemlig for, noe som kan forsterke den positive følelsen av takknemlighet.

 • Eksempel: Lukk øynene og forestill deg ansiktet til noen du er takknemlig for, og kjenn etter hvordan takknemligheten varmer deg.

12. Praktiser tanken "Det kunne vært verre"

 • Hvordan: Når du opplever en utfordring, tenk på hvordan situasjonen kunne vært verre, for å lettere anerkjenne og verdsette det positive du har.

 • Eksempel: I en vanskelig arbeidssituasjon, anerkjenn hva du har lært eller hvordan du har vokst fra erfaringen.

13. Utforsk takknemlighetsmeditasjon eller -øvelser

 • Hvordan: Engasjer deg i spesielle meditasjonsøvelser som fokuserer på takknemlighet, for å dyrke en dypere takknemlighet.

 • Eksempel: Delta i en guidet takknemlighetsmeditasjon som hjelper deg å fokusere på alle de positive aspektene ved livet ditt.

14. Implementer takknemlighet i profesjonelle relasjoner

 • Hvordan: Vis takknemlighet på arbeidsplassen ved å anerkjenne andres bidrag og støtte, noe som kan bidra til et mer støttende arbeidsmiljø.

 • Eksempel: Takke et teammedlem for deres harde arbeid på et prosjekt med en anerkjennende e-post eller notat.

15. Reflekter over takknemlighet før sengetid

 • Hvordan: Gjør det til en kveldsrutine å reflektere over dagens hendelser og de tingene eller personene du er takknemlig for, for å fremme en rolig og positiv sinnstilstand før søvn.

 • Eksempel: Tenk over tre positive ting fra dagen som har gått, før du lukker øynene for natten.

Takk!

Takk!

Takk for at du deltok i utforskningen av temaet, takknemlighet med meg. Jeg håper at innsiktene og teknikkene som ble presentert vil inspirere til positive endringer og bidra til styrking av din vei mot økt mental og emosjonell velvære. Mitt ønske er at dette materialet kan være et verdifullt verktøy i din utviklingsprosess.

Ytterligere utforskning

Ytterligere utforskning av personlig vekst eller støtte og hjelp på reisen

For dem som kan være interessert i ytterligere utforsking av personlig vekst, støtte eller hjelp på denne reisen, kan det være verdifullt å søke profesjonell veiledning. Å arbeide sammen med en profesjonell terapeut kan tilby ytterligere tilpasset støtte og innsikt som kan være til hjelp i å navigere personlige utfordringer.

Interessert i å utforske hvordan takknemlighet kan transformere ditt eget liv, med personlig veiledning? Oppdag mer om min tilnærming og hvordan jeg kan støtte deg i din reise mot økt velvære.

Anbefalt litteratur

Anbefalt litteratur til utforskning av takknemlighet

For å dykke dypere inn i temaet takknemlighet og hvordan man kan praktisere det i hverdagen, finnes det flere bøker som er høyt anbefalt. Disse bøkene tilbyr innsikt fra ledende eksperter innen feltet, praktiske øvelser, og inspirerende historier som kan hjelpe leserne å kultivere en dypere følelse av takknemlighet. Her er noen av de mest anbefalte bøkene om å praktisere takknemlighet:

 • "Thanks! How Practicing Gratitude Can Make You Happier" av Robert A. Emmons Robert Emmons, en av verdens ledende eksperter på takknemlighet, utforsker i denne boken hvordan takknemlighet ikke bare er en god moral, men også kan forbedre ens personlige lykke. Boken er basert på vitenskapelig forskning og tilbyr praktiske råd for hvordan man kan integrere takknemlighet i sitt daglige liv.

 • "The Gratitude Diaries: How a Year Looking on the Bright Side Can Transform Your Life" av Janice Kaplan Janice Kaplan deler sin ettårige reise med å leve livet gjennom et filter av takknemlighet. Hun utforsker hvordan takknemlighet kan påvirke ulike aspekter av livet, fra ekteskap og vennskap til arbeid og helse, og gir leserne innsikt i hvordan de selv kan leve et mer takknemlig og tilfredsstillende liv.

 • "Gratitude Works!: A 21-Day Program for Creating Emotional Prosperity" av Robert A. EmmonsI denne oppfølgeren til sin første bok, tilbyr Emmons et 21-dagers program designet for å kultivere en dypere praksis av takknemlighet. Programmet inkluderer øvelser, refleksjoner og daglige tips for å styrke leserens takknemlighetspraksis.

 • "Living in Gratitude: A Journey That Will Change Your Life" av Angeles Arrien. Basert på kulturell visdom og moderne vitenskap, leder Angeles Arrien leserne gjennom et år med takknemlighetspraksis, med månedlige temaer og øvelser som er designet for å inspirere en dypere forståelse og praksis av takknemlighet.

 • "A Simple Act of Gratitude: How Learning to Say Thank You Changed My Life" av John KralikDenne boken forteller den sanne historien om hvordan forfatteren, etter å ha nådd et lavpunkt i livet sitt, bestemte seg for å skrive 365 takknemlighetsbrev – ett for hver dag i året. Boken utforsker de transformative effektene denne handlingen hadde på hans liv og de rundt ham.

Disse bøkene tilbyr en blanding av personlig fortelling, vitenskapelig forskning, og praktiske øvelser som kan hjelpe enhver leser å utvikle og dyrke en sterkere følelse av takknemlighet i sitt eget liv. Ved å utforske disse bøkene, kan du finne inspirasjon og verktøy for å gjøre takknemlighet til en daglig praksis.

Referanser

Referanser:

1. Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.377
2. Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. The broaden-and-build theory of positive emotions. The American Psychologist, 56(3), 218–226. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.218
3. Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology : Journal of Division 1, of the American Psychological Association, 2(3), 300–319. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.300
4. Watkins, P. C. (2004). Gratitude and Subjective Well-Being. In R. A. Emmons & M. E. McCullough (Eds.), The psychology of gratitude (pp. 167–192). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195150100.003.0009
5. Wood, A. M., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P. A., & Joseph, S. (2008). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42(4), 854–871. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.11.003
bottom of page