top of page
DALL·E 2024-06-09 18.26.31 - Create a highly detailed, ultra-realistic digital artwork vis

SOCIAL MEDIA

SAMMENLIGNING
MENTAL HELSE 

HVORDAN ER JEG?
HVORDAN ØNSKER JEG Å VÆRE? 

HVORDAN FØLER JEG BURDE VÆRE?

-Higgins, 1987

1.0 INTRODUKSJON

1.1 Sosiale medier er en del av hverdagen

I den digitale tidsalderen vi lever i, har sosiale medier blitt en integrert del av hverdagen. Plattformer som Facebook, YouTube, Instagram, TikTok og Snapchat gir oss muligheter til å holde kontakten med nære og fjerne, knytte nye bånd, dele opplevelser og holde oss oppdatert. De gir oss tilgang til å følge med på, lære, vedlikeholde og utvikle ethvert interesseområde, fra hobbyer til samfunn, miljø, politikk og trender.

Plattformene kan gi glede, underholdning og styrke menneskelige kvaliteter som læring, kunnskap, kreativitet, brobygging, samarbeid og fellesskap. Samtidig kan de også medføre utfordringer som personvern, desinformasjon, sosial sammenligning, fremmedgjøring og hatefulle ytringer.

Med frihet følger også et stort ansvar, konsekvenser og ringvirkninger av egen tilstedeværelse og atferd.

1.2 Big Business driver utviklingen

Bak kulissene av disse sosiale plattformene ligger omfattende forretningsmodeller drevet av store økonomiske interesser. Inntektsstrømmene fra annonsering, abonnementsordninger, salg av data og integrerte e-handelsfunksjoner er avgjørende for plattformenes eksistens. Disse inntektene muliggjør videreutvikling og tilpasning av algoritmer, som sikrer at innholdet blir stadig mer relevant og engasjerende for brukerne. Algoritmene er ikke bare verktøy for å forbedre brukeropplevelsen, men også for å maksimere inntektene gjennom målrettet annonsering og andre kommersielle aktiviteter. Uten disse økonomiske motorene ville de store sosiale medieplattformene ikke kunne opprettholde sin drift eller fortsette sin raske utvikling.

2.0 SOSIAL SAMMENLIGNING

2.1 ET NATURLIG PSYKOLOGISK FENOMEN

Sosial sammenligning er et naturlig psykologisk fenomen som beskriver menneskers tendens til å evaluere og vurdere sine egne meninger, ferdigheter, prestasjoner, egenskaper og livssituasjon ved å sammenligne seg med andre (Festinger, 1954). Denne grunnleggende psykologiske drivkraften oppstår fordi vi ofte mangler objektive, absolutte standarder for mange sentrale områder i livet, som utseende, status, rikdom og livskvalitet. I fravær av slike målestokker, bruker vi andre mennesker som referansepunkt i vurderingen av oss selv.

Ifølge Festinger (1954) har mennesker et naturlig grunnleggende behov for å etablere en oppfatning av seg selv i relasjon til andre. Uten klare, ytre standarder å forholde seg til, søker vi å plassere oss ved å sammenligne oss med andre mennesker. 

2.2 Mer avhengighetsskapende enn sigaretter og alkohol?

Sosiale medier har blitt beskrevet som mer avhengighetsskapende enn sigaretter og alkohol (Royal Society for Public Health, 2017), og den daglige bruken av sosiale medier for en internettbruker øker, med 136 minutter per dag (Clement, 2019). Selv om avhengighetens natur er kompleks og kanskje ikke passer pent inn i en hierarki, kan ideen om å være "mer avhengighetsskapende" relatere seg til det faktum at sosiale medier er tilgjengelig uten restriksjoner, tilgjengelig og sosialt akseptabelt. Vellykkede sosiale interaksjoner, og de nevrotransmitterne som frigjøres under slike interaksjoner, kan tilby en av de mest oppfyllende stimuli for mennesker (Krach, 2010).

I dag kan vi bære med oss rundt to milliarder potensielle sosiale forbindelser, og dette har blitt utnyttet til fordel for sosiale medieselskaper. Tidligere Facebook-president Sean Parker beskrev plattformen som en "sosial valideringsfeedbacksløyfe", og innrømmet den bevisste introduksjonen av "like"-knappen for å gi "et lite dopaminkick" og oppmuntre til fortsatt bruk (Solon, 2017). Parker utdypet dette ved å forklare at "likes" og kommentarer fungerer som små belønninger som gir brukerne dopaminutslipp, noe som igjen fremmer avhengighet (TheWrap, 2017; Gearbrain, 2017; Daily Dot, 2017).

Parker har også bemerket at han, sammen med andre pionerer som Mark Zuckerberg og Kevin Systrom, bevisst utnyttet sårbarheter i menneskelig psykologi for å maksimere engasjementet på plattformene deres. Han uttrykte bekymring for de utilsiktede konsekvensene av denne strategien, spesielt med hensyn til produktivitet og mental helse hos unge brukere (TheWrap, 2017; Gearbrain, 2017). "Gud vet hva det gjør med barnas hjerner," uttalte Parker, som nå reflekterer over de dype samfunnsmessige endringene som følge av massiv sosiale mediebruk (Gearbrain, 2017).

Tristan Harris, en tidligere designetiker hos Google, har også pekt på hvordan sosiale medier fungerer som "spilleautomater" ved å kontinuerlig be brukere om å mate dem med mer data, tid og oppmerksomhet, noe som ytterligere fremhever de manipulative designstrategiene bak disse plattformene (TheWrap, 2017).

2.3 OPPADSTIGENDE SOSIAL SAMMENLIGNING

Oppadstigende sammenligning er en psykologisk prosess der man sammenligner og vurderer seg selv og sin egen situasjon med andre som har egenskaper, status, makt eller suksess man selv opplever å mangle. Dette utløser en kognitiv dissonans man søker å jevne ut gjennom ulike strategier, inkludert selvforbedring, justering av ambisjoner og håndtering av følelser av utilstrekkelighet.

Denne naturlige og uunngåelige prosessen hjelper oss å sette mål og drive oss fremover i livet ved å inspirere oss gjennom en slags godartet misunnelse (Meier et al., 2020) til personlig vekst, utvikling og velvære, og til å strekke oss lenger og utnytte vårt fulle potensial. Imidlertid kan det også ha en mørk side dersom dissonansen og følelsene av utilstrekkelighet ikke mestres.

Forskning på oppadstigende sammenligning på sosiale medier viser ofte at det kan bidra til negative selvvurderinger, redusert kroppsbilde og følelser som misunnelse, depresjon og angst (McComb et al., 2023; McCarthy & Morina, 2020; Verduyn et al., 2020). I verste fall kan det utløse sinne, kompulsiv atferd som overdreven skjønnhetsfiksering og materialisme, samt føre til at brukere slutter å bruke plattformene eller poster sårende kommentarer (Ling et al., 2023; Park et al., 2021; Wang et al., 2020).

2.4 NEDADSTIGENDE SOSIAL SAMMENLIGNING

Nedadgående sammenligning er en psykologisk prosess der man sammenligner og vurderer seg selv som bedre situert eller mer heldig enn andre. Denne typen sammenligning kan utløse positive emosjoner som økt selvfølelse og tilfredshet med egen situasjon (Collins, 1996). Det kan fungere som en mestringsstrategi for å øke psykologisk velvære ved å fremheve egen relativ suksess og lykke. Nedadgående sammenligning på sosiale medier kan ha en blandet innvirkning. For noen individer øker det velvære ved å få dem til å føle seg bedre med egen situasjon (Park & Baek, 2018; Olivos et al., 2020). For andre kan det imidlertid føre til negative konsekvenser som stress og redusert velvære, spesielt dersom sammenligningen utløser skyldfølelse eller medynk overfor de man ser som dårligere stilt (Kim et al., 2021). I verste fall kan det føre til en negativ spiral der man konstant søker å sammenligne seg med andre for å føle seg bedre, noe som kan bli kontraproduktivt for ens mentale helse.

2.5 SÅRBARE PERSONER

Når vi sammenligner oss med andre på sosiale medier, kan det oppstå følelser av misunnelse og utilstrekkelighet, som igjen kan påvirke vår mentale velvære negativt (Appel, Gerlach, & Crusius, 2016). Individer som har en høy tendens til sosial sammenligning og bruker sosiale medier ofte, ser ut til å være spesielt sårbare for disse negative konsekvensene. Forskning viser at disse personene opplever lavere selvfølelse og mer negative følelser etter sosiale sammenligninger på sosiale medier, noe som kan føre til en ond sirkel av sammenligning og misnøye med egen situasjon (Vogel et al., 2015).

2.6 KONSEKVENSER AV NEGATIV SOSIAL SAMMENLIGNING

Negativ sosial sammenligning oppstår når vi sammenligner oss selv med andre på en måte som får oss til å føle oss underlegne eller utilstrekkelige. I konteksten av sosiale medier kan dette forekomme når vi ser andres tilsynelatende "perfekte" bilder og oppdateringer, og begynner å tvile på egen verdi eller blir misfornøyde med eget liv. Studier har vist at slik negativ sosial sammenligning kan ha en rekke negative konsekvenser for mental helse og velvære. Fardouly et al. (2018) fant at individer som ofte engasjerte seg i negativ sosial sammenligning, rapporterte høyere nivåer av angst og misnøye med egen kropp og livssituasjon.

3.0 MODERATORER I SAMMENLIGNING PÅ SOSIALE MEDIER

Forskning har identifisert flere viktige moderatorer som påvirker hvordan personer opplever sosial sammenligning på sosiale medier. Disse moderatorene kan variere fra personlige egenskaper til sosiale kontekster og kan påvirke både positive og negative utfall av sosial sammenligning.

3.1 Sosial sammenligning og tillit

Sosial sammenligning refererer til prosessen der individer vurderer seg selv i forhold til andre. Tillit i denne sammenhengen betyr hvor mye brukerne stoler på informasjonen og menneskene de interagerer med på sosiale medier. Når tillit er høy, kan sosial sammenligning føre til positive utfall som økt merkevareidentifikasjon og engasjement i merkevarefellesskap. Dette betyr at hvis folk stoler på informasjonen og føler at de kan stole på fellesskapet, vil de mest sannsynlig engasjere seg mer positivt med merkevaren og dens fellesskap (Phua et al., 2017).

3.2 Båndstyrke og nettverkshomofili

Båndstyrke refererer til hvor nært eller sterkt forholdet er mellom to personer i et sosialt nettverk. Nettverkshomofili betyr at folk har en tendens til å knytte bånd med andre som ligner på dem selv, enten det gjelder interesser, meninger, eller sosiale bakgrunner. Sterke bånd og høy nettverkshomofili kan moderere effekten av sosial sammenligning ved å forsterke følelsen av tilhørighet og støtte i et sosialt nettverk, noe som kan øke sosial kapital og forbedre utfall knyttet til merkevarefellesskap (Phua et al., 2017).

3.3 Personlige bekymringer og introversjon

Personlige bekymringer, som bekymringer om personvern, påvirker hvordan individer opplever sosial sammenligning på sosiale medier. Introversjon, som er en personlighetstrekk preget av fokus på indre tanker og følelser snarere enn eksterne stimuli, kan også spille en rolle. Personer som er mer introverte eller har store personvernbekymringer kan oppleve sosial sammenligning mer negativt, da de kan føle seg mer eksponert eller sårbare i sosiale nettverk (Phua et al., 2017).

3.4 Online sosial identitet

Online sosial identitet refererer til hvordan individer oppfatter og presenterer seg selv i en online kontekst. Dette inkluderer hvordan de ser på sin egen rolle og status i et sosialt nettverk. En sterk online sosial identitet kan moderere forholdet mellom sosial sammenligning og misunnelse. For eksempel, hvis en person har en sterk følelse av identitet og tilhørighet online, kan sosial sammenligning føre til godartet misunnelse, som kan motivere til selvforbedring, snarere enn ondartet misunnelse som kan føre til negative følelser som sjalusi og aggresjon (Latif et al., 2021).

3.5 Sosial sammenligningsorientering (SCO)

Sosial sammenligningsorientering er en individuell egenskap som beskriver hvor tilbøyelige personer er til å sammenligne seg med andre. Personer med høy SCO sammenligner seg ofte med andre, og dette kan føre til mer negative følelser som redusert selvfølelse og økt misnøye etter sosial sammenligning på sosiale medier. De er mer sårbare for de negative effektene av sosial sammenligning, da de ofte vurderer seg selv i lys av andre (Vogel et al., 2015).

3.6 Godartet misunnelse

Godartet misunnelse oppstår når individer ser på andre med beundring og et ønske om å forbedre seg selv. Dette kan være en positiv moderator i sosial sammenligning, da det kan motivere individer til å forbedre sine egne evner og prestasjoner. På plattformer som Instagram, hvor fokuset er på kreativitet og estetikk, kan godartet misunnelse føre til inspirasjon og økt velvære (Meier et al., 2018).

3.7 Kroppsbilde og kroppssammenligningstendens

Kroppsbilde refererer til hvordan en person ser på sin egen kropp og dens utseende. Kroppssammenligningstendens er hvor ofte og intensivt en person sammenligner sin egen kropp med andres. Disse faktorene er spesielt relevante på plattformer som Instagram og Facebook, hvor visuelle representasjoner er dominerende. Kvinner, spesielt, kan oppleve større grad av negativ påvirkning fra oppadstigende sosial sammenligning, noe som kan føre til redusert selvfølelse og økt misnøye med egen kropp (Fox et al., 2016).

3.8 Selvfølelse, selvusikkerhet og selvbevissthet

Selvfølelse refererer til hvordan en person vurderer sin egen verdi og kompetanse. Selvusikkerhet innebærer tvil om egen verdi eller evner, og selvbevissthet er bevisstheten om seg selv og hvordan man blir oppfattet av andre. Disse personlighetsegenskapene kan moderere hyppigheten og intensiteten av sosial sammenligning på sosiale medier. For eksempel, personer med lav selvfølelse eller høy selvusikkerhet kan være mer tilbøyelige til å oppleve negative følelser som følge av sosial sammenligning (Lee et al., 2014).

3.9 Mestringsevne og nevrotisisme

Mestringsevne er troen på egen evner og ferdigheter til å takle utfordringer og lykkes i livet. Nevrotisisme er en personlighetstrekk som innebærer en tendens til å oppleve negative følelser som angst, frykt, og irritasjon. God mestringsevne kan dempe de negative effektene av sosial sammenligning, mens høy nevrotisisme kan forsterke dem. Personer med høy nevrotisisme kan være mer utsatt for negative emosjonelle utfall fra sosial sammenligning på sosiale medier (Carraturo et al., 2023).

3.10 Høy BMI og pre-eksisterende kroppsbildebekymringer

En høy kroppsmasseindeks (BMI) og eksisterende bekymringer for kroppsbilde kan forsterke forholdet mellom bruk av sosiale medier og problemer med kroppsbilde eller spiseforstyrrelser. Kvinner med høy BMI eller kroppsbildebekymringer er mer sårbare for de negative effektene av sosial sammenligning på sosiale medier. På den annen side kan høy sosial mediekunnskap og kroppslig anerkjennelse fungere som beskyttende faktorer, som reduserer de negative effektene av sosial sammenligning (Dane et al., 2023).

3.11 KOMPLEKSITETEN I SOSIAL SAMMENLIGNING

Samlet illustrerer forskningen kompleksiteten i sosial sammenligning. Effektene avhenger av en rekke individuelle faktorer som kjønn, optimisme, ekteskapskvalitet og evne til kognitiv revurdering (Verduyn et al., 2020; Wang et al., 2020). Enkelte studier indikerer at jenter og kvinner potensielt kan være mer utsatt for de negative effektene av sosiale medier, spesielt knyttet til oppadstigende sosial sammenligning, kroppsbilde og psykisk helse (Samra et al., 2022; Twenge & Martin, 2020; Koronczai & Demetrovics, 2022). Imidlertid er ikke funnene entydige, og mer forskning er nødvendig for å avdekke eventuelle kjønnsforskjeller.

De samme mekanismene kan oppleves både positivt og negativt for ulike individer. Noen kan la seg inspirere av andres suksess, mens andre risikerer å få forsterket negative følelser om seg selv. Uavhengig av utfallet, understreker funnene betydningen av å utvikle psykologiske motstandsressurser og sunne emosjonsreguleringsstrategier for å håndtere påkjenningene som sosial sammenligning kan medføre.

Ved å ta en bevisst og konstruktiv tilnærming, der man dyrker et balansert selvbilde og unngår destruktiv sammenligning, kan man potensielt dempe de negative effektene av sosiale medier og heller la seg inspirere av andre på en måte som fremmer personlig vekst og velvære.

DALL·E 2024-06-09 18.25.00 - Create a highly detailed, ultra-realistic digital artwork vis

4.0 INFLUENSERE

4.1 INFLUENSERNES PÅVIRKNINGSKRAFT

I SOSIAL SAMMENLIGNING

Influensere har stor påvirkningskraft på hvordan mange oppfatter seg selv og andre. Med sine massive følger skarer og nøye kuraterte innhold, har de evnen til å forme følelser, adferd og selvoppfatning gjennom sosial sammenligning. De har påvirkningskraften til å sette standarden for hva som anses som normalt og ettertraktet, fra utseende og livsstil til karriere og forhold. Deres tilsynelatende perfekte liv gjør at mange strekker seg etter de samme idealene. Denne innflytelsen kan ikke ignoreres. Influensere er toneangivende for hvordan mange definerer suksess og lykke i dagens samfunn.

Den konstante eksponeringen for influenseres "perfekte" liv kan bidra til utviklingen av et "burde"-selv, basert på samfunnets forventninger og sosiale normer (Higgins, 1987). Man begynner å føle at en "burde" fremstå på en bestemt måte, inneha en bestemt stilling, eller leve et bestemt liv, selv om dette ikke samsvarer med  egne verdier og ønsker. Diskrepansen mellom vårt "burde"-selv og vårt faktiske selv kan resultere i lav selvfølelse, angst og depresjon (Warrender & Milne, 2020; Meier & Johnson, 2022).

4.2 INFLUENSERNE MENTALISERER SPØRSMÅLET: Hvem er jeg, hvem ønsker jeg å være og hvem burde jeg være?

Selvdiskrepetans-teorien beskriver hvordan vår oppfatning av oss selv påvirkes av forskjellen mellom hvordan vi er (det faktiske selvet), hvordan vi ønsker å være (det ideelle selvet), og hvordan vi føler at vi burde være (det normative selvet) (Higgins, 1987). Sosial sammenligning kan enten motivere oss til selvforbedring eller føre til misnøye og skuffelse hvis vi ikke klarer å oppnå disse idealene. Sosiale medier kan forsterke denne diskrepansen ved å presentere urealistiske og idealiserte versjoner av andres liv, noe som gjør det vanskeligere å redusere gapet mellom disse selvoppfatningene.

Ved å forstå hvordan influensere påvirker sosial sammenligning, kan vi bedre utforme strategier for å håndtere de potensielle negative effektene og fremme en sunnere bruk av sosiale medier. Dette inkluderer å utvikle psykologiske motstandsressurser og sunne emosjonsreguleringsstrategier for å håndtere de påkjenningene som sosial sammenligning kan medføre.

4.3 NØKKELINNSIKTER INFLUENSERPÅVIRKNING

1. Tillit og troverdighet

Influensere som oppfattes som troverdige, attraktive og liknende deres følgere, har større sannsynlighet for å skape tillit til deres merkede innlegg. Denne tilliten øker bevisstheten om merkevarer og intensjonen om å kjøpe produkter som influensere promoterer. Når følgere stoler på influensernes vurderinger og anbefalinger, er de mer tilbøyelige til å engasjere seg positivt med produktene de promoterer (Lou et al., 2019; Han et al., 2023).

2. Sosial sammenligning og misunnelse

Eksponering for influenseres luksuriøse livsstiler kan føre til sosial sammenligning, som ofte resulterer i misunnelse. Denne misunnelsen kan være spesielt sterk blant kvinner, som kan føle seg utilstrekkelige i forhold til de tilsynelatende perfekte livene som presenteres av influensere. Denne formen for sosial sammenligning kan bidra til redusert selvfølelse og økt misnøye med egen livssituasjon (Chae et al., 2018).

3. Frykt for å gå glipp av noe (FOMO)

Influensere kan skape en frykt for å gå glipp av noe (FOMO) blant sine følgere. Når influensere promoterer nye trender, produkter eller arrangementer, kan følgere føle en sterk trang til å delta for å unngå å gå glipp av noe spennende eller viktig. Denne FOMO-effekten blir ofte mediert av sosial sammenligning og materialisme, noe som driver kjøps intensjoner og forbrukeradferd (Dinh et al., 2021).

4. Parasosiale relasjoner til influensere

Parasosiale relasjoner er enveisforhold hvor følgere føler en personlig tilknytning til influensere, til tross for at de aldri har møtt dem personlig. Disse relasjonene er ofte basert på influensernes oppfattede attraktivitet, rettferdighet og likhet. Sterke parasosiale relasjoner kan øke interessen for produkter som influensere promoterer, ettersom følgere føler at de kjenner og stoler på influenserne (Yuan et al., 2020).

5. Emosjonell tilknytning til influensere

Følgernes emosjonelle tilknytning til influensere spiller en stor rolle i aksept av deres anbefalinger. Når følgere føler seg inspirert, underholdt eller relatert til influensere, er de mer tilbøyelige til å akseptere og handle på influensernes markedsføringsbudskap. Denne tilknytningen kan være drevet av influensernes personlighet, innholdsstil og evne til å engasjere følgere på et personlig nivå (Ki et al., 2020).

6. Influenseres sosiale status:

Vanlige influensere, som oppfattes som mer relaterbare og lik følgere, har en tendens til å være mer overbevisende og troverdige sammenlignet med høy-status influensere. Denne relaterbarheten forbedrer følgere sine holdninger til produkter og øker deres kjøpsintensjoner. Følgere føler ofte at de kan identifisere seg med vanlige influensere, noe som øker tilliten og påvirker kjøpsbeslutninger (Kim et al., 2019).

7. Genuine vs. nongenuine depictions:

Ekte fremstillinger av influensere (for eksempel ufiltrerte bilder) fører til færre oppadgående sammenligninger og kan øke følgernes selvfølelse og velvære. Følgere oppfatter ekte influensere som mer relaterbare, noe som reduserer de negative effektene av sosial sammenligning og øker sannsynligheten for at de kjøper produkter influensere promoterer (Claeys et al., 2023).

8. Generation Z og sosial sammenligning:

For Generation Z kan opplevd likhet og ønsket om å identifisere seg med influensere føre til både positive (optimisme, beundring) og negative (misunnelse, depresjon) følelser knyttet til sosial sammenligning. Disse følelsene påvirker motivasjonen for selvforbedring og engasjement i merkevarer som influensere promoterer (Tian et al., 2023).

9. Post-failure responses

Positive omtaler fra influensere kan forbedre forbrukernes affektive tilstand etter en skuffende produktopplevelse, spesielt hvis influenseren er troverdig. Dette viser at influensere kan spille en rolle i å endre forbrukernes oppfatninger og følelser etter negative erfaringer (Suri et al., 2023).

10. Merkevarepåvirkning

Influensere har en betydelig innvirkning på merkevarebevissthet og kjøpsintensjoner. Influensere med høy troverdighet og oppfattet ekspertise kan forme forbrukernes holdninger til merker og påvirke deres kjøpsbeslutninger. Troverdige influensere kan øke merkevarens verdi og påvirke forbrukernes lojalitet til både influenseren og merkevaren de promoterer (Han et al., 2023; Al-Mu’ani et al., 2023).

11. OPPSUMMERING

Sosiale medier-influensere har en betydelig innvirkning på sosial sammenligning, noe som fører til ulike emosjonelle og atferdsmessige utfall. Troverdighet og tillit til influensere, sosial sammenligning som fører til misunnelse, FOMO, og sterke parasosiale relasjoner er nøkkelfaktorer som driver brukerengasjement og kjøpsintensjoner. Ekte fremstillinger av influensere kan dempe de negative effektene av sosial sammenligning og fremme velvære. Å forstå disse mekanismene kan hjelpe med å utvikle målrettede intervensjoner for å redusere de negative effektene av sosial sammenligning og fremme sunnere bruk av sosiale medier.

DALL·E 2024-06-09 18.26.30 - Create a highly detailed, ultra-realistic digital artwork vis

5.0 SOSIALE MEDIA
EN ILLUSJON AV KONTROLL?

5.1 INTRODUKSJON

Hvor god kontroll har vi egentlig over vår bruk av sosiale medier, vår atferd og våre tanker og følelser? Dette er et komplekst spørsmål med flere dimensjoner.

Den første grunnen er den intuitive forklaringen på at bruken vår gjennom en vanlig hverdag har blitt så automatisert at vi knapt nok legger merke til det selv. Vi fisker frem mobilen bare for å kurere et øyeblikks kjedsomhet eller som en distraksjon fra hverdagen, fortere enn man kan si ordet "kake". Mobilen kan også være en unnskyldning for å slippe å snakke med andre mennesker oftere enn vi kanskje liker å tro. Sannsynligvis har denne atferden blitt en så integrert del av hverdagen at vi ikke lenger ser skogen for bare trær. Noen vil kanskje også undre om det egentlig spiller noen rolle, siden alle gjør det.

Den andre, ikke så åpenbare grunnen, er de finurlige psykologiske mekanismene i samspill med hjernen vår og det psykologiske faktum at kognitive skjevheter ofte får oss til å overvurdere vår egen evne til å kontrollere hendelser og påvirkninger (Langer, 1975). Kanskje lever vi i en illusjon av kontroll og tror vi kan håndtere sammenligning og påvirkning fra sosiale medier uten å bli negativt påvirket?

Den tredje grunnen handler om algoritmer. Dette er programmerte instruksjoner utformet for å tilpasse seg brukernes atferd på sosiale medier. Disse algoritmene samler inn store mengder data fra brukernes interaksjoner og tilpasser innholdet som vises for å maksimere brukerengasjementet.

Vi skal først utforske de psykologiske mekanismene som er nyttige å være klar over i omgang med sosiale medier og de negative effektene dette kan ha. Deretter ser vi på algoritmene som, i lys av maskinlæring og kunstig intelligens, har innledet en revolusjon i måten å tilpasse brukerengasjement på. Til slutt vil vi undersøke hvordan sosiale medier bidrar til stadig bedre brukeropplevelser, drevet av Big Business og teknologiutvikling

5.2 PSYKOLOGISKE MEKANISMER

5.2.1 KOGNITIV DISSONANS

Kognitiv dissonansteori ble opprinnelig introdusert av Leon Festinger i 1957. Teorien beskriver den psykologiske spenningen eller ubehaget vi opplever når våre tro, tanker, følelser, holdninger og verdier kommer i konflikt med handlinger vi utfører (Festinger, 1957). Denne indre konflikten skaper støy i selvbildet vårt, en dissonans som vi ønsker å kvitte oss med.

 

Et eksempel kan være en person som verdsetter en sunn livsstil, men fortsetter å spise usunn mat eller overse treningen. Denne motsetningen mellom personens verdier (sunn livsstil) og faktiske atferd (usunn livsstil) skaper kognitiv dissonans.

Ifølge Festinger vil mennesker aktivt forsøke å redusere dissonansen gjennom ulike strategier:

 

 1. Endre tanker/holdninger for å rettferdiggjøre atferden.

 2. Endre atferd for å samsvare med tanker/holdninger.

 3. Rasjonalisere/bagatellisere motsetningen.

I eksempelet over kan personen velge å endre sine holdninger ved å overbevise seg selv om at usunn mat av og til er greit, for å redusere dissonansen (strategi 1). Alternativt kan de bestemme seg for å endre atferden sin og spise sunnere for å gjenopprette samsvar (strategi 2). Eller de kan rasjonalisere ved å si at litt usunn mat ikke gjør noen forskjell i det store bildet (strategi 3).

Mer enn 60 år etter at Festingers dissonansteori kom ut i vår nåværende internett- og informasjonstidsalder, med overeksponering for motstridende meninger og informasjon online, er den mer aktuell enn noensinne. Sosiale medier utløser sterk dissonans på flere måter. Vi blir kontinuerlig eksponert for andres nøye kuraterte høydepunkter og prestasjoner. Dette skaper et skjevt og idealisert bilde av andres liv som det er lett å sammenligne seg med (Warrender & Milne, 2020).

Når vår egen virkelighet ikke matcher de glansede inntrykkene på plattformene, kan det true selvbildet vårt og utløse kognitiv dissonans. For å redusere ubehaget kan vi rasjonalisere ved å avfeie andres suksess som uekte, tilfeldig eller et resultat av privilegier (Yahya & Sukmayadi, 2020).

En annen kilde til dissonans er motsetningen mellom verdier vi uttrykker på sosiale medier og vår faktiske atferd. Det er lett å like innlegg som fremmer miljøvern, rettferdighet eller personlig utvikling. Men når det kommer til stykket, kan mange av oss oppleve at det er vanskelig å omsette disse verdiene til faktisk atferd.

Studier har vist at det eksisterer et gap mellom holdninger og atferd i etisk forbruk (Manajemen & Ekonomi, 2020). Dette holdningsgapet er relevant for kognitiv dissonans på sosiale medier, da brukere ofte viser støtte til etiske og bærekraftige produkter online, men deres faktiske kjøpsatferd reflekterer ikke alltid disse holdningene.

 

For eksempel, en person kan like og dele innlegg om bærekraftige produkter, men likevel kjøpe billigere og mindre bærekraftige alternativer i hverdagen. Dette skaper kognitiv dissonans som brukere ofte rasjonaliserer ved å minimere betydningen av deres valg eller ved å skylde på eksterne faktorer som økonomiske begrensninger.

 

Conner og Norman (2022) påpeker at intensjon er en sterk prediktor for atferd, men at vaner og selvkontroll spiller en stor rolle i om intensjonene faktisk omsettes til handling. Dette gapet mellom intensjon og virkelighet skaper igjen en følelse av indre konflikt.

Sosiale medier kan også øke dissonansen rundt viktige livsvalg som utdanning, karriere og nære relasjoner. Ved å eksponere oss for et enormt spekter av muligheter og andres tilsynelatende suksess på alle områder, kan vi begynne å tvile på våre egne valg. Denne følelsen av å gå glipp av noe bedre kan skape vedvarende indre konflikt og uro (Yahya & Sukmayadi, 2020).

Forskning tyder også på at kognitiv dissonans kan ha negativ innvirkning på mental helse ved å fremkalle angst, skyldfølelse og lav selvfølelse (Harmon-Jones & Mills, 2019). Yahya og Sukmayadi (2020) understreker også at dissonans oppstår i flere moderne sosiale kontekster, inkludert sosiale medier, der sammenligning med andres idealiserte fremstillinger kan føre til økt dissonans.

Kognitiv dissonans er en naturlig del av den menneskelige tilstanden, men det å bli mer oppmerksom og bevisst på tilstedeværelsen og virkningene av denne mekanismen kan langt på vei være en sunn solid buffer mot negativ sosial sammenligning og trusler mot psykologisk velvære og trivsel. Samtidig skal man ikke fiendtliggjøre all dissonans; den er naturlig.

 

Oppmerksomt, gjenkjent, identifisert og håndtert på godt vis, kan kognitiv dissonans faktisk motivere oss til å skape bedre samsvar mellom ord og handling, og promotere vår egen fremgang.

-MEN DET KREVER AT VI ER VILLIGE TIL Å ERKJENNE TILSTEDEVÆRELSEN AV DISSONANS I LIVENE VÅRE FREMFOR Å RASJONALISERE DEN BORT

OPPSUMMERT

 • Bli mer mindful og oppmerksom i hverdagen.

 • Gjenkjenn, identifiser og erkjenn din egen kognitive dissonans i hverdagen.

 • Husk at kognitiv dissonans er helt naturlig

 • Skap bedre samsvar mellom dine tanker, verdier, følelser ord og handling, og FOKUSER PÅ DIN EGEN FREMGANG

Sosiale medier spiller en betydelig rolle i å forsterke kognitiv dissonans gjennom eksponering for idealiserte versjoner av andres liv og påfølgende sosial sammenligning. Dette utfordrer vårt selvbilde og autentisitet. Yahya og Sukmayadi (2020) understreker viktigheten av å forstå denne klassiske teoriens kjerneantakelser og årsaker til dissonans, for å legge et grunnlag for videre praktiske studier innenfor aktuelle sosiale spørsmål. Ved å utvikle en dypere forståelse for disse psykologiske mekanismene, kan vi håndtere dissonansen på en mer konstruktiv måte som styrker vår integritet og mentale velvære.

5.2.2 SELVOPPRETTHOLDELSE

Selvopprettholdelse, eller self-preservation, refererer til vårt iboende behov for å opprettholde et positivt selvbilde. Dette konseptet er basert på teorien om selvbekreftelse, som antyder at mennesker søker å opprettholde integriteten av sitt selvbilde ved å håndtere trusler på en måte som bekrefter deres egenverd (Steele, 1988). Når vi blir konfrontert med informasjon som truer dette bildet, har vi en tendens til å ignorere, bagatellisere eller omtolke denne informasjonen for å beskytte vår selvoppfatning (Greenwald, 1980).

Eksempel på opprettholdelse av selvbilde

En person som bruker mye tid på sosiale medier kan lese om de negative effektene dette kan ha på mental helse. For å beskytte sitt positive selvbilde, kan de oppleve kognitiv dissonans – en indre konflikt mellom deres selvbilde og informasjonen de har mottatt. For å redusere denne dissonansen, kan de velge en av Festingers tre strategier:

 1. Endre tanker/holdninger: Personen kan overbevise seg selv om at de ikke bruker sosiale medier så mye som det hevdes i artikkelen.

 2. Endre atferd: Personen kan bestemme seg for å redusere tiden de bruker på sosiale medier for å redusere den negative påvirkningen.

 3. Rasjonalisere/bagatellisere: Personen kan tenke at de negative effektene kun gjelder andre og ikke dem selv, eller de kan overbevise seg selv om at de har full kontroll over sin bruk av sosiale medier og dermed ikke vil bli påvirket negativt.

Relevans til sosiale medier

Når vår egen virkelighet ikke matcher de glansede inntrykkene på sosiale medier, kan dette true selvbildet vårt og utløse behovet for selvopprettholdelse. Vi ser ofte eksempler på folk som ignorerer advarsler om negative effekter av sosiale medier på grunn av ønsket om å opprettholde en positiv selvoppfatning. Dette kan føre til at folk rasjonaliserer sin bruk av sosiale medier ved å nedtone de potensielle risikoene eller ved å overbevise seg selv om at de har bedre kontroll over bruken enn andre.

5.2.3 BEKREFTELSES-SKJEVHET

Bekreftelsesskjevhet, eller confirmation bias, er tendensen til å søke, tolke og huske informasjon på en måte som bekrefter våre eksisterende oppfatninger og overbevisninger, samtidig som vi ignorerer informasjon som motsier dem. Dette gjør at vi opprettholder våre eksisterende overbevisninger, selv når de kan være feilaktige (Nickerson, 1998).

Forbindelse til kognitiv dissonans

Når vi opplever informasjon som strider mot våre eksisterende oppfatninger, skaper dette en følelse av kognitiv dissonans. For å redusere denne ubehagelige følelsen, tyr vi ofte til bekreftelsesskjevhet som en strategi. Ved å fokusere på informasjon som bekrefter våre eksisterende oppfatninger og ignorere informasjon som motsier dem, kan vi redusere dissonansen og opprettholde vårt positive selvbilde.

Eksempel på bekreftelsesskjevhet

En person som tror de har god kontroll over sin bruk av sosiale medier, vil sannsynligvis se bort fra studier som viser negative effekter av sosiale medier. I stedet vil de fokusere på anekdotiske bevis eller artikler som støtter deres tro på at de har kontroll. For eksempel kan de huske historier om folk som har hatt positive opplevelser med sosiale medier og ignorere vitenskapelige studier som viser skadelige effekter. Dette kan føre til at de ikke tar nødvendige grep for å begrense sosiale mediers innvirkning på deres mentale helse.

Relevans til sosiale medier

Bekreftelsesskjevhet spiller en betydelig rolle i hvordan vi forholder oss til informasjon på sosiale medier. Algoritmer på sosiale medier forsterker denne skjevheten ved å levere innhold som samsvarer med våre tidligere interaksjoner og interesser. Dette kan føre til en forsterkning av våre eksisterende overbevisninger og bidra til ekkokamre der vi kun eksponeres for informasjon som bekrefter våre synspunkter, mens motstridende informasjon filtreres bort.

5.2.4 SOSIAL SAMMENLIGNINGSTEORI

Sosial sammenligningsteori, eller social comparison theory, utviklet av Leon Festinger, beskriver hvordan vi evaluerer våre egne evner og verdier ved å sammenligne oss med andre. Dette skjer ofte ubevisst og kan påvirke vår selvfølelse og tilfredshet (Festinger, 1954).

Forbindelse til kognitiv dissonans

Når vi sammenligner oss selv med andre og opplever at vi ikke lever opp til de standardene vi ser, kan dette skape kognitiv dissonans. For eksempel, hvis vi ser venner eller kolleger dele bilder fra luksuriøse ferier eller profesjonelle prestasjoner på sosiale medier, kan vi føle at våre egne liv eller karrierer er mindre tilfredsstillende. Denne konstante eksponeringen for andres tilsynelatende perfekte liv kan føre til følelser av utilstrekkelighet og misnøye med vår egen livssituasjon.

Eksempel på sosial sammenligning

En person som ser kolleger eller venner dele bilder fra luksuriøse ferier eller profesjonelle prestasjoner på sosiale medier, kan begynne å føle at deres egne liv eller karrierer er mindre tilfredsstillende. Dette kan føre til en følelse av utilstrekkelighet og misnøye med egen livssituasjon, noe som kan skape kognitiv dissonans. For å redusere denne dissonansen kan personen enten endre sin oppfatning av eget liv, forsøke å oppnå de samme standardene, eller rasjonalisere ved å tenke at andres suksess er et resultat av ufortjente privilegier.

Relevans til sosiale medier

I sosiale medier forsterkes denne mekanismen, da vi kontinuerlig eksponeres for andres nøye kuraterte høydepunkter og prestasjoner. Denne konstante sammenligningen kan skape en følelse av utilstrekkelighet og misnøye med våre egne liv, selv om vi ikke nødvendigvis mangler noe. Dette kan føre til en ond sirkel hvor vi prøver å leve opp til de høyere standardene vi ser, noe som igjen kan føre til mer dissonans når vi ikke klarer det.

5.2.5 ATTRIBUSJONSTEORI

Attribusjonsteori, eller attribution theory, utviklet av Bernard Weiner, beskriver hvordan vi tilskriver årsaker til våre suksesser og fiaskoer. Vi har en tendens til å tilskrive suksess til interne faktorer som evner og innsats, mens vi tilskriver fiasko til eksterne faktorer som uflaks eller andres handlinger (Weiner, 1985). Denne tendensen kan gi oss en illusjon av kontroll over våre liv og prestasjoner på sosiale medier.

Forbindelse til kognitiv dissonans

Når vi attribuerer årsaker til våre handlinger og deres utfall, kan dette føre til kognitiv dissonans. For eksempel, hvis vi opplever suksess på sosiale medier, kan vi tilskrive dette til våre egne ferdigheter og innsats, noe som styrker vårt selvbilde. Imidlertid, når vi opplever motgang, kan vi beskytte vårt selvbilde ved å skylde på eksterne faktorer. Denne forvrengningen kan bidra til å redusere dissonansen mellom våre forventninger og faktiske resultater.

Eksempel på attribusjonsteori

 • Sosiale medier: En profesjonell på sosiale medier kan tro at deres karrieresuksess er utelukkende et resultat av deres talent og harde arbeid. De ignorerer dermed eksterne faktorer som algoritmer og markedsføring, som også spiller en betydelig rolle i deres suksess. På den andre siden, hvis de opplever en nedgang i popularitet, kan de skylde på endringer i algoritmer eller ytre omstendigheter.

 • Akademisk prestasjon: En student får en god karakter på en eksamen og tilskriver det til sin egen innsats og intelligens (interne faktorer), mens en dårlig karakter tilskrives vanskelige spørsmål eller dårlig undervisning (eksterne faktorer).

 • Idrett: En idrettsutøver vinner en konkurranse og mener det skyldes talent og hard trening (interne faktorer), mens et tap forklares med dårlige forhold eller urettferdig dømming (eksterne faktorer).

 • Arbeidsplass: En person får en forfremmelse på jobben og tror det er på grunn av egne ferdigheter og dedikasjon (interne faktorer), mens mangel på forfremmelse tilskrives sjefens favorisering av andre ansatte (eksterne faktorer).

 • Entreprenørskap: En entreprenør lykkes med en bedrift og mener det er et resultat av egen forretningssans og hardt arbeid (interne faktorer), mens en mislykket forretning forklares med dårlige markedsforhold eller mangel på støtte fra investorer (eksterne faktorer).

Relevans til sosiale medier

Attribusjonsteori er særlig relevant i konteksten av sosiale medier, hvor suksess ofte blir offentlig synlig og kan føre til økt selvfølelse og bekreftelse. Når vi ser andres suksesser på sosiale medier, kan vi også anta at deres suksesser skyldes deres indre kvaliteter, noe som kan føre til en følelse av misunnelse eller utilstrekkelighet. På samme måte kan vi rasjonalisere vår egen mangel på suksess ved å tilskrive det til eksterne faktorer utenfor vår kontroll.

5.2.6 ELABORATION LIKELIHOOD MODEL

(ELM)

Elaboration Likelihood Model (ELM), utviklet av Richard Petty og John Cacioppo, beskriver to hovedveier for hvordan vi prosesserer informasjon: sentral prosessering og perifer prosessering. Det er viktig å forstå at disse prosessene ofte overlapper, og at vår vurdering av informasjon kan være påvirket av en kombinasjon av begge (Petty & Cacioppo, 1986).

SENTRAL PROSESSERING

Sentral prosessering innebærer en grundig og analytisk vurdering av informasjonen. Ved sentral prosessering bruker vi kritisk tenkning, som innebærer at vi utfordrer våre eksisterende kunnskaper, meninger og holdninger med ny informasjon og fakta. Vi vurderer innholdets kvalitet og logikk, og analyserer informasjonen nøye.

PERIFER PROSESSERING

Perifer prosessering innebærer en overfladisk vurdering av informasjonen. Ved perifer prosessering baserer vi våre oppfatninger på ytre kjennetegn som kildens troverdighet, tiltalende bilder eller emosjonelle appeller, uten å analysere informasjonen grundig. Dette kan ofte være påvirket av bias, hvor vi danner holdninger basert på forutinntatte oppfatninger og overfladiske trekk. Latskap eller mangel på interesse kan også føre til at vi velger perifer prosessering.

EKSEMPLER PÅ (ELM)

SOSIALE MEDIER

Sentral prosessering:En person leser en grundig artikkel om effektene av sosiale medier på mental helse, vurderer kildene, og tenker kritisk over argumentene ved å utfordre sine eksisterende oppfatninger med den nye informasjonen.

Perifer prosessering: En person ser en venn poste om en diett som de hevder er effektiv, og aksepterer informasjonen uten å undersøke den nærmere, fordi de stoler på vennen eller synes innlegget ser overbevisende ut. Her kan bias spille inn, som for eksempel autoritetsbias eller tilknytningsbias.

REKLAME

Sentral prosessering: En person undersøker et produkt grundig ved å lese anmeldelser, sjekke spesifikasjoner og sammenligne med andre produkter før de bestemmer seg for å kjøpe det.

Perifer prosessering: En person blir overbevist om å kjøpe et produkt fordi en kjent kjendis promoterer det i en reklame, uten å undersøke produktets faktiske egenskaper. Her kan kjendisens troverdighet eller attraktivitet påvirke vurderingen, noe som er et eksempel på bias.

POLITISKE KAMPANJER

Sentral prosessering: En velger leser en politisk kandidats program, vurderer kandidatens erfaring og politiske ståsted, og analyserer debatt opptredener før de bestemmer seg for hvem de skal stemme på.

Perifer prosessering: En velger blir påvirket av en politisk kandidat som ser ut til å være karismatisk og sympatisk i en kort reklamesnutt, uten å dykke dypt ned i kandidatens politiske plattform eller meritter. Bias kan her være et resultat av kandidatens utseende eller karisma.

Relevans til sosiale medier

Elaboration Likelihood Model foreslår at vi behandler informasjon enten sentralt eller perifert, avhengig av hvor involverte vi er i emnet. Sosiale medier kan ofte føre til mer perifer prosessering, hvor vi ikke dypt analyserer informasjonen, men heller aksepterer det som presenteres. Dette kan forsterke vår illusjon av kontroll, da vi ikke fullt ut vurderer den faktiske innflytelsen sosiale medier har på våre følelser og tanker.

5.2.7 LÆRT HJELPELØSHET

(LEARNED HELPLESSNESS)

Lært hjelpeløshet, eller learned helplessness, er et konsept utviklet av Martin Seligman. Det beskriver en tilstand hvor en person føler seg maktesløs etter gjentatte negative opplevelser uten kontroll over utfallet. Personen lærer å tro at uansett hva de gjør, vil det ikke påvirke situasjonen, og de gir opp forsøkene på å endre noe (Seligman, 1975).

EKSEMPLER PÅ LÆRT HJELPELØSHET

ARBEIDSLIV

En ansatt som opplever gjentatte fiaskoer eller kritikk på jobb kan til slutt føle at uansett innsats, vil de aldri klare å tilfredsstille sine overordnede. Dette kan føre til nedsatt arbeidsinnsats og redusert jobbutførelse.

UTDANNING

En student som gjentatte ganger får dårlige karakterer til tross for hardt arbeid, kan begynne å tro at de ikke er intelligente nok til å gjøre det bra i skolen. Dette kan føre til at de slutter å prøve å forbedre seg og aksepterer dårlige karakterer som uunngåelige.

SOSIALE MEDIER

En person som stadig sammenligner seg med andres tilsynelatende perfekte liv på sosiale medier kan føle at de aldri vil måle seg. De kan gi opp forsøkene på å forbedre sin egen situasjon, noe som kan føre til følelser av hjelpeløshet og lav selvfølelse.

Relevans til sosiale medier

Konseptet med lært hjelpeløshet påpeker hvordan gjentatte negative erfaringer kan føre til en følelse av maktesløshet. For noen kan det konstante presset fra sosial sammenligning på sosiale medier skape en følelse av at de ikke har kontroll over sine liv eller følelser, selv om de prøver hardt å forbedre seg selv. Når individer stadig ser andres tilsynelatende suksesser og egne forsøk på å måle seg ikke synes å ha noen effekt, kan dette føre til en vedvarende følelse av hjelpeløshet og lav selvfølelse.

5.2.8 SOSIAL IDENTITETSTEORI

(SOCIAL IDENTITY THEORY)

Sosial identitetsteori, utviklet av Henri Tajfel og John Turner (1979), foreslår at individers selvkonsept baseres på deres medlemskap i sosiale grupper. Ifølge teorien får vi en del av vår selvoppfatning fra gruppene vi tilhører og de sosiale kategoriene vi identifiserer oss med. Dette kan være alt fra familie og venner til større sosiale grupper basert på interesser, verdier eller kulturell tilhørighet.

EKSEMPLER PÅ SOSIAL IDENTITETSTEORI

SOSIALE MEDIER

På sosiale medier kan denne mekanismen manifestere seg ved at brukere identifiserer seg med visse grupper, som fans av en bestemt influencer, medlemmer av en interessegruppe, eller tilhengere av en politisk bevegelse. Denne identifikasjonen påvirker hvordan individer ser på seg selv og andre, og kan forsterke følelser av tilhørighet eller ekskludering. For eksempel kan en person føle en sterk tilknytning til en fitnessgruppe på Instagram, noe som gir dem en følelse av tilhørighet og støtte. Samtidig kan de føle seg ekskludert eller mindreverdig dersom de ikke oppnår samme nivå av fysisk form som andre i gruppen.

SKOLE OG UTDANNING

Studenter kan identifisere seg sterkt med sin skole eller sitt studieprogram, noe som påvirker deres selvoppfatning og motivasjon. For eksempel kan en student som er stolt av å tilhøre en prestisjefylt universitetsprogram ha høy selvtillit og motivasjon til å prestere godt. På den annen side kan en student som føler at deres program eller skole er mindre anerkjent, føle seg mindreverdig og demotivert.

ARBEIDSPLASS

Ansatte kan identifisere seg med sin organisasjon eller sitt team på arbeidsplassen. Denne identifikasjonen kan påvirke deres arbeidsmoral og engasjement. For eksempel kan en ansatt som føler sterk tilhørighet til sitt team være mer motivert og produktiv. Derimot kan en ansatt som føler seg isolert eller utelatt fra teamet oppleve lavere tilfredshet og produktivitet.

Relevans til sosiale medier

På sosiale medier kan sosial identitetsteori hjelpe oss å forstå hvordan og hvorfor individer søker tilhørighet i ulike online grupper. Denne identifikasjonen kan ha både positive og negative effekter på selvoppfatningen. Positivt sett kan det gi støtte og styrke selvfølelsen gjennom tilhørighet og sosial støtte. Negativt sett kan det føre til følelser av utilstrekkelighet eller ekskludering når man sammenligner seg med andre i gruppen.

5.2.9

SOSIAL KAPITAL

(SOCIAL CAPITAL)

Sosial kapital refererer til de ressurser som er tilgjengelige for individer gjennom deres sosiale nettverk. Disse ressursene kan være materielle eller immaterielle, som støtte, informasjon, tilgang til muligheter, og følelser av tilhørighet og trygghet. Robert D. Putnam (2000) fremhever at sosial kapital spiller en viktig rolle i individers og samfunns velferd, ved å styrke sosiale bånd og samarbeidsvilje.

 • EKSEMPLER PÅ SOSIAL KAPITAL

Forsterkning av sosiale bånd

Sosiale medier kan bidra til å styrke eksisterende sosiale bånd ved å gi individer muligheten til å holde kontakt med venner og familie, uansett geografisk avstand. For eksempel kan plattformer som Facebook og WhatsApp brukes til å opprettholde og styrke relasjoner med nære venner og slektninger, noe som øker følelsen av sosial støtte og tilhørighet.

Nye bekjentskaper

Sosiale medier gir også tilnærmet uendelige muligheter til å knytte nye bekjentskaper og utvide ens sosiale nettverk. Plattformene kan fungere som møteplasser for mennesker med felles interesser, hobbyer eller profesjonelle mål. For eksempel kan en person som deltar i en online bokklubb eller en profesjonell nettverksgruppe på LinkedIn bygge verdifulle nye relasjoner som gir tilgang til nye ressurser og muligheter.

Redusert sosail kapital

På den annen side kan et overdreven fokus på online relasjoner komme på bekostning av relasjoner i det virkelige liv. Når individer bruker for mye tid på sosiale medier, kan de forsømme ansikt-til-ansikt interaksjoner, noe som kan føre til svekkede bånd med mennesker de møter daglig. Dette kan redusere nivået av sosial støtte og følelse av fellesskap, og potensielt føre til økt ensomhet og sosial isolasjon.

Relevans til sosiale medier

Sosiale medier har en dobbeltrolle når det gjelder sosial kapital. De kan være verktøy for å bygge og vedlikeholde nettverk som gir støtte og ressurser, men de kan også bidra til overfladiske forbindelser som ikke gir samme nivå av støtte som dypere, ansikt-til-ansikt relasjoner. For eksempel kan antall "venner" eller "følgere" på en plattform ikke nødvendigvis reflektere kvaliteten på de sosiale båndene, noe som er viktig for å forstå de reelle fordelene og begrensningene av sosial kapital gjennom sosiale medier.

Det er fullt mulig å ha tusenvis av følgere og venner online og allikevel kjenne dypt på ensomhet.

5.2.10 SELFIE-EFFEKTEN 

(THE SELFIE EFFECT AND SELF-PRESENTATION)

Selvfremstilling refererer til hvordan personer bevisst eller ubevisst presenterer seg selv i ulike sosiale sammenhenger, inkludert på sosiale medier. På plattformer som Instagram, Facebook og Snapchat har fenomenet "selfie-effekten" blitt spesielt utbredt. Dette innebærer at brukere ofte kuraterer og manipulerer bilder av seg selv for å oppnå en bestemt estetikk eller for å motta sosial bekreftelse. Selfier og andre former for selvfremstilling på sosiale medier kan ha betydelige psykologiske effekter på brukernes selvbilde og selvtillit.

Selfie-effekten refererer til de psykologiske og sosiale konsekvensene av å ta og dele selfies på sosiale medier. Denne effekten har blitt intensivt studert de siste årene, spesielt med tanke på hvordan selfies påvirker selvoppfatning, kroppsbilde og sosial adferd. Hyppig bruk av selfies kan påvirke en persons mentale helse og sosiale interaksjoner. Selfies, som ofte blir redigert og delt på plattformer som Instagram og Snapchat, har blitt en vanlig metode for selvpresentasjon og sosial sammenligning.

SELFIE-EFFEKTEN

Kuratering og manipulering av bilder og innhold

Brukere av sosiale medier bruker ofte tid på å ta og redigere bilder for å presentere seg selv på en måte som de tror vil være mest fordelaktig eller tiltrekkende for andre. Dette kan inkludere bruk av filtre, redigeringsverktøy og nøye utvalgte vinkler for å fremheve bestemte trekk. En studie viste at selfie-adferd på sosiale medier er negativt assosiert med sosial angst, hvor sosial sammenligning og kroppsbilde spiller en betydelig rolle som mediatorer (Liu, Zhu, & He, 2022). Selfie-redigering og hyppig posting kan også føre til økt kroppsmisnøye og lavere selvtillit, spesielt blant unge kvinner (Tiggemann, Anderberg, & Brown, 2020).

Sosial bekreftelse og sensitivitet:

Mange brukere søker sosial bekreftelse gjennom likes, kommentarer og delinger av sine bilder og innlegg. Antall likes og positive kommentarer kan fungere som en form for sosial valuta som bekrefter brukerens verdi og popularitet. Dette kan imidlertid også føre til at individer blir avhengige av ekstern validering for å opprettholde sin selvtillit. Hyppig deling av selfies kan øke sosial sensitivitet og behovet for sosial godkjenning. Folk som ofte deler selfies, kan oppleve større press for å opprettholde en bestemt selvpresentasjon og motta positiv feedback fra andre (Wang, Qiao, Yang, Geng, & Fu, 2022). Hyppig visning av sosiale medier-influencere er assosiert med økte intensjoner om å endre utseendet, med selvobjektivisering som en mediator og sosial sammenligning som en moderator (Pan, Mu, & Tang, 2022).

Urealistiske standarder

Den konstante eksponeringen for andres nøye kuraterte og manipulerte bilder kan skape urealistiske standarder for utseende og livsstil. Brukere kan begynne å føle at deres naturlige utseende og dagligliv ikke er tilstrekkelig eller verdifullt nok i sammenligning med de idealiserte fremstillingene de ser på sosiale medier. Attraktive reiseselfier på sosiale medier kan påvirke holdninger til reisemål ved å øke selvbildebekymringer og fremme følelser av misunnelse (Xu, Wang, & Jiang, 2023).

Kosmetiske kirurgioverveielser

Selfie-effekten strekker seg også til vurderinger av kosmetisk kirurgi. Investering i andres selfier på sosiale medier er positivt assosiert med misnøye med eget ansikt og vurdering av kosmetisk kirurgi. Dette forholdet medieres av utseendekomparasjoner og internalisering av generelle attraktivitetstandarder (Wang, Qiao, Yang, Geng, & Fu, 2022).

Passiv bruk av sosiale medier

Passiv bruk av sosiale medier, preget av konsumering av innhold uten aktiv deltakelse, spiller også en rolle i sosial sammenligning og selveffektivitet. Passiv bruk av sosiale medier signifikant påvirker oppadgående sosial sammenligning, som igjen negativt predikerer sosial selveffektivitet (Mo & Peng, 2023).

Sosiale Impliksasjoner

Selfies på sosiale medier bidrar til økt sosial sammenligning. Når folk ser redigerte bilder av venner og kjente, kan de føle seg utilstrekkelige eller misfornøyde med eget utseende (Xu, Wang, & Jiang, 2023). Selfie-redigering kan også påvirke kriteriene for partnervalg. Folk som redigerer sine selfies for å fremstå mer attraktive, kan ha høyere forventninger til potensielle partnere og oppleve økt press for å opprettholde sitt redigerte utseende (Wang, Qiao, Yang, Geng, & Fu, 2022).

+ POSITIVE EFFEKTER AV SELFIE-KULTUREN

Selv om mye av forskningen fokuserer på de negative effektene, har selfies også flere positive sider:

 1. Reduksjon i stigma rundt mental helse og økt behandling søking: Selfie-videoer kan være effektive for å redusere stigma relatert til mentale helseproblemer og øke behandlingssøking blant unge voksne og ungdom. Ved å se andre dele sine egne historier gjennom selfies eller korte videoer, kan unge mennesker føle seg mindre alene og mer motiverte til å søke hjelp. Dette kan bidra til å bryte ned barrierer som hindrer dem i å få den behandlingen de trenger (Amsalem et al., 2022).

 2. Økt lykke og velvære: Det er en statistisk signifikant positiv sammenheng mellom selfie-aktivitet og nivåer av lykke blant studenter. Dette indikerer at det å ta selfies kan bidra til å øke følelsen av glede og tilfredshet (Hamed et al., 2022).

 3. Positive sosiale sammenligninger og godartet misunnelse: Attraktive reiseselfier på sosiale medier kan fremme godartet misunnelse, noe som positivt påvirker markedsføringen av reisemål. Denne formen for misunnelse kan motivere folk til å oppleve nye steder og aktiviteter (Xu et al., 2023).

 4. Motivasjon og positiv affekt: Observasjon av selvpromotering gjennom selfies av høyt rangerte individer kan inspirere håp og motivasjon blant observatører. Dette kan føre til økt personlig målsetting og selvforbedring (Nault et al., 2023).

 5. Sosial selvtillit: Aktiv selfie-relatert adferd, som selvpresentasjon, er assosiert med bedre sosial selvtillit. Dette kan hjelpe individer til å føle seg mer komfortable og sikre i sosiale situasjoner (Bodroža et al., 2022).

 6. Kreativ selvutfoldelse: Selfies gir en plattform for kreativitet. Brukere kan eksperimentere med ulike stiler, filtre og bakgrunner, noe som kan være en morsom og uttrykksfull aktivitet (Pan, Mu, & Tang, 2022).

 7. Bevissthet rundt utseende: Å ivareta eget utseende innenfor moderasjon kan ha positive effekter. Det kan oppmuntre til sunne vaner som riktig hudpleie, trening og en sunn livsstil, noe som kan forbedre både fysisk og mental helse (Wolfsteiner et al., 2022).

5.2.11 FEAR OF MISSING OUT (FOMO)

Fear of missing Out (FOMO) er en psykologisk tilstand der personer føler angst over muligheten for å gå glipp av sosiale hendelser eller opplevelser som andre har. Sosiale medier forsterker denne følelsen ved konstant å vise høydepunkter fra andres liv, noe som kan føre til økt stress, misnøye med egen livssituasjon og en følelse av at man må være konstant tilkoblet for ikke å gå glipp av noe (Przybylski et al., 2013).

FOMO OG SOSIALE MEDIER

FOMO driver personer til å poste mer om identitetsrelevante produkter og opplevelser på sosiale medier som en mestringsstrategi for å presentere seg selv positivt eller unngå sosial oppmerksomhet. Denne adferden kan sees som et forsøk på å unngå følelsen av å være utelatt eller oversett (Xi et al., 2022). Økt bruk av sosiale medier er korrelert med høyere nivåer av FOMO, som igjen fører til mer positive oppfatninger av andres adferd, selv om disse handlingene er i strid med offentlige helseråd. Dette viser hvordan FOMO kan påvirke vår vurdering av andres handlinger og vår egen adferd på sosiale medier (Scheinfeld & Voorhees, 2022).

 

Eksempel: I løpet av pandemien kunne personer med høy FOMO oppleve andres brudd på helseråd som mer akseptable, fordi de ikke ville føle seg utelatt fra sosiale sammenkomster, selv om de visste det var risikabelt.

 

FOMO påvirker også kompulsiv og overvåkende bruk av sosiale medier, noe som indikerer at personer med høyere FOMO er mer sannsynlig å engasjere seg i overdreven bruk av sosiale medier. Dette kan føre til en negativ spiral der mer bruk av sosiale medier forsterker følelsen av å gå glipp av noe (Lin & Jian, 2022).

FOMO OG SOSIAL SAMMENLIGNING

Sosial sammenligning, særlig sammenligning av evner (f.eks. prestasjoner, materiell rikdom), medierer forholdet mellom FOMO og avhengighet av sosiale nettverkssider. Når personer med høy FOMO sammenligner seg selv med andre som ser ut til å ha mer eller gjøre mer spennende ting, kan det fremkalle følelser av sjalusi og misnøye. Dette kan igjen føre til avhengighet av sosiale nettverkssider som et middel for å føle seg mer inkludert og mindre utelatt (Steinberger & Kim, 2022).

 

Eksempel: En person som ser venner legge ut bilder fra eksotiske ferier kan føle sjalusi og en følelse av å gå glipp av noe, noe som fører til at de bruker mer tid på sosiale medier for å holde seg oppdatert og føle seg inkludert.

 

FOMO øker også konsumorientert bruk av sosiale nettverkssider, noe som igjen øker orienteringen mot sosial sammenligning. Dette tyder på at FOMO kan føre til hyppigere og mer intense sosiale sammenligninger, der brukere kontinuerlig måler seg selv mot andres opplevelser og prestasjoner (Bobby et al., 2022).

FOMO OG MENTAL HELSE

FOMO er assosiert med negative mentale helseeffekter, inkludert økt angst og depresjon. Når personer føler at de konstant går glipp av noe, kan dette skape en vedvarende følelse av utilstrekkelighet og stress. Forholdet mellom FOMO og mental helse kan også modereres av faktorer som anonymitet på sosiale medier. Anonyme brukere kan oppleve en sterkere negativ innvirkning på psykologisk velvære fordi de kanskje føler seg enda mer distansert fra de sosiale interaksjonene de observerer (Bacaksız et al., 2023).

 

FOMO påvirker betydelig psykologisk og mental helse, og bidrar til sosial medietretthet og problematisk internettbruk. Dette viser hvordan den konstante jakten på å være "til stede" på sosiale medier kan ha en utmattende effekt på individer (Rautela & Sharma, 2022).

FOMO OG SUBJEKTIVT VELVÆRE

FOMO påvirker negativt subjektivt velvære, med sosial sammenligning og ensomhet som mediatorer. Personer med høyere FOMO har en tendens til å oppleve lavere subjektivt velvære på grunn av økte følelser av ensomhet og negative sosiale sammenligninger. Når personer føler seg utelatt, kan dette føre til en følelse av isolasjon, selv når de er koblet til mange mennesker gjennom sosiale medier (Çi̇fçi̇ & Kumcağız, 2023).

KONKLUSJON

FOMO har betydelige implikasjoner for sosiale medier-adferd, noe som fører til økt postering om identitetsrelevant innhold og kompulsiv bruk av sosiale medier. Det forverrer også sosial sammenligning, spesielt med hensyn til evner, noe som kan føre til negative følelser og avhengighet av sosiale nettverkssider. Videre har FOMO skadelige effekter på mental helse, og bidrar til angst, depresjon og sosial medietretthet. Til slutt påvirker FOMO negativt subjektivt velvære, med sosial sammenligning og ensomhet som viktige mediatorer. Forståelsen av disse dynamikkene kan bidra til å utvikle strategier for å redusere de negative effektene av FOMO på personers mentale helse og velvære.

5.2.12 THE SUNK COST EFFECT

I SOSIAL SAMMENLIGNING

The Sunk Cost Effect er en kognitiv bias der personer fortsetter med en aktivitet, atferd eller investering på grunn av tidligere investeringer av tid, penger eller innsats, selv når det ikke lenger er rasjonelt å fortsette. Kognitive biaser er systematiske avvik fra rasjonell tenkning som påvirker hvordan vi tar beslutninger. Denne effekten er drevet av en kombinasjon av psykologiske, kognitive og personlige faktorer (Arkes & Blumer, 1985), og har betydelige implikasjoner i sosial sammenligning.

SOSIAL SAMMENLIGNING

Sunk cost-effekten fører ofte til at personer fortsetter med aktiviteter og atferd for å unngå å fremstå som om de har kastet bort ressurser. Dette kan forsterke følelsen av å måtte opprettholde et bestemt image eller livsstil for å unngå å virke mislykket. Mekanismer som "loss aversion" (tap unnvikelse) og "effort justification" (rettferdiggjøring av innsats) spiller en viktig rolle i denne effekten.

Loss aversion (tap unnvikelse) refererer til menneskers tendens til å frykte tap mer enn de verdsetter gevinster av tilsvarende størrelse. Dette betyr at smerten ved å miste noe er psykologisk sterkere enn gleden ved å få noe av samme verdi. I sammenheng med sunk cost-effekten, fører loss aversion til at folk fortsetter med en aktivitet for å unngå å innrømme tapet av tidligere investeringer (Tait & Miller, 2019).

Effort justification (rettferdiggjøring av innsats) er en mekanisme hvor folk rettferdiggjør mengden innsats de har lagt ned i en aktivitet ved å overbevise seg selv om at aktiviteten er verdifull, selv når den objektivt sett kanskje ikke er det. Dette fører til at folk fortsetter med aktiviteter for å rettferdiggjøre den innsatsen de allerede har investert (Cunha & Caldieraro, 2009).

 

Eksempel 1: En person kan fortsette å bruke en tidkrevende og stressende diettplan på grunn av tidligere innsats, selv om de ikke ser de ønskede resultatene. Dette kan forverre deres følelse av tap og frustrasjon. En studie av Cunha og Caldieraro (2009) viste at personer som har investert mye innsats i en aktivitet, er mer sannsynlige til å fortsette selv når resultatene uteblir (Cunha & Caldieraro, 2009).

Eksempel 2: En person kan fortsette å abonnere på flere treningsapper og kjøpe kostbart treningsutstyr for å signalisere sitt engasjement i en sunn livsstil, selv om de sjelden bruker dem. Dette kan være en måte å motivere seg selv til fremtidig trening og helseforbedringer. En studie av Ronayne et al. (2019) fant at sunk cost-effekten kan drive folk til å holde på dyre abonnementer og utstyr for å rettferdiggjøre tidligere utgifter (Ronayne et al., 2019).

Eksempel 3: En person som har brukt mye tid og innsats på å lære en ny ferdighet, kan føle seg forpliktet til å fortsette med denne aktiviteten selv om de ikke lenger har interesse for den. Dette skyldes at de ønsker å rettferdiggjøre den tiden og innsatsen de allerede har investert. Olivola (2018) dokumenterte at folk ofte lar tidligere investeringer påvirke deres fortsatte innsats (Olivola, 2018).

Eksempel 4: Når en person generelt investerer generøst med tid, penger eller ressurser i ulike atferder eller aktiviteter, kan de føle seg tvunget til å fortsette med dette for å unngå å virke som om de har kastet bort ressurser. En studie av Fujino et al. (2016) viste at individer med høyere nivåer av samvittighetsfullhet og planmessighet er mer tilbøyelige til å oppleve sunk cost-effekten.

SUNK COST EFFEKTEN SOM MARKEDSSTRATEGI 

For eksempel kan et treningssenter tilby et dyrt VIP-medlemskap. Ved å kjøpe dette medlemskapet kan forbrukere føle seg mer forpliktet til å bruke treningssenteret for å rettferdiggjøre kostnaden. Dette kan hjelpe dem med å overvinne prokrastinering og fremme en sunnere livsstil. Denne strategien utnytter sunk cost-effekten ved å bruke de tidligere investeringene som en motivasjonsfaktor for fremtidig adferd. Hong et al. (2017) dokumenterte at sunk cost-effekten kan fungere som et selvledelsesverktøy for å fremme sunnere vaner

FAMILIÆRT OG SOSIALT

The Sunk Cost Effekten kan påvirke familiære beslutninger relatert til høye personlige og økonomiske investeringer, omsorgsansvar og å det holde ut i ulykkelige ekteskap for å unngå stigma knyttet til enslige foreldre. En studie av Luan (2023) fant at sunk cost-effekten kan påvirke beslutninger om å forbli i ulykkelige forhold på grunn av tidligere investeringer.

n annen person kan for eksempel føle seg tvunget til å fortsette å delta på dyre sosiale arrangementer og ferier med venner for å opprettholde deres sosiale status og unngå å virke som om de kaster bort tidligere investeringer i disse relasjonene, selv når det går utover deres økonomi. Roth et al. (2015) fant at sunk cost-effekten kan føre til at folk fortsetter å bruke penger på sosiale aktiviteter for å opprettholde et visst sosialt image.

KONKLUSJON

The sunk-cost trap, en kognitiv bias der personer fortsetter med en aktivitet, adferd eller investering på grunn av tidligere investerte ressurser (tid, penger, innsats), har betydelige implikasjoner i ulike domener, inkludert sosial sammenligning. Denne effekten drives av en kombinasjon av psykologiske, kognitive og personlige faktorer. Personers ønske om å unngå sløsing, kombinert med deres kognitive refleksjonsevner og personlighetstrekk, påvirker deres mottakelighet for denne effekten betydelig. Videre kan sunk cost-effekten fungere som et selvledelsesverktøy og påvirke sosiale og økonomiske dynamikker. Forståelsen av disse mekanismene gir et omfattende syn på hvorfor personer fortsetter med irrasjonelle investeringer og hvordan denne adferden manifesterer seg i ulike kontekster. Til slutt kan denne effekten også kobles til kognitiv dissonans, som driver behovet for å rettferdiggjøre tidligere investeringer og redusere den psykologiske ubehagen forbundet med å innrømme tap.

5.2.10 INTERMITTERENDE FORSTERKNING

Intermitterende forsterkning er et begrep fra atferdspsykologi som beskriver prosessen med å gi belønninger på uforutsigbare tidspunkter. Denne metoden kan være svært effektiv for å opprettholde visse atferder over tid, da uforutsigbarheten av belønningene gjør at atferden blir mer motstandsdyktig mot utryddelse.

SOSIALE MEDIER OG INTERMITTERENDE FORSTERKNING

Sosiale medier plattformer som Facebook, Instagram, TikTok, YouTube og X utnytter ofte denne psykologiske mekanismen for å holde brukere engasjert. For eksempel mottar brukere likes, kommentarer eller andre former for sosial validering på uregelmessige tidspunkter. Denne uforutsigbarheten kan gjøre plattformene svært vanedannende, da brukerne kontinuerlig søker etter disse sporadiske belønningene.

HOVEDPUNKTER

1. Effektiviteten av intermitterende forsterkning

 • Forskning viser at intermitterende forsterkning er svært effektiv for å opprettholde atferd fordi uforutsigbarheten øker atferdens motstandsdyktighet mot utryddelse (Lovibond, 1963); (Kazdin & Polster, 1973).

 • Sosiale medier plattformer bruker denne teknikken for å holde brukere engasjert, noe som fører til vanedannende atferd på grunn av den uforutsigbare naturen til sosiale belønninger som likes og kommentarer (Mujica et al., 2022).

2. Den vanedannende naturen til sosiale medier

 • Uforutsigbarheten av belønninger på sosiale medier kan skape en sterk trang til å sjekke oppdateringer, noe som fører til vanemessig og ofte overdreven bruk (Ryan et al., 2014).

 • Studier indikerer at sosiale medier avhengighet deler karakteristikker med andre typer avhengighet, inkludert toleranse, abstinens, og humørmodifikasjon (Andreassen, 2015).

DALL·E 2024-03-28 20.39.29 - Create a new digital artwork where the focus is on a complete

HJERNEN

HJERNEN VIL GJØRE HVA DEN KAN

FOR Å OPPRETTHOLDE

TILPASNINGER OG VANER

DEN HAR BRUKT ÅREVIS

PÅ Å UTVIKLE

LES MER OM

The Boiling Frog Syndrome

3. Psykologisk og atferdsmessig påvirkning

 • Kontinuerlig eksponering for intermitterende forsterkning på sosiale medier kan føre til betydelige psykologiske og atferdsmessige endringer, som økt angst og redusert velvære (Wang & Zhang, 2023); (Leong et al., 2019).

 • Disse plattformene er designet for å maksimere brukerengasjement gjennom algoritmer som leverer innhold og belønninger uforutsigbart, noe som øker avhengighetspotensialet (Eklund, 2021).

THIS IS

THE LAND OF

 COGNITIVE 

 DISSONANCE 

DO NOT

UNDERESTIMATE IT

4. Mekanismer for Intermitterende forsterkning i sosiale medier

 • Sosiale medier selskaper designer ofte sine brukergrensesnitt for å utnytte brukernes evolusjonære behov for å sosialisere, noe som øker deres engasjement gjennom intermitterende belønninger (Mujica et al., 2022).

 • Den kontinuerlige søken etter sosial validering kan føre til en ond sirkel av avhengighet, hvor brukerne stadig vender tilbake til plattformen for å oppnå samme nivå av belønning (Sriwilai & Charoensukmongkol, 2016).

5. Strategier for å adressere sosiale medier avhengighet

 • For å redusere de vanedannende effektene av sosiale medier, er det viktig å redesigne disse plattformene for å fremme mer etisk og humant bruk (Mujica et al., 2022).

 • Økt bevissthet om mekanismene bak intermitterende forsterkning kan hjelpe brukere til å ta mer informerte beslutninger om deres bruk av sosiale medier og utvikle sunnere vaner (Wang & Zhang, 2023).

5.2.11

KONSEKVENSER

av intermitterende forsterkning i sosiale medier

Intermitterende forsterkning i sosiale medier har en samle effekt av de psykologisk mekanismene som kan påvirke:

•SELVFØLELSE •SELVTILLITT •SELVBILDE

•MENINGER •ATFERD •HOLDNINGER •LIVSSYN •VERDIER 

•PRINSIPPER •INTEGRITET

Samleeffektene av de kraftfulle psykologiske mekanismene kan være skumle og uberegnelige på den måten at man i små størrelser litt etter litt tilpasser seg bruken uten å være særlig oppmerksom på hvordan det påvirker oss. Nedslagsfeltet er den indre dialogen og atferden som produserer resultatene av disse påvirkningene.

En oppdatert oversikt viser mulige konsekvenser av intermitterende forsterkning i sosiale medier fra forsknings artikler ikke eldre enn 2022 og der studitypene var

 • Meta Analysis'

 • Systematic Review's

 • RCT's

 • Literature Review's

KONSEKVENSER

Intermitterende forsterkning i sosiale medier kan ha omfattende effekter på brukernes psykologiske helse. Dette fenomenet, som innebærer uforutsigbar distribusjon av belønninger og straff, påvirker selvfølelse, selvtillit, selvbilde, meninger, atferd, holdninger, livssyn, verdier, prinsipper og integritet. Nedenfor presenteres en mer dyptgående analyse av de negative og positive konsekvensene basert på nyere forskning.

Negative konsekvenser

 1. Økt angst og depresjon:

  • Hyppig og langvarig bruk av sosiale medier er assosiert med høyere nivåer av angst, depresjon og stress. Dette skyldes sosiale sammenligninger, frykt for å gå glipp av noe (FOMO), og nettmobbing (Miao Chen et al., 2022), (Parul Nagar et al., 2023), (Rafał Świdziński et al., 2022), (Rohit Tiwari et al., 2023), (Osman Ulvi et al., 2022).

 2. Stress og mental uro:

  • Overdreven bruk av sosiale medier bidrar til økte stressnivåer, ofte grunnet presset med å opprettholde et bestemt image og konstant engasjement (Tarik Ikbal et al., 2023), (Uma Phalswal et al., 2023).

 3. Lavere selvfølelse og kroppsbildeproblemer:

  • Sosiale medier kan påvirke selvfølelse og kroppsbilde negativt, noe som kan føre til spiseforstyrrelser og redusert selvverd (A. Nene et al., 2023), (Huong Xuan Vu et al., 2023).

 4. Sosial isolasjon og ensomhet:

  • Til tross for potensialet for sosial tilknytning, kan sosiale medier paradoksalt nok øke følelsen av ensomhet og sosial isolasjon, ettersom online interaksjoner ofte mangler dybden av ansikt-til-ansikt kommunikasjon (Miao Chen et al., 2022), (Parul Nagar et al., 2023).

 5. Nettmobbing og online trakassering

  • Eksponering for nettmobbing og trakassering på sosiale medier er knyttet til økt psykologisk belastning og mentale helseproblemer (A. Nene et al., 2023), (Huong Xuan Vu et al., 2023).

Positive konsekvenser

 • Støtte og sosial tilknytning:

  • Sosiale medier kan gi en følelse av tilknytning og støtte, spesielt i perioder med sosial isolasjon, som under COVID-19-pandemien (Marija Draženović et al., 2023), (Parul Nagar et al., 2023).

 • Mestringsmekanismer:

  • For noen individer fungerer sosiale medier som en mestringsmekanisme, som gir emosjonell støtte og en plattform for å dele erfaringer og følelser (Marija Draženović et al., 2023), (Parul Nagar et al., 2023).

 • Forbedring av velvære:

  • Korte pauser fra sosiale medier kan føre til betydelige forbedringer i velvære, og redusere symptomer på depresjon og angst (Jeffrey Lambert et al., 2022).​

Konklusjon

Forskningen indikerer at mens sosiale medier kan tilby midlertidige forbedringer i velvære og en plattform for sosial støtte, er dens overdrevne bruk hovedsakelig knyttet til negative psykologiske utfall som økt angst, depresjon, stress og lavere selvfølelse. Den komplekse sammenhengen mellom sosiale medier og mental helse understreker behovet for bevisst bruk og videre forskning for å utvikle strategier for å mitigere dets skadelige effekter.

5.2.12

HOW TO MITIGATE

NEGATIVE EFFECTS

av intermitterende forsterkning i sosiale media?

CRITICAL THINKING & MINDFULNESS

 • Strakstiltak i en digital tidsalder

I en verden der digitale enheter som bærbare datamaskiner og mobiltelefoner alltid er tilgjengelige, har behovet for kritisk tenkning og oppmerksomt nærvær aldri vært mer påtrengende. Den konstante tilgangen til informasjon og distraksjoner kan med letthet føre til tap av fokus og etablering av ugunstige vaner. Ved å utvikle ferdigheter innen kritisk tenkning og oppmerksomt nærvær kan man imidlertid styrke sin personlige vekst, utvikling og motstandsdyktighet.

Den uavbrutte strømmen av data kan resultere i intermitterende forsterkning, hvor belønninger og konsekvenser distribueres på en uforutsigbar måte. Dette kan ha en negativ innvirkning på vår psykologiske helse ved å fremkalle avhengighetslignende responser og emosjonell ustabilitet. For å navigere effektivt i dette landskapet og redusere de negative konsekvensene, er det av største betydning å anvende kritisk tenkning og oppmerksomt nærvær.

Hva er egentlig kritisk tenkning og mindfulness?

For å forstå hvordan kritisk tenkning og mindfulness kan brukes som effektive verktøy i en digital tidsalder, er det viktig å først definere og forklare hva disse begrepene innebærer. Vi vil starte med å beskrive kritisk tenkning, og deretter utforske mindfulness. Denne tilnærmingen sikrer en solid forståelse av begge konseptene før vi ser på hvordan de kan kombineres for å håndtere utfordringene knyttet til konstant digital påvirkning.

HVA ER KRITISK TENKNING?

Kritisk tenkning er en kognitiv ferdighet som innebærer å analysere, evaluere og vurdere informasjon og argumenter på en systematisk og logisk måte. Det handler om å tenke klart og rasjonelt, forstå sammenhenger mellom ideer, og vurdere sannferdigheten og gyldigheten av informasjonen man mottar (Facione, 2011). For å oppnå dette, er det viktig å opprettholde både nøytralitet og objektivitet i vurderingen av informasjon. Nøytralitet innebærer en bevisst innsats for å unngå favorisering av noen synspunkt eller mening, og sikrer en åpen og upartisk tilnærming. Objektivitet, derimot, krever at man baserer sine vurderinger på fakta, data og logisk resonnement, fri for personlige følelser eller subjektive oppfatninger. Disse prinsippene er avgjørende for å kunne evaluere informasjon nøyaktig og rettferdig i en tid preget av informasjonsflom og digital distraksjon.

NØYTRALITET OG OBJEKTIVITET i personlig kritisk tenkning

• Nøytralitet

Definisjon: I henhold til prinsippet om nøytralitet innen personlig kritisk tenkning, er det essensielt å utøve en bevisst og aktiv innsats for å unngå favorisering av spesifikke synspunkter, parter eller meninger. Dette konseptet innebærer at man inntar rollen som en objektiv observatør, hvis primære oppgave er å registrere og analysere fakta og omstendigheter i deres opprinnelige form, uten påvirkning av personlige bias eller forutinntatte holdninger. Det er av ytterste viktighet å opprettholde en åpen og upartisk tilnærming til alle aspekter ved en sak eller et argument. Denne metodikken muliggjør en grundig og balansert vurdering av tilgjengelig informasjon og fremlagte argumenter, fri for forutinntatthet eller forhåndsdømming.

Forklaring: Ved kritisk tenkning er det av avgjørende betydning å være oppmerksom på egne fordommer og holdninger som potensielt kan influere ens vurdering av informasjon. Ved nøytral evaluering av informasjon, fokuserer man på data og fakta uten å la personlige synspunkter påvirke analysen. Nøytralitet innebærer å sette disse til side i størst mulig grad og undersøke saken fra multiple perspektiver. Dette kan omfatte innhenting av informasjon fra diverse kilder, lytting til ulike synspunkter, samt evaluering av hvert argument basert på dets egne meritter (Haskell, 1997).

• Objektivitet

Definisjon: Objektivitet i personlig kritisk tenkning refererer til å basere sine vurderinger og konklusjoner på fakta, data og logiske resonnementer snarere enn på følelser, personlige meninger eller subjektive oppfatninger. Objektivitet krever at man bruker klare, konsistente kriterier for å evaluere informasjon og argumenter.

Forklaring: Å være objektiv betyr å fokusere på det som er empirisk verifiserbart og logisk konsistent. Det innebærer å bruke pålitelige metoder for å samle og analysere informasjon og å trekke konklusjoner som følger logisk fra de tilgjengelige bevisene. Objektivitet er viktig i kritisk tenkning fordi det sikrer at vurderingene er basert på realiteter og ikke påvirkes av personlige skjevheter eller interesser (Harding, 1995).

UTFORDRINGER MED OBJEKTIVITET

Det er imperativt å anerkjenne at fullstendig objektivitet kan være utfordrende å oppnå, gitt menneskets iboende subjektivitet. Prosessen med kritisk tenkning er en reise som krever både trening og øvelse. Like mye handler det om selvrefleksjon og introspeksjon for å frigjøre seg fra subjektive, meningsbaserte og holdningsbaserte perspektiver. Det bør understrekes at bestrebelsen etter objektivitet og rollen som abstrakt observatør bør være et kontinuerlig mål i all kritisk tenkning og analyse.

ARBEIDSDEFINISJONER

• Nøytralitet

Arbeidsdefinisjon: Nøytralitet i kritisk tenkning er å aktivt søke å forbli upartisk og åpen for alle synspunkter og argumenter, uten å favorisere noen bestemt side.
Eksempel: Når du undersøker en politisk debatt, les artikler fra flere forskjellige nyhetskilder med ulike politiske ståsteder før du danner deg en mening (Crary, 2021).

• Objektivitet

Arbeidsdefinisjon: Objektivitet i kritisk tenkning er å basere vurderinger og konklusjoner på empiriske data og logisk resonnement, uavhengig av personlige følelser eller meninger.

Eksempel: Når du evaluerer en vitenskapelig studie, ser du på metodologien, dataene og analysene som presenteres, og vurderer hvorvidt konklusjonene logisk følger fra bevisene (Bhat, 2020).

OPPSUMMERT

Både nøytralitet og objektivitet er essensielle komponenter av personlig kritisk tenkning. Nøytralitet hjelper deg med å forbli åpen og upartisk, mens objektivitet sikrer at vurderingene dine er basert på pålitelig informasjon og logikk. Sammen bidrar disse prinsippene til mer rettferdige, nøyaktige og pålitelige konklusjoner.

Mindfulness

HVA ER MINDFULNESS?

Definisjon: Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er en mental tilstand hvor man fokuserer på å være fullt tilstede og bevisst i øyeblikket, uten å dømme tanker, følelser eller sanseopplevelser. Denne praksisen innebærer å akseptere nåværende opplevelser som de er, uten å prøve å endre dem eller vurdere dem som gode eller dårlige.

Forklaring: Mindfulness har sine røtter i buddhistisk meditasjon, men har i moderne tid blitt populært innen psykologi og medisin for sin evne til å redusere stress og forbedre mental helse. Jon Kabat-Zinn, en pioner innen mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR), definerer mindfulness som "å være oppmerksom på en spesiell måte: med hensikt, i øyeblikket, og uten å dømme" (Kabat-Zinn, 1994). Thich Nhat Hanh, en annen viktig figur innen mindfulness, beskriver mindfulness som kunsten å leve bevisst hvert øyeblikk og å være i kontakt med de dypeste delene av oss selv og verden rundt oss (Hanh, 2008).

Mindfulness kan praktiseres gjennom formelle meditasjonsøvelser, som å sitte i stille meditasjon, og gjennom uformelle øvelser, som å være bevisst tilstede i hverdagsaktiviteter. Hovedmålet med mindfulness er å øke bevisstheten om nåværende opplevelser og utvikle en holdning av aksept og ikke-dømming.

Virkninger av mindfulness

 • Økt selvbevissthet: Mindfulness øker bevisstheten om egne tanker, følelser og kroppslige sensasjoner. Dette gir en dypere forståelse av hvordan indre opplevelser påvirker våre reaksjoner og atferd.

 • Redusert stress, angst og depresjon: Forskning har vist at mindfulness kan redusere symptomer på stress, angst og depresjon ved å hjelpe individer å håndtere negative tanker og følelser på en mer konstruktiv måte (Hofmann et al., 2010).

 • Forbedret konsentrasjon og fokus: Ved å trene på å være tilstede i øyeblikket, kan mindfulness forbedre evnen til å konsentrere seg og fokusere på oppgaver, noe som kan øke produktivitet og ytelse (Zeidan et al., 2010).

 • Økt emosjonell regulering: Mindfulness kan hjelpe med å regulere emosjonelle responser ved å øke bevisstheten om og aksepten av emosjonelle tilstander, noe som fører til mer balanserte og passende reaksjoner (Chambers et al., 2009).

 • Bedre fysisk helse: Praksis av mindfulness har også vært knyttet til forbedringer i fysisk helse, som redusert blodtrykk, forbedret søvnkvalitet og sterkere immunsystem (Black & Slavich, 2016).

Metoder for mindfulness-praksis

 • Formell meditasjon: Dette inkluderer praksiser som inkluderer ulike pusteøvelser, og forskjellige typer av meditasjon. Disse øvelsene utføres vanligvis i en stillesittende posisjon og fokuserer på å bringe oppmerksomheten til pusten eller andre kroppslige sensasjoner. Les mer om dette under mentale verktøy: (Meditasjon og mindfulness)

 • Kritisk tenkning som mindfulness-praksis: Kritisk tenkning som mindfulness-praksis er et tema av betydelig interesse. Det innebærer anvendelsen av mindfulness-ferdigheter i kritisk tenkning, hvor man aktivt benytter egenskapene ved mindfulness-fokus. Dette omfatter å være bevisst og oppmerksomt til stede, samtidig som man distanserer seg fra forstyrrelser under evaluering av informasjon, spørsmålsstilling og argumentanalyse.

 1. Gjennom systematisk trening i å refokusere oppmerksomheten på den aktuelle oppgaven, uten å la seg distrahere, kan man utvikle en forbedret evne til konsentrasjon og tilstedeværelse når situasjonen krever det.

 2. En rolig sinnstilstand er av uvurderlig betydning for kritisk tenkning, ettersom et avbalansert og fokusert sinn demonstrerer bedre og klarere tankeprosesser.

 3. Det er verdt å merke seg at mindfulness-praksis kan integreres i dagligdagse aktiviteter, som eksempelvis turgåing i naturen, under reise med offentlig transport eller møteplanlegging.

 4. Det er en klar korrelasjon mellom hyppigheten av mindfulness-trening og utviklingen av evner og ferdigheter til å mobilisere full oppmerksomhet og fokus når det er påkrevd, uten å la seg påvirke av distraherende elementer eller forutinntatte oppfatninger.

KRITISK TENKNING & MINDFULNESS

EFFEKTIVE VERKTØY FOR Å OVERVINNE PSYKOLOGISKE HINDER 

I dette dokumentet vil vi utforske hvordan kritisk tenkning og mindfulness kan hjelpe oss med å håndtere en rekke psykologiske mekanismer som påvirker våre tanker, følelser og atferd. Disse verktøyene hjelper oss med å gjenkjenne, identifisere og håndtere disse mekanismene før de får fotfeste, og dermed fremme vår mentale helse og personlige fremgang.

Kritisk tenkning gir oss evnen til å evaluere og analysere informasjon objektivt, mens mindfulness hjelper oss å være tilstede i øyeblikket og akseptere våre opplevelser uten dømming. Sammen kan disse teknikkene bidra til å forbedre vår mentale helse og velvære. Les videre for å lære hvordan du kan bruke kritisk tenkning og mindfulness til å håndtere spesifikke psykologiske utfordringer.

1. KOGNITIV DISSONANS

Beskrivelse: Kognitiv dissonans er den psykologiske spenningen eller ubehaget vi opplever når våre tro, tanker, følelser, holdninger og verdier kommer i konflikt med handlinger vi utfører: Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å gjenkjenne og akseptere ubehaget uten å falle tilbake på forsvarsmekanismer.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss evaluere og rasjonalisere de motstridende tankene, og finne en måte å harmonisere dem på (Festinger, 1957).

2. BEKREFTELSESSKJEVHET

Beskrivelse: Bekreftelsesskjevhet er tendensen til å søke, tolke og huske informasjon som bekrefter våre forutfattede meninger:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Gjør oss mer åpne for informasjon som utfordrer våre synspunkter.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss evaluere denne informasjonen objektivt, og unngå å bli fanget i en loop av ensidig bekreftelse (Nickerson, 1998).

3. EKKOKAMRE

Beskrivelse: Ekkokamre oppstår når vi kun eksponeres for informasjon som bekrefter våre eksisterende meninger og isolerer oss fra motstridende synspunkter:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Øker bevisstheten om vårt informasjonsmiljø og åpner oss for ulike perspektiver.

 • Kritisk Tenkning: Hjelper oss å bevisst søke ut og evaluere mangfoldig informasjon (Sunstein, 2001).

4. SOSIAL SAMMENLIGNING

Beskrivelse: Sosial sammenligning er tendensen til å sammenligne oss selv med andre, ofte med negative konsekvenser for selvfølelsen:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å fokusere på våre egne verdier og mål i stedet for å konstant sammenligne oss med andre.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss vurdere sammenligningene rasjonelt og realistisk, og forstå deres begrensninger (Festinger, 1954).

5. ELABORATION LIKELIHOOD MODEL (ELM)

Beskrivelse: ELM beskriver hvordan vi blir påvirket av argumenter basert på enten en sentral eller perifer rute:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Øker bevisstheten om våre umiddelbare reaksjoner på argumenter.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss evaluere argumenter grundig og unngå å bli påvirket av overfladiske faktorer (Petty & Cacioppo, 1986).

6. SELVOPPRETTHOLDELSE

Beskrivelse: Selvopprettholdelse refererer til mekanismer som beskytter vårt selvbilde:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å observere våre reaksjoner og bli mer ærlige med oss selv om våre svakheter og styrker.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss vurdere våre reaksjoner objektivt og identifisere realistiske områder for forbedring (Baumeister, 1998).

7. NEGATIV AUTOMATISK TENKNING

Beskrivelse: Automatiske tanker som er negative og ofte urealistiske, som kan bidra til depresjon og angst:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å gjenkjenne og akseptere disse tankene uten å reagere automatisk på dem.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss evaluere og utfordre gyldigheten av disse tankene, og erstatte dem med mer realistiske vurderinger (Beck, 1976).

8. EMOSJONELL REGULERING

Beskrivelse: Evnen til å styre og endre våre følelsesmessige responser på passende måter:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å være bevisste på våre følelser i øyeblikket, uten å undertrykke eller overreagere på dem.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss analysere årsakene til våre emosjonelle responser og utvikle strategier for bedre emosjonell håndtering (Gross, 2002).

9. KATASTROFETENKNING

Beskrivelse: Tendensen til å forvente det verste utfallet i enhver situasjon:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å gjenkjenne når vi faller inn i katastrofetenkning og å vende tilbake til en mer balansert oppmerksomhet på nåtiden.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss vurdere sannsynligheten for katastrofale utfall og tenke mer rasjonelt om fremtiden (Ellis, 1962).

9. IMPUSLSIV ATFERD

Beskrivelse: Handlinger som blir utført uten tilstrekkelig vurdering av konsekvenser.:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Fremmer økt bevissthet om våre umiddelbare impulser og gir oss tid til å reflektere før vi handler.

 • Kritisk Tenkning: Hjelper oss å veie fordeler og ulemper ved potensielle handlinger før vi handler (Baumeister, 1994).

10. STEREOTYPIER OG FORDOMMER

Beskrivelse: Stereotypier er generaliserte oppfatninger om egenskaper, trekk eller atferd som antas å gjelde for medlemmer av en bestemt gruppe. Disse oppfatningene kan gjelde mennesker, men også situasjoner, objekter eller konsepter. Stereotypier er ofte basert på forenklede eller feilaktige antagelser og kan føre til fordommer og diskriminerende atferd:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Kan øke vår bevissthet om våre egne fordommer og redusere automatiske, fordomsfulle responser.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss evaluere og utfordre stereotypiske tanker og oppfatninger basert på evidens og rasjonell analyse (Devine, 1989).

11. ANKEREFFEKTEN

Beskrivelse: Tendensen til å være sterkt påvirket av den første informasjonen vi mottar (ankeret) når vi tar beslutninger:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å gjenkjenne når vi blir påvirket av et anker og gir oss mulighet til å justere vår vurdering.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss evaluere all tilgjengelig informasjon på en mer balansert måte, uten å bli uforholdsmessig påvirket av den første informasjonen vi mottar (Tversky & Kahneman, 1974).

12. SELVOPPFYLLENDE TEORIER

Beskrivelse: Når våre forventninger til en situasjon påvirker vår atferd på en måte som gjør at forventningene blir oppfylt:  Hvordan de hjelper:

 • Mindfulness: Hjelper oss å bli mer bevisste på våre forventninger og hvordan de påvirker vår atferd.

 • Kritisk Tenkning: Lar oss vurdere hvorvidt våre forventninger er basert på realistiske vurderinger eller fordommer, og justere dem deretter (Merton, 1948).

5.2.13

ALGORITMER PÅ SOSIALE MEDIER

Hva du bør vite for å navigere i den digitale verden

Sosiale medier har blitt en integrert del av vårt daglige liv, og algoritmene som styrer disse plattformene har en enorm innflytelse på hva vi ser, leser og engasjerer oss i. For å ta kontroll over vår egen opplevelse på sosiale medier og beskytte vår mentale helse, er det viktig å forstå hvordan disse algoritmene fungerer og hvordan de påvirker oss.

Hva er algoritmer på sosiale medier?

Algoritmer på sosiale medier er programmerte instruksjoner som er utformet for å tilpasse seg brukernes atferd (Saura et al., 2021). De samler inn store mengder data fra våre interaksjoner på plattformene og bruker denne informasjonen til å bestemme hvilket innhold som skal vises i feeden vår.

Hvordan fungerer algoritmene?

 1. Datainnsamling: Algoritmene samler inn data om hva vi klikker på, hvor lenge vi ser på innhold, hvilke innlegg vi liker, deler eller kommenterer, og hvilke profiler vi besøker. Denne informasjonen gir innsikt i våre interesser og preferanser (Tran et al., 2021).

 2. Analyse og mønstergjenkjenning: Ved hjelp av avanserte statistiske modeller og maskinlæring analyserer algoritmene dataene for å identifisere mønstre i vår atferd og forutsi hva slags innhold vi sannsynligvis vil finne engasjerende (Saura et al., 2021).

 3. Innholdsrangering: Basert på analysene rangerer algoritmene innholdet som vises til oss. Det innholdet som vurderes som mest relevant og engasjerende, vises øverst i feeden vår for å holde oss på plattformen lengst mulig (Muhammad et al., 2021).

 4. Kontinuerlig læring og tilpasning: Algoritmene tilpasser seg kontinuerlig basert på våre interaksjoner. Hver gang vi engasjerer oss med innhold, justerer algoritmen sin forståelse av våre preferanser, noe som gjør den stadig bedre til å forutsi hva vi ønsker å se (Tran et al., 2021).

Denne kontinuerlige tilpasningen av algoritmene basert på brukernes atferd kan føre til en selvforsterkende syklus, der brukerne eksponeres for mer av det samme type innholdet som de allerede har engasjert seg med, noe som kan begrense eksponering for variert innhold og perspektiver (Krylov, 2022).

Effekten av algoritmene på brukerne

Algoritmene er utformet for å øke brukerengasjementet ved å vise oss innhold som sannsynligvis vil føre til høy interaksjon. Dette kan imidlertid ha både positive og negative konsekvenser for brukerne:

 • Forbedret brukeropplevelse: Algoritmer i sosiale medieplattformer er primært designet for å forbedre brukeropplevelsen ved å levere personlig tilpasset innhold. Ved å analysere brukerdata anbefaler disse algoritmene innhold som samsvarer med brukernes interesser, noe som øker engasjement og tilfredshet (Wang, 2023).

 • Effektiv markedsføring og informasjonstilgang: Bruken av algoritmer i sosial mediemarkedsføring har gjort det mulig for merkevarer å maksimere deres rekkevidde og innflytelse. Algoritmer hjelper til med å målrette spesifikke målgrupper mer effektivt, noe som fører til effektive markedsføringsstrategier. Dette gagner ikke bare merkevarer, men gir også forbrukerne relevant informasjon og annonser, og forbedrer dermed den totale brukeropplevelsen (Wang, 2023).

 • Filterbobler og ekkokamre: Ved å prioritere innhold som samsvarer med våre eksisterende interesser og synspunkter, kan algoritmene bidra til å skape filterbobler og ekkokamre (Krylov, 2022; Wang, 2023). Dette begrenser vår eksponering for ulike perspektiver og kan forsterke eksisterende overbevisninger, noe som kan føre til økt polarisering og mindre forståelse for andres synspunkter.

Filterbobler og ekkokamre kan ha betydelige konsekvenser for den offentlige diskursen og demokratiske prosesser. Når individer i hovedsak eksponeres for informasjon og synspunkter som samsvarer med deres egne overbevisninger, kan det føre til en fragmentering av den offentlige sfæren og en redusert evne til å engasjere seg i meningsfull dialog på tvers av ulike perspektiver (Geschke et al., 2019).

 • Algoritmisk bias og stereotyper: Algoritmer er ikke immune mot skjevheter. De kan utilsiktet forsterke stereotypier og skjevheter som er til stede i dataene de er trent på. Dette kan føre til forsterkning av skadelig innhold og opprettholdelse av samfunnsmessige ulikheter. Muligheten for manipulasjon og tap av personvern er også betydelige bekymringer knyttet til algoritmiske applikasjoner i sosiale medier (Wang, 2023).

 • Påvirkning på mental helse: Konstant eksponering for innhold som er utformet for å fange vår oppmerksomhet og holde oss engasjerte, kan ha negative effekter på vår mentale helse. Dette kan inkludere følelser av utilstrekkelighet, FOMO (fear of missing out), og avhengighet av sosiale medier (Przybylski et al., 2013).

Algoritmene på sosiale medier kan forsterke sosial sammenligning ved å fremheve innhold som fremstiller andres liv som "perfekte" eller mer spennende enn vårt eget. Dette kan føre til følelser av misunnelse, lav selvtillit og en usunn streben etter validering gjennom likes og kommentarer (Vogel et al., 2014).

 • Påvirkning på velvære og feilinformasjon: Algoritmenes rolle i påvirkning av velvære og spredning av feilinformasjon er kompleks. Mens algoritmer kan forbedre brukeropplevelsen, kan de også bidra til spredning av feilinformasjon og polarisering. Tilbakemeldingssløyfen skapt av algoritmiske mekanismer og sosiale drivere kompliserer forståelsen av deres innvirkning på velvære. Metzler og García (2023) understreker at algoritmer hovedsakelig forsterker eksisterende sosiale drivere, noe som krever ytterligere empirisk forskning for å forstå deres rolle fullt ut og utvikle algoritmer som fremmer individuell og samfunnsmessig trivsel.

 • Personvern og databruk: Algoritmenes bruk av personlige data reiser spørsmål om personvern og kontroll over egen informasjon. Brukere er ofte ikke klar over i hvilken grad deres data blir samlet inn, analysert og brukt til å styre deres opplevelser på sosiale medier (Stamenković et al., 2023).

De komplekse personvernvilkårene og den omfattende datainnsamlingen som mange sosiale medieplattformer bedriver, kan gjøre det vanskelig for brukere å forstå og kontrollere hvordan deres personlige informasjon blir brukt. Dette reiser viktige spørsmål om digital autonomi og behovet for økt åpenhet og regulering rundt datainnsamling og -bruk (Zuboff, 2019).

FORRETNINGSASPEKTER VED ALGORITMER PÅ SOSIALE MEDIER

Det er viktig å forstå at sosiale medieplattformer er kommersielle virksomheter, og algoritmene spiller en avgjørende rolle i deres forretningsmodeller:

 • Annonseinntekter: Ved å bruke algoritmer til å tilpasse annonser basert på brukernes interesser og atferd, kan plattformene vise mer relevante annonser, noe som øker sannsynligheten for klikk og kjøp. Dette genererer betydelige inntekter for plattformene (Li et al., 2022).

 • Økt brukertid: Algoritmene er utformet for å holde brukerne engasjerte og på plattformen lengst mulig. Jo mer tid brukerne tilbringer på plattformen, desto flere annonser kan vises til dem, noe som igjen øker inntektene (Han et al., 2021).

 • Andre inntektsstrømmer: I tillegg til annonseinntekter har sosiale medieplattformer flere andre måter å generere inntekter på, som abonnementstjenester, salg av data og analyser, e-handel og sponsede innlegg (Fosch-Villaronga et al., 2021).

Selv om disse forretningsmodellene har vist seg å være svært lønnsomme for sosiale medieplattformer, reiser de også viktige etiske spørsmål. Kritikere hevder at plattformenes avhengighet av brukerengasjement og datainnsamling for å generere inntekter kan komme i konflikt med brukernes velvære og personvern (Zuboff, 2019).

RÅD FOR ANSVARLIG BRUK AV SOSIALE MEDIER

For å navigere i den algoritmestyrte verdenen av sosiale medier på en sunn og bevisst måte, er det viktig å:

 1. Være klar over algoritmenes påvirkning: Forstå hvordan algoritmene fungerer og hvordan de kan påvirke ditt innhold og dine opplevelser på sosiale medier.

 2. Bryte informasjonscocoonen: For å dempe de negative effektene av algoritmisk fasilitering, er det viktig å bryte informasjonscocoonen. Dette kan oppnås ved å fremme mangfoldig innhold og oppmuntre brukere til å utforske forskjellige perspektiver. Sosiale medieplattformer, mainstream media og individuelle brukere har alle roller å spille i å redusere den negative innvirkningen av algoritmiske anbefalingsmekanismer på kognisjon (Wang, 2023).

 3. Søke etter varierte informasjonskilder: Ikke la algoritmene alene bestemme hva du ser. Søk aktivt etter informasjon fra ulike kilder og perspektiver for å unngå filterbobler og ekkokamre (Wang, 2023).

 4. Vær oppmerksom på ditt digitale fotavtrykk: Husk at det du deler og gjør på sosiale medier kan ha langvarige konsekvenser. Tenk nøye gjennom hva du publiserer og hvordan det kan oppfattes, både nå og i fremtiden.

 5. Vær kritisk til innholdet du konsumerer: Med utbredelsen av falske nyheter og desinformasjon på sosiale medier, er det avgjørende å være kritisk til informasjonen du møter. Verifiser fakta fra pålitelige kilder og vær oppmerksom på potensielle bias eller villedende innhold.

 6. Beskytt din sikkerhet og personvern: Vær forsiktig med hvilken personlig informasjon du deler på sosiale medier, da dette kan utnyttes av svindlere eller hackere. Vær oppmerksom på potensielle svindelforøk, som falske konkurranser eller mistenkelige lenker, og rapporter dem hvis nødvendig.

 7. Designe etiske algoritmer: Det er behov for å designe algoritmer som prioriterer etiske hensyn over kortsiktig profitt. Algoritmer bør utvikles med mål om å forbedre individuell og samfunnsmessig velvære. Dette innebærer å reflektere over den bredere samfunnskonteksten og adressere spørsmål som individualisme, populistisk politikk og klimaendringer (Metzler & García, 2023).

 8. Styr din egen tid på sosiale medier: Vær bevisst på hvor mye tid du tilbringer på sosiale medier og hvordan det påvirker din mentale helse. Sett grenser og ta pauser når det er nødvendig (Przybylski et al., 2013).

 9. Vær kritisk til innholdet du ser: Husk at innholdet som vises til deg er valgt ut for å fange din oppmerksomhet og holde deg engasjert. Vurder innholdet kritisk og spør deg selv om det virkelig er verdifullt eller informativt.

 10. Beskytt ditt personvern: Vær oppmerksom på hvilken informasjon du deler på sosiale medier og gjennomgå personverninnstillingene for å kontrollere hvordan dataene dine blir brukt (Stamenković et al., 2023).

Ved å være bevisst på disse aspektene og ta aktive skritt for å styre vår egen opplevelse, kan vi dra nytte av fordelene ved sosiale medieplattformer mens vi minimerer de potensielle negative effektene på vår mentale helse, sikkerhet og velvære. Det er også viktig å støtte initiativer som fremmer økt åpenhet, ansvarlighet og regulering av sosiale medieplattformer for å beskytte brukernes rettigheter og interesser.

DALL·E 2024-06-09 18.23.49 - Create a highly detailed, ultra-realistic digital artwork vis

Referanser

 • Appel, H., Gerlach, A. L., & Crusius, J. (2016). The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression. Current Opinion in Psychology, 9, 44-49. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.006

 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202

 • Greenwald, A. G. (1980). The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal history. American Psychologist, 35(7), 603-618. https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.7.603

 • Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94(3), 319-340. https://doi.org/10.1037/0033-295X.94.3.319

 • Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 311-328. https://doi.org/10.1037/0022-3514.32.2.311

 • McComb, C. A., Vanman, E. J., & Tobin, S. J. (2023). A Meta-Analysis of the Effects of Social Media Exposure to Upward Comparison Targets on Self-Evaluations and Emotions. Media Psychology, 26(5), 612–635. https://doi.org/10.1080/15213269.2023.2180647

 • Meier, A., & Johnson, B. K. (2022). Social comparison and envy on social media: A critical review. Current Opinion in Psychology, 45, 101302. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101302

 • Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

 • Primack, B. A., Shensa, A., Sidani, J. E., Whaite, E. O., Lin, L. Y., Rosen, D., Colditz, J. B., Radovic, A., & Miller, E. (2017). Social media use and perceived social isolation among young adults in the U.S. American Journal of Preventive Medicine, 53(1), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2017.01.010

 • Qiu, Y. (2024). Social Comparison on Social Media Platforms: A media and communication Perspective. SHS Web of Conferences, 185, 03008. https://doi.org/10.1051/shsconf/202418503008

 • Stefana, A., Dakanalis, A., Mura, M., Colmegna, F., & Clerici, M. (2022). Instagram Use and Mental Well-Being: The Mediating Role of Social Comparison. The Journal of Nervous and Mental Disease, 210(12), 960–965. https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000001577

 • Stangl, F. J., Riedl, R., Kiemeswenger, R., & Montag, C. (2023). Negative psychological and physiological effects of social networking site use: The example of Facebook. Frontiers in Psychology, 14, 1141663. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1141663

 • Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206-222. https://doi.org/10.1037/ppm0000047

 • Warrender, D., & Milne, R. (2020). Social media, social comparison and mental health. Nursing Times.

Phua, J., Jin, S., & Kim, J. (2017). Gratifications of using Facebook, Twitter, Instagram, or Snapchat to follow brands: The moderating effect of social comparison, trust, tie strength, and network homophily on brand identification, brand engagement, brand commitment, and membership intention. Telematics Informatics, 34, 412-424. https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.06.004

Latif, K., Weng, Q., Pitafi, A., Ali, A., Siddiqui, A., Malik, M., & Latif, Z. (2021). Social comparison as a double-edged sword on social media: The role of envy type and online social identity. Telematics Informatics, 56, 101470. https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101470

Vogel, E., Rose, J., Okdie, B., Eckles, K., & Franz, B. (2015). Who compares and despairs? The effect of social comparison orientation on social media use and its outcomes.. Personality and Individual Differences, 86, 249-256. https://doi.org/10.1016/J.PAID.2015.06.026

Meier, A., & Schäfer, S. (2018). The Positive Side of Social Comparison on Social Network Sites: How Envy Can Drive Inspiration on Instagram. Cyberpsychology, behavior and social networking, 21 7, 411-417 . https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0708

Fox, J., & Vendemia, M. (2016). Selective Self-Presentation and Social Comparison Through Photographs on Social Networking Sites. Cyberpsychology, behavior and social networking, 19 10, 593-600 . https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0248

Lee, S. Y. (2014). How do people compare themselves with others on social network sites?: The case of Facebook. Computers in Human Behavior, 32, 253–260. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.12.009

Carraturo, F., Perna, T., Giannicola, V., Nacchia, M., Pepe, M., Muzii, B., Bottone, M., Sperandeo, R., Bochicchio, V., Maldonato, N., & Scandurra, C. (2023). Envy, Social Comparison, and Depression on Social Networking Sites: A Systematic Review. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 13, 364 - 376. https://doi.org/10.3390/ejihpe13020027

Dane, A., & Bhatia, K. (2023). The social media diet: A scoping review to investigate the association between social media, body image and eating disorders amongst young people. PLOS Global Public Health, 3. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001091

Referanser:
- Conner, M., & Norman, P. (2022). Understanding the intention-behavior gap: The role of intention strength. Frontiers in Psychology, 13, 923464. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.923464


- Harmon-Jones, E., & Mills, J. (2019). An introduction to cognitive dissonance theory and an overview of current perspectives on the theory. In E. Harmon-Jones (Ed.), Cognitive dissonance: Reexamining a pivotal theory in psychology (pp. 3–24). American Psychological Association.


- Yahya, A. H., & Sukmayadi, V. (2020). A review of cognitive dissonance theory and its relevance to current social issues. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 36(2). https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i2.6652


- Warrender, D., & Milne, R. (2020). Social media, social comparison and mental health. Nursing Times, 116(3), 58-61.

 • Steele, C. M. (1988). The psychology of self-affirmation: Sustaining the integrity of the self. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 21, pp. 261-302). Academic Press.

 • Greenwald, A. G. (1980). The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal history. American Psychologist, 35(7), 603-618.

 • Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220.

 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140.

 • Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92(4), 548-573.

 • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123-205.

 • Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

 • Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

 • Royal Society for Public Health. (2017). Status of Mind: Social media and young people's mental health and wellbeing.

 • Clement, J. (2019). Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2019. Statista.

 • Krach, S. (2010). The rewarding nature of social interactions. Psychoneuroendocrinology.

 • Solon, O. (2017, November 9). Sean Parker: Facebook exploits human psychology. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/09/sean-parker-facebook-exploits-human-psychology

 • Solon, O. (2017, November 9). Sean Parker slams Facebook for ‘exploiting a vulnerability in human psychology’. TheWrap. https://www.thewrap.com/sean-parker-slams-facebook-for-exploiting-a-vulnerability-in-human-psychology/

 • Charlton, A. (2017, November 10). Facebook's first president Sean Parker says site was designed to be addictive. Gearbrain. https://www.gearbrain.com/sean-parker-facebook-exploits-human-weaknesses-2507688766.html

 • Tracy, P. (2017, November 9). Ex-Facebook president Sean Parker says platform exploits human ‘vulnerability’. The Daily Dot. https://www.dailydot.com/debug/sean-parker-facebook-social-validation-feedback-loop/

 • Liu, Y., Zhu, J., & He, J. (2022). Can selfies trigger social anxiety? A study on the relationship between social media selfie behavior and social anxiety in Chinese youth group. Frontiers in Psychology, 13, 1016538. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1016538

 • Pan, W., Mu, Z., & Tang, Z. (2022). Social Media Influencer Viewing and Intentions to Change Appearance: A Large Scale Cross-Sectional Survey on Female Social Media Users in China. Frontiers in Psychology, 13, 846390. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.846390

 • Xu, J., Wang, Y., & Jiang, Y. (2023). How do social media tourist images influence destination attitudes? Effects of social comparison and envy. Journal of Travel & Tourism Marketing, 40(4), 310–325. https://doi.org/10.1080/10548408.2023.2245410

 • Wang, Y., Qiao, X., Yang, J., Geng, J., & Fu, L. (2022). “I wanna look like the person in that picture”: Linking selfies on social media to cosmetic surgery consideration based on the tripartite influence model. Scandinavian Journal of Psychology. https://doi.org/10.1111/sjop.12882

 • Mo, H., & Peng, R. (2023). Passive Social Media Use and Social Self-Efficacy: The Mediating Effect of Upward Social Comparison. Journal of Education, Humanities and Social Sciences, 8, 761–767. https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4347

 • Tiggemann, M., Anderberg, I., & Brown, Z. (2020). Uploading your best self: Selfie editing and body dissatisfaction. Body Image, 33, 175–182. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.03.002

 • Amsalem, D., et al. (2022). Selfie Videos to Reduce Stigma and Increase Treatment Seeking Among Youths: Two Noninferiority Randomized Controlled Trials. Psychiatric Services, 73(10), 1118-1125. https://doi.org/10.1176/appi.ps.202100416

 • Hamed, S. A. (2022). The Relationship between Selfie and Happiness among Male and Female Nursing Students. Egyptian Journal of Health Care, 13(1), 11-23. https://doi.org/10.21608/ejhc.2022.218738

 • Nault, K. A., et al. (2023). The Self-Promotion Boost: Positive consequences for observers of high-rank self-promoters. Journal of Personality and Social Psychology, 125(1), 22-35. https://doi.org/10.1037/pspa0000287

 • Bodroža, B., et al. (2022). Active and passive selfie-related behaviors: Implications for body image, self-esteem and mental health. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 16(3). https://doi.org/10.5817/CP2022-3-4

 • 1. Bacaksız, S., Özsoy, İ., Teğin, T., Bıçaksız, P., & Tekeş, B. (2023). Anonymity as a Moderator of the Relationship Between FoMO (Fear of Missing Out) and Psychological Well-Being. Psychological Reports, 126, 2303 - 2321. https://doi.org/10.1177/00332941231180115

 •  

 • 2. Bobby, R., A., Z., & Mohan, N. (2022). The Mediating Role of Consumption-Oriented SNS Usage on Fear of Missing Out and Social Comparison. Int. J. E Adopt., 14, 1-20. https://doi.org/10.4018/ijea.309401

 •  

 • 3. Çi̇fçi̇, S., & Kumcağız, H. (2023). The Relation between Fear of Missing Out and Subjective Well-Being: The Mediating Role of Social Comparison and Loneliness. e-International Journal of Educational Research. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1187412

 •  

 • 4. Harzman, L., & null, n. (2023). Social Media and Mental Health: The Impact of FoMO and Personality Traits. John Heinrichs Scholarly & Creative Activities Day. https://doi.org/10.58809/ybsu9377

 •  

 • 5. Lin, S., & Jian, E. (2022). Effects of Personality Traits Concerning Media Use Decisions on Fear of Missing Out and Social Media Use Behavior. Behavioral Sciences, 12. https://doi.org/10.3390/bs12110460

 •  

 • 6. Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

 •  

 • 7. Rautela, S., & Sharma, S. (2022). Fear of missing out (FOMO) to the joy of missing out (JOMO): shifting dunes of problematic usage of the internet among social media users. J. Inf. Commun. Ethics Soc., 20, 461-479. https://doi.org/10.1108/jices-06-2021-0057

 •  

 • 8. Scheinfeld, E., & Voorhees, H. (2022). How Social Media, FoMO, and Isolation Influence Our Perceptions of Others Who “Break the Rules”. Social Media + Society, 8. https://doi.org/10.1177/20563051221103841

 •  

 • 9. Steinberger, P., & Kim, H. (2022). Social comparison of ability and fear of missing out mediate the relationship between subjective well-being and social network site addiction. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1157489

 •  

 • 10. Xi, Y., Huo, J., Zhao, X., Jiang, Y., & Yang, Q. (2022). The effects of fear of missing out on social media posting preferences. European Journal of Marketing. https://doi.org/10.1108/ejm-10-2021-0814


 • 11. Gokul, G., & C., K. (2023). THE IMPACT OF FEAR OF MISSING OUT (FOMO) ON SOCIAL MEDIA USERS OF KERALA. ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts. https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i1se.2023.459

 • Tait, V., & Jr., H. (2019). Loss Aversion as a Potential Factor in the Sunk-Cost Fallacy. International Journal of Psychological Research, 12, 8 - 16. https://doi.org/10.21500/20112084.3951

 • Ronayne, D., Sgroi, D., & Tuckwell, A. (2019). Evaluating the sunk cost effect. Journal of Economic Behavior & Organization. https://doi.org/10.1257/rct.4083-1.0

 • Cunha, M., & Caldieraro, F. (2009). Sunk-Cost Effects on Purely Behavioral Investments. Cognitive science, 33 1, 105-13 . https://doi.org/10.1111/j.1551-6709.2008.01005.x

 • Fujino, J., Fujimoto, S., Kodaka, F., Camerer, C., Kawada, R., Tsurumi, K., Tei, S., Isobe, M., Miyata, J., Sugihara, G., Yamada, M., Fukuyama, H., Murai, T., & Takahashi, H. (2016). Neural mechanisms and personality correlates of the sunk cost effect. Scientific Reports, 6. https://doi.org/10.1038/srep33171

 • Roth, S., Robbert, T., & Straus, L. (2015). On the sunk-cost effect in economic decision-making: a meta-analytic review. Business Research, 8, 99-138. https://doi.org/10.1007/S40685-014-0014-8

 • Olivola, C. (2018). The Interpersonal Sunk-Cost Effect. Psychological Science, 29, 1072 - 1083. https://doi.org/10.1177/0956797617752641

 • Haskell, T. L. (1997). Objectivity is not neutrality: Explanatory schemes in history. https://doi.org/10.5860/choice.35-6376

 • Harding, S. (1995). “Strong objectivity”: A response to the new objectivity question. Synthese, 104(3), 331-349. https://doi.org/10.1007/BF01064504

 • Crary, A. (2021). Neutrality, critique, and social visibility. Philosophical Topics. https://doi.org/10.5840/philtopics202149111

 • Bhat, P. (2020). Objectivity, value neutrality, originality, and ethics in legal research. https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0003

 • Baumeister, R. F. (1994). Losing control: How and why people fail at self-regulation. Academic Press.

 • Baumeister, R. F. (1998). The self. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (4th ed., Vol. 1, pp. 680-740). McGraw-Hill.

 • Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press.

 • Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components. Journal of Personality and Social Psychology, 56(1), 5-18. https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.1.5

 • Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. Lyle Stuart.

 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202

 • Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281-291. https://doi.org/10.1017/S0048577201393198

 • Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

 • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4964-1

 • Sunstein, C. R. (2001). Echo chambers: Bush v. Gore, impeachment, and beyond. Princeton University Press.

 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

 • Lovibond, 1963

 • Kazdin & Polster, 1973

 • Mujica et al., 2022

 • Ryan et al., 2014

 • Andreassen, 2015

 • Wang & Zhang, 2023

 • Leong et al., 2019

 • Eklund, 2021

 • Sriwilai & Charoensukmongkol, 2016

 • Haskell, T. L. (1997). Objectivity is not neutrality: Explanatory schemes in history. https://doi.org/10.5860/choice.35-6376

 • Harding, S. (1995). “Strong objectivity”: A response to the new objectivity question. Synthese, 104, 331-349. https://doi.org/10.1007/BF01064504

 • Crary, A. (2021). Neutrality, critique, and social visibility. Philosophical Topics. https://doi.org/10.5840/philtopics202149111

 • Bhat, P. (2020). Objectivity, value neutrality, originality, and ethics in legal research. https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0003

 • Fosch-Villaronga, E., Poulsen, A., Søraa, R. A., & Custers, B. H. (2021). A little bird told me your gender: Gender inferences in social media. Information Processing & Management, 58(3), 102541. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102541

 • Geschke, D., Lorenz, J., & Holtz, P. (2019). The triple-filter bubble: Using agent-based modelling to test a meta-theoretical framework for the emergence of filter bubbles and echo chambers. British Journal of Social Psychology, 58(1), 129-149. https://doi.org/10.1111/bjso.12286

 • Han, K., Wu, B., Tang, J., Cui, S., Aslay, Ç., & Lakshmanan, L. (2021). Efficient and effective algorithms for revenue maximization in social advertising. Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data, 3448016-3459243. https://doi.org/10.1145/3448016.3459243

 • Krylov, A. (2022). Bifurcation of public opinion created by social media algorithms. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics, 30(3), 261-267. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2022-30-3-261-267

 • Li, S., Chen, Y., Chen, Y., & Huang, Y. (2022). Predicting advertisement revenue of social-media-driven content websites: Toward more efficient and sustainable social media posting. Sustainability, 14, 4225. https://doi.org/10.3390/su14074225

 • Metzler, H., & García, D. (2023). Social Drivers and Algorithmic Mechanisms on Digital Media.. Perspectives on psychological science: a journal of the Association for Psychological Science, 17456916231185057 . https://doi.org/10.1177/17456916231185057

 • Muhammad, S., Dey, B., Kamal, M., & Alwi, S. (2021). Consumer engagement with social media platforms: A study of the influence of attitudinal components on cutting edge technology adaptation behaviour. Computers in Human Behavior, 121, 106802. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106802

 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

 • Saura, J. R., Palacios-Marqués, D., & Iturricha-Fernández, A. (2021). Ethical design in social media: Assessing the main performance measurements of user online behavior modification. Journal of Business Research, 129, 271-281. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.001

 • Stamenković, I., Aleksić, D., & Đukić Živadinović, T. (2023). Social media algorithms and data management. Balkan Social Science Review. https://doi.org/10.46763/bssr2321199s

 • Tran, Q., Nguyen, H., Nguyen, B. T., Pham, V. T., & Le, T. T. (2021). Influence prediction on social media network through contents and interaction behaviors using attention-based knowledge graph. 2021 13th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 1-7. https://doi.org/10.1109/KSE53942.2021.9648712

 • Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206-222. https://doi.org/10.1037/ppm0000047

 • Wang, J. (2023). Updating the Gatekeeper in the New Media Age: The Algorithm. Lecture Notes in Education Psychology and Public Media. https://doi.org/10.54254/2753-7048/4/20220333

 • Wang, X. (2023). The Impact of the Application of Algorithms in Social Media Marketing on Society. Lecture Notes in Education Psychology and Public Media. https://doi.org/10.54254/2753-7048/9/20230319

 • Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.

bottom of page