top of page

S3 / Muris og Petrocchi (2017)

Muris og Petrocchi (2017)

I en omfattende metaanalyse utført av Muris og Petrocchi (2017) undersøkes sammenhengen mellom selvmedfølelse og psykisk helse. Metaanalysen inkluderer 18 studier og gir en grundig innsikt over forholdet mellom selvmedfølelse, psykopatologi og velvære. Resultatene viser at høyere nivåer av selvmedfølelse er assosiert med redusert psykopatologi.

Metoden bak meta-analysen

En meta-analyse er en metode der forskere kombinerer resultater fra flere tidligere studier for å få en bedre forståelse av et emne eller fenomen. Forskerne inkluderte 18 studier i sin meta-analyse, med totalt 3 802 deltakere. De valgte disse studiene basert på bestemte kriterier for å sikre at de kunne sammenligne resultatene og få en bedre forståelse av forholdet mellom selvmedfølelse og psykopatologi. Det er vanlig i meta-analyser å ekskludere noen studier som ikke oppfyller de nødvendige kriteriene, for å sikre at analysen blir så nøyaktig og relevant som mulig.

Positive og negative komponenter av selvmedfølelse

Selvmedfølelse er en måte å forholde seg til seg selv på, spesielt i vanskelige situasjoner eller når man møter personlige feil. Selvmedfølelse kan deles inn i positive og negative komponenter. De positive komponentene inkluderer selvvennlighet (å være snill og forståelsesfull mot seg selv), felles menneskehet (å erkjenne at alle mennesker har feil og går gjennom vanskelige tider) og mindfulness (å være oppmerksom på ens egne følelser og tanker uten å dømme dem). De negative komponentene inkluderer selvfordømmelse (å kritisere og dømme seg selv strengt), isolasjon (å føle seg alene og adskilt fra andre) og overidentifisering (å bli så opptatt av egne problemer at man mister perspektivet).

Resultater fra meta-analysen

Forskerne analyserte data fra disse studiene og fant at de positive komponentene av selvmedfølelse var negativt assosiert med psykopatologi. Dette betyr at personer med høyere nivåer av selvvennlighet, felles menneskelighet og mindfulness hadde lavere risiko for å utvikle psykiske problemer. På den annen side var de negative komponentene av selvmedfølelse positivt assosiert med psykopatologi. Det betyr at personer som opplever mer selvfordømmelse, isolasjon og overidentifisering, har større sårbarhet for mentale helseproblemer.

Konklusjon og implikasjoner

Oppsummert viser denne meta-analysen at selvmedfølelse kan ha både beskyttende og sårbarhetsfaktorer når det gjelder psykisk helse. Å utvikle og opprettholde positive aspekter av selvmedfølelse, som selvvennlighet, felles menneskehet og mindfulness, kan bidra til å beskytte mot psykiske lidelser og problemer. Samtidig kan det være viktig å redusere de negative aspektene av selvmedfølelse, som selvfordømmelse, isolasjon og overidentifisering, for å redusere risikoen for psykopatologi.

Betydningen av Muris og Petrocchis meta-analyse

Meta-analysen av Muris og Petrocchi bidrar til en dypere forståelse av hvordan selvmedfølelse påvirker mental helse og understreker viktigheten av å fremme positive komponenter av selvmedfølelse samtidig som man reduserer de negative. Videre forskning kan fortsette å utforske dette området og bidra til å utvikle effektive tiltak for å styrke selvmedfølelse og dermed forbedre mental helse og velvære.

Begrensninger og usikkerhet

Det er viktig å merke seg at meta-analysen er basert på data fra 18 ulike studier, noe som gir et solid grunnlag for å trekke konklusjoner og generalisere funnene. Imidlertid er det også viktig å huske på at hver av de inkluderte studiene kan ha hatt forskjellige metoder og målinger, og at det alltid er en viss grad av usikkerhet i slike analyser. Til tross for dette gir denne meta-analysen en verdifull innsikt i forholdet mellom selvmedfølelse og psykopatologi og kan informere både forskere og klinikere i deres arbeid med å styrke mental helse.

Ved å forstå disse funnene og arbeide med å fremme selvmedfølelse, kan vi håpe på å skape en mer medfølende og støttende atmosfære for oss selv og de rundt oss. Å være bevisst på både de positive og negative aspektene av selvmedfølelse gir oss muligheten til å arbeide med å skape en bedre mental helse og velvære for oss selv og samfunnet som helhet.

Referanse:

Muris, P., and Petrocchi, N. (2017) Protection or Vulnerability? A Meta-Analysis of the Relations Between the Positive and Negative Components of Self-Compassion and Psychopathology. Clin. Psychol. Psychother., 24(2), 373-383. https://doi.org/10.1002/cpp.2005

bottom of page