top of page

S8 / (Trompetter, de Kleine, & Bohlmeijer, 2017)

I denne studien, utført av Trompetter, H.R., de Kleine, E. & Bohlmeijer, E.T. (2017), undersøker forskerne hvordan positiv mental helse fungerer som en beskyttelsesfaktor mot psykopatologi. Studien retter spesielt oppmerksomheten mot selvmedfølelse som en mulig mekanisme for motstandsdyktighet og en adaptiv emosjonsreguleringsstrategi.

Forskerne benyttet seg av en eksplorerende tilnærming for å studere sammenhengen mellom selvmedfølelse, positiv mental helse og psykopatologi. Deltakerne i studien bestod av 349 voksne fra den generelle befolkningen i Nederland. Data ble samlet inn gjennom spørreskjemaer som målte selvmedfølelse, psykopatologi og positiv mental helse.

Resultatene av studien indikerer at selvmedfølelse har en betydelig sammenheng med både positiv mental helse og psykopatologi. Høyere nivåer av selvmedfølelse ble funnet å være assosiert med bedre mental helse og lavere psykopatologi. Forskerne konkluderer med at selvmedfølelse kan fungere som en mekanisme for motstandsdyktighet og en adaptiv emosjonsreguleringsstrategi, som bidrar til å beskytte mot psykopatologi og styrke positiv mental helse.

Studien har noen begrensninger, som at den er basert på en tverrsnittsdesign og selvrapporterte målinger, noe som begrenser muligheten til å trekke kausale konklusjoner. Videre forskning bør inkludere longitudinelle design og mer objektive målinger for å undersøke effektene av selvmedfølelse på mental helse over tid.

Sammenfattet gir denne studien et innblikk i hvordan selvmedfølelse kan fungere som en beskyttelsesfaktor mot psykopatologi og bidra til å styrke positiv mental helse. Resultatene understreker betydningen av å utvikle og vedlikeholde selvmedfølelse som en del av et sunt og balansert følelsesliv.

Referanse:

Trompetter, H. R., de Kleine, E., & Bohlmeijer, E. T. (2017). Why does positive mental health buffer against psychopathology? An exploratory study on self-compassion as a resilience mechanism and adaptive emotion regulation strategy. Cognitive Therapy and Research, 41(3), 459-468. https://doi.org/10.1007/s10608-016-9774-0

bottom of page