top of page

A4 Creswell et al. (2013)

En forenklet tolkning og sammendrag av studiet til Creswell et al. (2013)

Studien med tittelen "Self-Affirmation Improves Problem-Solving under Stress" utforsker effekten av selvaffirmasjon på problemløsningsevne under stress. Forskerne ønsket å undersøke om selvaffirmasjon kan beskytte mot de negative effektene av stress på problemløsningsevne. Studien ble utført av J. David Creswell og hans kolleger fra ulike universiteter i USA og Storbritannia.

Studien er en randomisert kontrollert studie (RCT). Forskerne rekrutterte 80 studenter og delte dem tilfeldig inn i to grupper: en selvaffirmasjonsgruppe og en kontrollgruppe. Deltakerne ble bedt om å indikere hvor mye kronisk stress de hadde opplevd den siste måneden. Deretter gjennomførte de en problemløsningsoppgave som kalles Remote Associates Task (RAT). Denne oppgaven består av 30 vanskelige problemer som skal løses under tidspress foran en evaluator.

Selvaffirmasjon: En effektiv strategi mot stress og for å forbedre problemløsningsevnen

Resultatene av studien pekte på kraften av selvaffirmasjon som en signifikant hjelpende faktor i problemløsning, og som en motvirkende kraft mot effektene av kronisk stress. Det ble observert at deltakere som bekreftet sin egen verdi og betydning - som var i selvaffirmasjons-betingelsen - utmerket seg betydelig på en problemløsningsoppgave (Remote Associates Task, RAT) i forhold til dem i kontrollgruppen. Dette var særlig tydelig blant deltakere med høye stressnivåer. Studien avdekket en klar sammenheng mellom stress og problemløsningsferdigheter, der de som hadde opplevd høyere nivåer av stress i den siste måneden, viste lavere problemløsningsdyktighet. På den positive siden viste funnene at selv-bekreftelse kunne oppheve effektene av stress, og løfte problemløsningsevnen til høyt stressede individer til et nivå sammenlignbart med lavt stressede individer.

Selvaffirmasjon vs. Positiv Affekt

Studien testet også om positiv affekt (følelser eller stemninger som en person opplever som behagelige, oppmuntrende eller tilfredsstillende) kunne forklare effekten av selvaffirmasjon på problemløsning. Selv om selvaffirmasjonsgruppen hadde høyere positiv affekt enn kontrollgruppen, viste analysene at positiv affekt ikke var en betydelig prediktor for problemløsningsevne når den ble vurdert sammen med selvaffirmasjonsbetingelsen.

Selvaffirmasjon fungerer som Stressdempende Teknikk

En viktig observasjon var at selv-affirmasjon (sammenlignet med kontrollbetingelsen) forbedret problemløsningsevnen til høyt stressede individer, men hadde minimal innvirkning på ytelsen til deltakere med lavt stress. Dette stressdempende effekten av selv-affirmasjon forbedret problemløsningsevnen til høyt stressede individer til et nivå sammenlignbart med individer med lavt stress.

Konklusjon og Implikasjoner

Samlet sett tyder disse resultatene på at selv-bekreftelse kan være en effektiv teknikk for å forbedre problemløsning under stress, spesielt for individer som opplever høyt kronisk stress. Denne effekten ser ut til å være uavhengig av endringer i positiv affekt.

Behov for Videre Forskning

Det er viktig å merke seg at disse funnene er basert på en studie med en relativt liten prøve av studenter, og at videre forskning er nødvendig for å bekrefte og utvide disse funnene. Likevel gir studien viktig innsikt i hvordan enkel selv-bekreftelse kan hjelpe individer til å håndtere stress og forbedre deres problemløsningsevner.

Diskusjon og Fremtidige Implikasjoner

I diskusjonsdelen av studien blir resultatene og deres implikasjoner diskutert. Forskerne understreker at selvaffirmasjon kan være en effektiv teknikk for å håndtere stress og forbedre problemløsningsevner, spesielt for personer som opplever høyt kronisk stress.

Forskerne bemerker at selv om selvaffirmasjonsgruppen hadde høyere positiv affekt enn kontrollgruppen, var positiv affekt ikke en betydelig prediktor for problemløsningsevne når den ble vurdert sammen med selvaffirmasjonsbetingelsen. Dette tyder på at selvaffirmasjon kan ha en direkte effekt på problemløsningsevnen, uavhengig av endringer i positiv affekt.

Forskerne bemerker også at selv om deltakerne viste en generell økning i hjertefrekvens fra baseline til problemløsningsperioden, var det ingen signifikante hovedeffekter eller interaktive effekter av forhold på endring i hjertefrekvens. Dette tyder på at selvaffirmasjon ikke nødvendigvis øker engasjementet i oppgaven, men heller kan påvirke problemløsningsevnen på andre måter.

Praktiske Implikasjoner

Til slutt, forskerne understreker at selvaffirmasjon kan være en enkel og kostnadseffektiv teknikk for å forbedre problemløsning under stress. Dette kan ha viktige implikasjoner for utdanning, arbeidsplasser og andre områder der folk ofte står overfor stressende situasjoner som kan påvirke deres problemløsningsevner.

Referanse:

Creswell, J. D., Dutcher, J. M., Klein, W. M. P., Harris, P. R., & Levine, J. M. (2013). Self-affirmation improves problem-solving under stress. Plos One, 8(5), e62593. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062593

bottom of page