top of page

Selvbekreftelser

DALL·E 2024-02-14 14.01.18 - Lag et nytt fotorealistisk digitalt kunstverk i 16x9 format s

Innledning

Selvbekreftelser er en anerkjent psykologisk praksis som innebærer regelmessige gjentagelser av positive fraser, utsagn og uttrykk du sier til deg selv eller skriver ned. Formålet er å aktivt endre og forbedre din indre dialog – den kontinuerlige strømmen av tanker og samtaler du har med deg selv.

Denne metoden, som er støttet av omfattende forskning, tilbyr enkeltpersoner en måte å aktivt påvirke sin egen indre dialog og selvoppfatning på. Ved å fokusere på personlige styrker, verdier og potensial, kan selvbekreftelser bidra til å redusere stress, øke motstandsdyktighet mot motgang, forbedre følelsesregulering og generell livskvalitet.


Forskningen understreker hvordan denne praksisen kan aktivere hjernens belønningssystemer og støtte en positiv selvforståelse. Dette gjør selvbekreftelser til et verdifullt verktøy for personlig utvikling og psykologisk helse. De kan hjelpe med å styrke selvtillit, selvfølelse og selvbilde, og fremme mentalt velvære.

Slik fungerer selvbekreftelser

 Det er 3 typer     Selvbekreftelser 

1

Selvbekreftelse

2

Positiv selvbekreftelse

3

Positivt selvsnakk

Hver type har sin egen kraft og formålPrøve ut ulike kombinasjoner slik at du kan utforske de som resonnerer mest med deg.

1

Selvbekreftelse er en aktiv, psykologisk prosess der du styrker og bekrefter dine kjerneverdier, din integritet, holdninger og moralske kompass

Denne prosessen bidrar til å opprettholde og forbedre selvbildet, som er en sammensetning av selvfølelse og selvtillit. Selvbekreftelse er spesielt viktig når selvbildet utfordres eller trues, da det hjelper individer å bevare en positiv oppfatning av seg selv. En vanlig metode for å utføre denne typen selvbekreftelse er å skrive i en journal eller dagbok, hvor du kan reflektere over dine verdier og hvordan de påvirker dine handlinger og beslutninger. Frekvensen av denne praksisen kan variere avhengig av individets behov, men en generell anbefaling kan være å sette av tid til denne praksisen minst en gang i uken for å opprettholde en sterk forbindelse med dine kjerneverdier

Fem eksempler på selvbekreftelse

 1. Skriv ned dine kjerneverdier og hvordan de påvirker dine daglige handlinger.

 2. Reflekter over en tid da du viste integritet og stod opp for det du trodde på.

 3. Skriv om en situasjon der dine moralske overbevisninger veiledet dine handlinger.

 4. Tenk på hvordan dine holdninger har formet dine relasjoner og interaksjoner med andre.

 5. Skriv om en tid da du overvant en utfordring ved å holde fast ved dine kjerneverdier.

2

Positive selvbekreftelser handler om å aktivt bekrefte og styrke positive sider ved deg selv, som dine styrker, prestasjoner, og positive kvaliteter.

Denne prosessen bidrar til å opprettholde og forbedre selvbildet, som er en sammensetning av selvfølelse og selvtillit. Selvbekreftelse er spesielt viktig når selvbildet utfordres eller trues, da det hjelper individer å bevare en positiv oppfatning av seg selv. En vanlig metode for å utføre denne typen selvbekreftelse er å skrive i en journal eller dagbok, hvor du kan reflektere over dine verdier og hvordan de påvirker dine handlinger og beslutninger. Frekvensen av denne praksisen kan variere avhengig av individets behov, men en generell anbefaling kan være å sette av tid til denne praksisen minst en gang i uken for å opprettholde en sterk forbindelse med dine kjerneverdier

Fem eksempler på positiv selvbekreftelse

 1. Skriv ned tre ting du liker ved deg selv hver morgen, som din evne til å være tålmodig, din kreativitet, eller din vennlighet.

 2. Reflekter over en prestasjon du er stolt av, som å fullføre et prosjekt på jobben eller å løpe et maraton, og skriv ned hva den sier om dine styrker.

 3. Si til deg selv i speilet: "Jeg er verdifull og fortjener å bli behandlet med respekt."

 4. Skriv ned positive utsagn om deg selv, som "Jeg er en god venn" eller "Jeg er flink til å løse problemer", og les dem høyt for deg selv.

 5. Tenk på en kvalitet du beundrer hos andre, som deres generøsitet eller deres evne til å lytte, og skriv ned hvordan du også besitter denne kvaliteten.

3

Positivt selvsnakk handler om å bruke positivt språk når du snakker til deg selv

Denne praksisen kan være spesielt nyttig i stressende situasjoner eller når du trenger en umiddelbar boost av selvtillit eller motivasjon. En vanlig metode for å utføre denne typen selvbekreftelse er å snakke positivt til deg selv i speilet, eller å ha en intern dialog hvor du gir deg selv støtte og oppmuntring. Gitt den situasjonsavhengige naturen til denne praksisen, kan det være nyttig å bruke den som et verktøy når du står overfor utfordringer eller stressende situasjoner, snarere enn å ha en fast frekvens for praksisen.

Fem eksempler på positivt selvsnakk

 1. Si til deg selv: "Jeg kan håndtere dette" når du står overfor en utfordring.

 2. Når du føler deg stresset, si til deg selv: "Jeg er rolig og fokusert."

 3. Før en viktig hendelse, si til deg selv: "Jeg er forberedt og klar for dette."

 4. Når du føler deg usikker, si til deg selv: "Jeg er sterk og selvsikker."

 5. Når du føler deg ned, si til deg selv: "Jeg er verdifull og fortjener lykke."

Utforsk en verden av hjelpsomme selvbekreftelser 

Å utforske verdenen av selvbekreftelser er en dypt personlig reise, og det finnes ingen universell løsning som passer alle. Akkurat som vi alle er unike, så er også vår tilnærming til selvbekreftelser individuell. Det handler ikke om å finne en rask løsning, men heller om å forstå hva selvbekreftelser handler om, hvordan de virker, og hvordan du kan tilpasse dem til ditt eget liv.​​​

DALL·E 2023-11-30 17.23.05 - Photorealistic conceptual artwork in 16_9 format, depicting a

Utvikling av effektive selvbekreftelser er en dynamisk prosess

Det å utvikle effektive selvbekreftelser er en dynamisk prosess. Det kan ta tid å finne de uttrykkene som virkelig gir gjenklang i ditt indre og bringer positiv endring i livet ditt. Så vær tålmodig med deg selv, og se på denne reisen som en mulighet for vekst og selvoppdagelse.

Din vei til effektive selvbekreftelser er unik og forskjellig fra alle andre

Å praktisere selvbekreftelser er som å finne din egen sti i en skog. Det er ingen riktig eller galt vei, men veien som passer best for deg. Så begynn reisen, ta det første skrittet inn i verdenen av selvbekreftelser, og oppdag din unike vei mot et mer positivt og oppfylt liv.

Maksimer dine personlige selvbekreftelser

Hvis du ønsker å maksimere potensialet til selvbekreftelser og forstå hvordan de kan hjelpe deg med å leve et mer positivt og meningsfylt liv, kan du bli med videre for en øyeåpnende utforskning av dette kraftige verktøyet. Lær mer om å lage effektive selvbekreftelser, få eksempler på selvbekreftelser, og hvordan få mest mulig ut av dine personlige selvbekreftelser.

Det vitenskapelige fundament i selvbekreftelser

Fra anerkjente forskeres innsikt til din personlige transformasjon

Selvbekreftelserhar lenge vært brukt som et verktøy for selvforbedring og personlig vekst. Men nå har anerkjente forskere gravd dypere inn i vitenskapen bak selvbekreftelser, og låst opp mer av deres potensial. Gjennom strenge vitenskapelige studier har de funnet ut at bekreftelser kan bidra til å redusere stress- og angstnivåer, øke konsentrasjonen og fokus, øke selvtilliten og mye mer. Med denne nyvunne forståelsen av kraften i bekreftelser, kan vi nå bruke dem til å optimalisere vår mentale, emosjonelle og fysiske helse og gjøre positive endringer i livene våre.

Gjennom deres arbeid presenterer forskerne en pålitelig og robust bro mellom vår personlige praksis og vitenskapelig forståelse. Deres forskning er en veiviser for vår egen selvbekreftelsesreise - den bekrefter at vår praksis er mer enn bare en subjektiv erfaring, og at den er forankret i objektiv, vitenskapelig virkelighet.

Bli med på denne fascinerende reisen der vi sammen oppdager mer om selvbekreftelsens kraft og potensiale, og hvordan de kan forme vår personlige utvikling og velvære på den mest positivt meningsfylte måten.

Selvbekreftelser i nærmere øyesyn

 

Selvbekreftelser kan være et sterkt skjold mot det som truer ditt selvbilde

Selvbekreftelser er en mental prosess som fungerer som et skjold mot trusler mot ens selvfølelse og egenverd (Steele, 1988). Tenk på selvbildet som en indre kjerne av selvfølelse, selvtillit og verdighet. Når dette selvbildet blir truet, kanskje ved å motta kritikk, ved å gjøre feil, eller ved å møte vanskelige situasjoner, så er selvbekreftelse mekanismen som trer i kraft for å beskytte denne kjernen (Steele, 1988).

Gjennom selvbekreftelser bekrefter vi våre kjerneverdier, styrker, og evner, gjenoppretter vår tro på oss selv, og motvirker den negative effekten av trusselen (Steele, 1988). Dette kan skje gjennom indre dialog, gjennom handlinger som viser vår kompetanse og integritet, eller gjennom å fokusere på positive aspekter av oss selv og våre liv.

Selvbekreftelser er et verktøy for mental motstandsdyktighet

Det viktig å bemerke at selvbekreftelser ikke er en flukt fra virkeligheten eller en unnskyldning for å ignorere reelle problemer eller feil (Steele, 1988). Det handler ikke om å lyve for seg selv eller å skape en illusjon av perfeksjon. I stedet handler det om å bevare selvtillit og selvfølelse i møte med problemer og vanskeligheter, og om å opprettholde troen på at vi er kompetente, gode, og verdige individer, selv når vi gjør feil eller møter motgang (Steele, 1988).

Selvbekreftelser er altså et verktøy for psykologisk motstandsdyktighet (Steele, 1988) også kjent som mental resiliens Det hjelper oss å stå imot trusler mot vår selvfølelse, styrke vår psykiske helse, og navigere gjennom livets stormer med større ro og selvtillit.

Selvbekreftelser er mer enn bare en metode

Ifølge Cohen og Sherman (2014) er selvbekreftelser mer enn bare en metode - det er en indre reise. Denne reisen tar oss med på en grundig utforsking av vårt innerste jeg. Prosessen handler om en dypere, mer helhetlig forståelse av ens personlige verdier, styrker og prestasjoner. Det innebærer å reflektere over og bekrefte ens personlige verdier og suksesser, bekrefte og feire våre unike verdier, tro, styrker og triumfer. Ved å feire suksessene våre – enten de ligger i fortiden eller er mål vi aktivt streber etter i fremtiden – kan vi få en større følelse av egenverd og tilfredshet.

Selvbekreftelser kan være din nøkkel til helhetlig selvforståelse

Selvbekreftelser handler ikke bare om selvros og feire det du anser som positive aspekter ved deg selv. Det er også en oppfordring til å akseptere og omfavne alle deler av deg selv - inkludert de aspektene du kanskje oppfatter som utilstrekkelige eller mindre tiltrekkende. Ved å gjøre dette, kan du oppnå en mer helhetlig og integrert forståelse av deg selv. Cohen og Sherman (2014) argumenterer for at denne forståelsen kan omfatte både positivt selvsnakk og positiv selvbekreftelse, men den går utover dem ved å fokusere på en helhetlig forståelse og styrkelse av din identitet og selvfølelse. Det handler om å bygge bro mellom vår nåværende selv og den beste versjonen av oss selv som vi ønsker å være.

Selvbekreftelser kan være din veiviser til ditt sanne potensial og verdi

Tenk på selvbekreftelser som å stå foran et speil som reflekterer alle sider av deg selv, ikke bare de mest tiltrekkende. Det er en invitasjon til å akseptere hele deg, med alle dine styrker, svakheter, fortid, nåtid og fremtid. Cohen og Sherman (2014) beskriver selvbekreftelse som en praksis som reflekterer vårt sanne potensial og verdi.

Start reisen din i dag og lås opp ditt skjulte potensial med selvbekreftelser i dag!

Start den innvendige reisen mot en dypere selvaksept og selvforståelse. Utforsk styrken som ligger i selvbekreftelse, og opplev hvordan det kan endre din indre dialog, forsterke selvaksept og gi deg den indre styrken vi trenger for å navigere i livet. Ifølge Cohen og Sherman (2014) er selvbekreftelse en nøkkel til å frigjøre vårt sanne potensial og verdi. Så hvorfor vente? La reisen begynne.

Hvordan virker
 POSITIV   SELVBEKREFTELSE

Tankene og overbevisningene våre er som fargene på et maleri. De påvirker hvordan vi oppfatter og reagerer på omgivelsene våre. Negative tanker har en tendens til å være som mørke farger som kan føre til følelser av nedstemthet, engstelse og usikkerhet. På den andre siden er positive tanker som lyse farger som gir oss en følelse av selvtillit, glede og tilfredshet.

Positive selvbekreftelser kan sammenlignes med en pensel som gradvis endrer fargene på maleriet vårt. Forskning har vist at positive selvbekreftelser aktiverer hjernens belønningssystem og påvirker måten vi opplever emosjonell smerte på (Cascio et al., 2016). Dette kan bidra til å øke vår toleranse for vanskelige situasjoner og redusere angst og depresjon.

Videre viser forskning at når vi gjentar positive utsagn om oss selv og våre liv, begynner hjernen vår å tro på dem og integrere dem i vårt selvbilde. Dette kan igjen føre til økt selvtillit, bedre stresshåndtering og mer tilfredsstillende relasjoner (Gu et al., 2018).

Det er som om vi maler over de mørke fargene på maleriet vårt med lyse og livlige farger, og gradvis skaper et mer positivt og opplyst bilde av oss selv og våre liv. Når vi gjentatte ganger bruker positive selvbekreftelser overbeviser vi hjernen vår om at disse visjonene er fakta. Dette kan hjelpe oss å tro på oss selv og våre evner (Chen et al., 2020).

Derfor, la oss ta i bruk denne magiske penselen og male et lysere bilde av oss selv og våre liv. La oss gjenta positive selvbekreftelser og gradvis endre våre tankemønstre for å oppleve mer selvtillit, glede og tilfredshet. La oss farge verden rundt oss med lysere og mer optimistiske nyanser og skape en mer positiv og opplyst versjon av oss selv.

Snøballeffekten

shutterstock_1238401063.jpg

Et viktig ledd i selvutvikling er å praktiser selvbekreftelser aktivt og regelmessig

Selvbekreftelse er som en spirende plante som trenger jevnlig pleie for å vokse og blomstre. Når du gir deg selv regelmessige doser av positive bekreftelser og styrker dine indre verdier og evner, kan det sette i gang en fantastisk snøballeffekt i livet ditt.

Tenk deg en solfylt hage der du pleier en vakker blomstrende plante. Du vet at den trenger vann, næring og kjærlig omsorg for å trives. På samme måte er selvbekreftelse en måte å nære og gi næring til ditt indre selv. Når du tar deg tid til å praktisere selvbekreftelse regelmessig, er det som å vanne og nære den spirende planten.

Gjennom regelmessige øyeblikk av selvrefleksjon og positive bekreftelser, gir du deg selv en påminnelse om dine egne unike kvaliteter. Det kan være å si til deg selv "Jeg er sterk og i stand til å overkomme utfordringer" eller "Jeg har verdifulle bidrag å tilby verden". Ved å gjenta slike bekreftelser daglig, gir du næring til en indre tro som gradvis styrkes over tid.

Når denne troen vokser og blomstrer, begynner den å påvirke hvordan du ser på deg selv og hvordan du handler i verden. Du begynner å projisere en autentisk selvtillit og en dyp tro på deg selv. Dette sender ut positive signaler til omgivelsene dine og tiltrekker seg støttende respons fra menneskene rundt deg.

Tenk deg hvordan det ville være å gå inn i en interaksjon med andre når du bærer denne følelsen av selvtillit og tro på deg selv. Det kan føre til at du tar mer initiativ, er åpen for nye muligheter og utstråler en positiv energi. Disse interaksjonene kan i sin tur styrke din egen tro og tillit enda mer. Det blir som en snøball som ruller nedover bakken, vokser og blir større.

Så husk, for å virkelig utløse denne snøballeffekten, er det viktig å gjøre selvbekreftelse til en regelmessig praksis. Tenk på det som å vanne og pleie den blomstrende planten i hagen din. Gi deg selv tid og omsorg til å dyrke positive bekreftelser og styrke din indre tro. Snart vil du oppleve en vakker vekst og positiv forandring i ulike aspekter av livet ditt.

Jeg håper denne forklaringen gir deg en bedre forståelse av hvordan regelmessig selvbekreftelse kan sette i gang en fantastisk snøballeffekt.

shutterstock_490752118.jpg

 Positive Selvbekreftelser i hverdagen

Å integrere positive selvbekreftelser i livet ditt er en enkel prosess som kan ha stor innvirkning.

16 Tips til selvbekreftelser

16 Essensielle Tips
til dine Positive + 

 Selvbekreftelser 

Din veiviser til
suksess og selvutvikling

1  Identifiser negative tanker: Ta deg tid til å bli bevisst på dine negative tanker og overbevisninger. Skriv dem ned og prøv å finne mønstre eller temaer.

2  Lag positive utsagn: For hver negativ tanke, skriv ned et positivt og styrkende utsagn som motsier den negative tanken.

3  Gjenta selvbekreftelsene daglig: Sett av noen minutter hver dag til å gjenta dine positive selvbekreftelser. Du kan gjøre dette når du våkner om morgenen, før du legger deg om kvelden eller når som helst du føler deg stresset eller overveldet.

4  Visualiser suksess: Når du gjentar dine selvbekreftelser., visualiser deg selv som en person som allerede har oppnådd det du ønsker. Dette vil hjelpe deg med å skape en sterkere forbindelse mellom ordene og dine følelser.

5  Tålmodighet & Utholdenhet: Positiv endring skjer ikke over natten. Vær tålmodig og forplikt deg til prosessen. Hold fast ved dine selvbekreftelser. selv når det føles utfordrende, og husk at endring tar tid og krever vedvarende innsats.

6  Tilpass selvbekreftelsene: Lag dine egne personlige selvbekreftelser. basert på dine mål, verdier og ønsker. Jo mer relevante og personlige selvbekreftelsene er, desto mer effektive vil de være.

7  Skriv ned selvbekreftelsene: Ha en liste med dine selvbekreftelser. på et sted hvor du kan se dem hver dag, som på et notatkort, i en journal, eller på en tavle. Dette kan hjelpe deg med å holde fokus og minne deg på å gjenta dem daglig.

8  Bruk emosjonelle ord: Når du formulerer dine selvbekreftelser, bruk sterke og emosjonelle ord for å øke effekten av selvbekreftelsene og hjelpe deg med å føle deg mer engasjert i prosessen.

9  Vær realistisk: Mens det er viktig å være positiv og optimistisk, bør du også sørge for at dine selvbekreftelser. er realistiske og oppnåelige. Dette vil bidra til å forhindre skuffelse og hjelpe deg med å opprettholde motivasjonen.

10  Del dine selvbekreftelser med andre: Fortell venner og familie om dine selvbekreftelser. og be om deres støtte i prosessen. De kan hjelpe deg med å holde deg ansvarlig og tilby oppmuntring når du trenger det.

11  Kombiner selvbekreftelsene med handling: For å virkelig oppleve positiv endring, må du også handle for å nå målene dine. Når du gjentar selvbekreftelsene, tenk på konkrete skritt du kan ta for å gjøre dem til virkelighet.

12  Feire små seire: Når du merker positive endringer i livet ditt som et resultat av dine selvbekreftelser, ta deg tid til å feire og anerkjenne disse små seirene. Dette vil hjelpe deg med å bygge selvtillit og styrke troen på prosessen med positiv selvbekreftelse.

13  Praktiser takknemlighet: Integrer takknemlighet i din daglige praksis med positiv selvbekreftelse. Ved å fokusere på det du er takknemlig for, kan du forsterke de positive følelsene og forbedre din mentale velvære.

14  Opprett en daglig rutine: For å oppnå best mulig effekt av positiv selvbekreftelse, gjør det til en del av din daglige rutine. Sett av faste tidspunkter for å jobbe med selvbekreftelsene og gjør det til en vane å gjenta dem regelmessig.

15  Fokuser på prosessen: ikke bare resultatet. Når du arbeider med selvbekreftelser, husk at det er prosessen med å endre tankemønstre og holdninger som er viktig, ikke bare det endelige målet. Fokuser på å bygge nye, positive vaner og la resultatene komme naturlig som en konsekvens av dette.

16  Reflekter over fremgangen din: Sett av tid regelmessig for å evaluere hvordan selvbekreftelsene dine påvirker tankene, følelsene og handlingene dine. Dette vil hjelpe deg å identifisere områder der du kan justere eller endre selvbekreftelsene for å oppnå bedre resultater og styrke din selvutvikling.

Kom i gang med
positive selvbekreftelser!

Her er noen eksempler, men det er viktig at du lager dine egne

Jeg er hel og fullkommen, uavhengig av andres meninger.

Jeg tar ansvar for min egen lykke og velvære.

Jeg fortjener kjærlighet og respekt fra meg selv og andre.

Jeg er i stand til å oppnå mine mål og drømmer.

Jeg velger å møte utfordringer med optimisme og utholdenhet.

Jeg stoler på mine evner og intuisjon.

Jeg tilgir meg selv for mine feil og tar lærdom fra dem.

Jeg har integritet, er verdifull og har mye å tilby verden.

Jeg har ubegrensede muligheter og potensial.

Jeg er takknemlig for alle de gode tingene i livet mitt.

Jeg er dyktig og kompetent i det jeg gjør.

Jeg velger å være lykkelig og tilfreds i nåtiden.

Jeg er fleksibel og tilpasningsdyktig i møte med forandringer.

Jeg aksepterer og setter pris på meg selv, akkurat som jeg er.

Mine feil og utfordringer gjør meg sterkere og klokere.

Jeg finner balanse og harmoni i livet mitt.

shutterstock_1849463257.jpg

Innsats,
endring og vekst

Positive selvbekreftelser er en kraftfull teknikk

Å benytte positive selvbekreftelser som er tilpasset dine personlige mål og ønsker er en kraftfull metode for å oppnå varig endring og vekst. Når du gjør disse selvbekreftelsene til en del av din daglige rutine, kan du begynne å merke hvordan energien og perspektivet ditt forandrer seg. Du vil kunne møte hverdagens utfordringer med mot og selvsikkerhet, og du vil se muligheter der du tidligere så begrensninger.

Ved å velge selvbekreftelser som snakker direkte til ditt hjerte og dine utfordringer, vil du oppdage at de blir en naturlig kilde til styrke og inspirasjon. De vil fungere som en påminnelse om dine iboende evner og verdier, og hjelpe deg med å holde fokus på det som betyr mest for deg.

Når du engasjerer deg i denne praksisen, kan du også oppleve en økning i kreativitet, produktivitet og velvære. Du vil bli inspirert til å utforske nye ideer og muligheter, og du vil føle deg mer motivert og målrettet i din streben etter å oppnå dine drømmer.

Å internalisere positive selvbekreftelser krever tid og engasjement, men resultatene er vel verdt innsatsen. Når du begynner å tro på dine egne styrker og evner, vil du oppdage at du har alt du trenger for å skape et rikere, mer meningsfylt og tilfredsstillende liv.

Så ta et skritt i dag mot et bedre, mer positivt og lykkeligere liv ved å inkludere disse kraftfulle selvbekreftelsene i din hverdag. Gi deg selv tid og rom til å vokse, og vær åpen for de fantastiske endringene som vil følge. Og husk, du er ikke alene på denne reisen – sammen kan vi støtte og oppmuntre hverandre til å bli de beste versjonene av oss selv.

DALL·E 2023-12-01 17.40.43 - A wide-format, photorealistic, surreal depiction capturing th

Mestring av 
selvbekreftelser kan 
hjelpe deg å bli mer trygg på deg selv

Du kan bygge et solid fundament for dine selvbekreftelser som hjelper deg å navigere i livets farvann

Bli med videre!

Dette er en videreføring av det å praktisere selvbekreftelser. Målet er å bygge et sterkt og varig fundament av selvbekreftelser som er tilpasset livets dynamikk. Dette legger grunnlaget for din personlige utviklingsreise.

Erfaringen og kunnskapen du tilegner deg gjennom å praktisere selvbekreftelser forbereder deg på livets utfordringer. Det er de regelmessige selvbekreftelsene, de små, men konstante påminnelsene, som over tid bygger dette solide fundament.

Jeg gleder meg til å være en del av din vekst og støtte deg på veien mot indre styrke og velvære.

Utvikle og mestre dine selvbekreftelser gjennom introspeksjon og selvrefleksjon

Selvbekreftelser er kraftfulle verktøy som kan styrke vårt positive selvbilde, øke selvfølelsen, bygge selvtillit og forbedre psykisk velvære. Ved å gi oss selv disse positive mantraene regelmessig sender vi en sterk melding til vår underbevissthet om at vi er verdifulle og kapable. Dette kan fundamentalt endre hvordan vi ser på oss selv og hvordan vi møter livets utfordringer. En konsekvent praksis med selvbekreftelser kan igangsette en positiv spiral av selvtillit som gagner oss både personlig og profesjonelt.

Men hvordan kan du videreføre denne praksisen for å bygge et solid fundament for dine selvbekreftelser som harmonerer med livets dynamikk?

Mestring av selvbekreftelser går gjennom

Ikke glem å søke profesjonell hjelp når det er nødvendig

Selv om selvbekreftelser kan være et kraftig verktøy for personlig vekst og mental helse, er det viktig å huske at noen ganger er det nødvendig å søke profesjonell hjelp. Hvis du sliter med mentale helseproblemer, eller hvis du ikke opplever forbedring på egen hånd, kan det være lurt å kontakte en lege, psykolog, eller en profesjonell samtaleterapeut, som meg, eller annet helsepersonell for veiledning og støtte.

Selvbekreftelser kan være en effektiv metode for å forbedre mental helse og skape varige endringer i livet ditt. Ved å identifisere og erstatte negative tanker med positive, styrkende utsagn, kan du skape en mer selvsikker, lykkelig og tilfreds fremtid for deg selv. Husk å være tålmodig og utholdende i din praksis, og ikke nøl med å søke profesjonell hjelp hvis du trenger det. Sammen kan vi arbeide for et liv fylt med mental styrke og personlig vekst.

Referanser:

 1. Albalooshi, S., Moeini-Jazani, M., Fennis, B. M., & Warlop, L. (2020). Reinstating the Resourceful Self:        When and How Self-Affirmations Improve Executive Performance of the Powerless. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(2), 189–203. https://doi.org/10.1177/0146167219853840
 2. Cascio, C. N., O’Donnell, M. B., Tinney, F. J., Lieberman, M. D., Taylor, S. E., Strecher, V. J., & Falk, E. B. (2016). Self-affirmation activates brain systems associated with self-related processing and reward and is reinforced by future orientation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(4), 621–629. https://doi.org/10.1093/scan/nsv136
 3. Chen, W.-J., Nelson, A. M., Johnson, H. B., & Fleming, R. (2021). Effects of self-affirmation on emotion and cardiovascular responses. Stress and Health : Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 37(2), 201–212. https://doi.org/10.1002/smi.2986
 4. Cohen, G. L., Garcia, J., Apfel, N., & Master, A. (2006). Reducing the racial achievement gap: a social-psychological intervention. Science, 313(5791), 1307–1310. https://doi.org/10.1126/science.1128317
 5. Cohen, G. L., & Sherman, D. K. (2014). The psychology of change: self-affirmation and social psychological intervention. Annual Review of Psychology, 65, 333–371. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115137
 6. Creswell, J. D., Dutcher, J. M., Klein, W. M. P., Harris, P. R., & Levine, J. M. (2013). Self-affirmation improves problem-solving under stress. Plos One, 8(5), e62593. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062593
 7. Creswell, J. D., Welch, W. T., Taylor, S. E., Sherman, D. K., Gruenewald, T. L., & Mann, T. (2005). Affirmation of personal values buffers neuroendocrine and psychological stress responses. Psychological Science, 16(11), 846–851. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01624.x
 8. Dutcher, J. M., Creswell, J. D., Pacilio, L. E., Harris, P. R., Klein, W. M. P., Levine, J. M., Bower, J. E., Muscatell, K. A., & Eisenberger, N. I. (2016). Self-Affirmation Activates the Ventral Striatum: A Possible Reward-Related Mechanism for Self-Affirmation. Psychological Science, 27(4), 455–466. https://doi.org/10.1177/0956797615625989
 9. Ferrer, R. A., & Cohen, G. L. (2018). Reconceptualizing Self-Affirmation With the Trigger and Channel Framework: Lessons From the Health Domain. Personality and Social Psychology Review, 108886831879703. https://doi.org/10.1177/1088868318797036
 10. Finley, A. J., Crowell, A. L., & Schmeichel, B. J. (2018). Self-affirmation enhances processing of negative stimuli among threat-prone individuals. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 13(6), 569–577. https://doi.org/10.1093/scan/nsy036
 11. Grzybowski, J., & Brinthaupt, T. M. (2022). Trait Mindfulness, Self-Compassion, and Self-Talk: A Correlational Analysis of Young Adults. Behavioral Sciences (Basel, Switzerland), 12(9). https://doi.org/10.3390/bs12090300
 12. Gu, R., Yang, J., Yang, Z., Huang, Z., Wu, M., & Cai, H. (2018). Self-affirmation enhances the processing of uncertainty: An event-related potential study. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 19(2), 1–11. https://doi.org/10.3758/s13415-018-00673-0
 13. Koole, S. L., Smeets, K., van Knippenberg, A., & Dijksterhuis, A. (1999). The cessation of rumination through self-affirmation. Journal of Personality and Social Psychology, 77(1), 111–125. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.1.111
 14. MCQueen, A., & Klein, W. M. P. (2006). Experimental manipulations of self-affirmation: A systematic review. Self and Identity, 5(4), 289–354. https://doi.org/10.1080/15298860600805325
 15. Nelson, S. K., Fuller, J. A. K., Choi, I., & Lyubomirsky, S. (2014). Beyond Self-Protection: Self-Affirmation Benefits Hedonic and Eudaimonic Well-Being. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(8), 998–1011. https://doi.org/10.1177/0146167214533389
 16. Sherman, D. A. K., Nelson, L. D., & Steele, C. M. (2000). Do Messages about Health Risks Threaten the Self? Increasing the Acceptance of Threatening Health Messages Via Self-Affirmation. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(9), 1046–1058. https://doi.org/10.1177/01461672002611003
 17. Sherman, D. K., Lokhande, M., Müller, T., & Cohen, G. L. (2021). Self‑affirmation interventions. In G. M. Walton & A. J. Crum (Eds.), Handbook of Wise Interventions: How Social Psychology Can Help People Change (pp. 63–99). The Guilford Press.
 18. Sherman, D. K., & Cohen, G. L. (2006). The psychology of self‐defense: self‐affirmation theory. In Advances in experimental social psychology volume 38 (Vol. 38, pp. 183–242). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38004-5
 19. Springer, A., Venkatakrishnan, A., Mohan, S., Nelson, L., Silva, M., & Pirolli, P. (2018). Leveraging Self-Affirmation to Improve Behavior Change: A Mobile Health App Experiment. JMIR MHealth and UHealth, 6(7), e157. https://doi.org/10.2196/mhealth.9151
 20. Steele, C. M. (1988). The Psychology of Self-Affirmation: Sustaining the Integrity of the Self. In Advances in experimental social psychology volume 21 (Vol. 21, pp. 261–302). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60229-4
 21. Stinson, D. A., Logel, C., Shepherd, S., & Zanna, M. P. (2011). Rewriting the self-fulfilling prophecy of social rejection: self-affirmation improves relational security and social behavior up to 2 months later. Psychological Science, 22(9), 1145–1149. https://doi.org/10.1177/0956797611417725
bottom of page