top of page

Selv-affirmasjonens rolle:
Effekter på Holdningsendring, Bias og Sosiale Dynamikker

Innledning og formål med studien

Denne studien er en systematisk gjennomgang av tidligere forskning som har brukt selv-affirmasjonsmanipulasjoner. Med "selv-affirmasjonsmanipulasjoner" mener vi teknikker der folk bekrefter eller minner seg selv om deres verdi og kompetanse. Målet med studien er å identifisere kunnskapshull og gi informasjon som kan veilede fremtidig forskning.

Metode og Resultater

Forskerne har sett på egenskapene til tidligere studier, kategorier av manipulasjoner og effekter på ulike avhengige variabler. Søkestrategiene deres ga 47 relevante artikler (69 studier). Manipulasjonene varierte avhengig av området for selv-affirmasjon (verdier eller personlige egenskaper), oppnåelse (identifisert av deltakeren eller forskeren) og prosedyre (skala, essay, tilbakemelding osv.). De fleste avhengige variablene var kognitive, det vil si relatert til tenkning og bevissthet.

Effekter av Selv-affirmasjon

Sterke effekter av selv-affirmasjon ble funnet for holdninger og overtalelse/bias. Dette betyr at når folk utfører selv-affirmasjoner, kan de være mer åpne for å endre sine holdninger og mindre sannsynlig å vise fordommer. For å forklare dette enklere, kan vi si at selv-affirmasjon hjelper folk til å være mer fleksible i deres synspunkter og mindre sannsynlig å dømme andre urettferdig.

Viktige Funn

Her er noen av de viktigste funnene:

 1. Holdningsendring: Selv-affirmasjon har vist seg å redusere holdningsendring og psykologisk ubehag etter en dissonant handling, så lenge selv-affirmasjonsmanipulasjonen ikke ble utfordret eller negert. Dette betyr at hvis du minner deg selv om dine styrker og verdier etter å ha gjort noe du er usikker på, kan du føle deg bedre og mindre sannsynlig å endre din opprinnelige holdning.

 2. Reduksjon av fordommer: Selv-affirmerte deltakere viste mindre fordommer og var mer aksepterende av motstridende holdningsargumenter sammenlignet med ikke-affirmerte deltakere. Dette betyr at selv-affirmasjon kan hjelpe folk til å være mer åpne og mindre dømmende.

 3. Personlig betydning: Selv-affirmasjon kan bare redusere bias når saken er av høy personlig betydning. Dette betyr at selv-affirmasjon er mest effektiv når det gjelder saker som er viktige for oss personlig.

 4. Stereotypier: Selv-affirmasjon kan også påvirke hvordan folk ser... på andre. For eksempel fant studien at selv-affirmerte deltakere så på en ikke-stigmatisert annen mer stereotypisk når venstre hjernehalvdel ble aktivert. Dette betyr at selv-affirmasjon kan påvirke hvordan vi oppfatter og kategoriserer andre mennesker.

 5. Sosiale sammenligninger: Selv-affirmasjon kan også påvirke hvordan folk sammenligner seg med andre. Selv-affirmerte deltakere valgte oppadgående sosiale sammenligninger eller færre nedadgående sammenligninger. Dette betyr at folk som har bekreftet sine egne verdier og styrker, er mer sannsynlig å sammenligne seg med folk de anser som bedre enn dem selv, eller mindre sannsynlig å sammenligne seg med folk de anser som dårligere.

 6. Attribusjoner: Selv-affirmasjon kan også påvirke hvordan folk forklarer andres atferd. Selv-affirmerte deltakere gjorde færre eksterne attribusjoner for andres atferd og lagets prestasjoner. Dette betyr at folk som har bekreftet sine egne verdier og styrker, er mer sannsynlig å forklare andres atferd basert på deres personlige egenskaper, snarere enn ytre omstendigheter.

Behov for Videre Forskning

Men det er behov for mer forskning på variabler med blandete resultater, inkludert risikovurderinger, intensjoner og atferd. Studien diskuterer forslag og hensyn for fremtidig forskning som involverer selv-affirmasjonsmanipulasjoner.

Teoretisk Bakgrunn

Selv-affirmasjonsteorien antyder at mennesker har en grunnleggende behov eller motivasjon for å opprettholde en positiv, global selv-evaluering. Når selvkonseptet trues, opplever folk psykologisk ubehag og er motivert til å redusere dette ubehaget. Tidligere forskning har identifisert ulike strategier for å redusere ubehaget, og selv-affirmasjon er en av disse strategiene. Selv-affirmasjon innebærer å bekrefte en viktig del av ens egen identitet som ikke er relatert til det truede området. Dette kan fungere som en buffer eller mestringssressurs når selvet er truet.

Metodologisk Bakgrunn

Tidligere studier har undersøkt effekten av selv-affirmasjon ved å måle holdningsendring etter en dissonant handling. Forskere brukte ofte en paradigme kalt "indusert etterlevelse" der deltakerne ble bedt om å skrive et motstridende essay om et tema av personlig betydning. Etter at dissonansen var indusert, ble selv-affirmasjon manipulert ved å få deltakerne fullføre en skala som bekreftet en viktig verdi. Endringen i holdning i retning av posisjonen som ble tatt i essayet ble målt som et mål på dissonanse. Effekten av selv-affirmasjon ble observert som en reduksjon... i denne holdningsendringen når deltakerne hadde muligheten til å bekrefte en viktig verdi eller egenskap.

Betingelser som påvirker effekten av selv-affirmasjon

Senere forskning har identifisert ulike betingelser som påvirker effekten av selv-affirmasjon. Noen dissonante handlinger kan bare løses ved å direkte endre atferden, til tross for tilgjengelige selv-affirmasjonsmuligheter. Mislykkede forsøk på selv-affirmasjon kan også øke dissonansen og føre til holdningsendring.

Konklusjon

Det er viktig å merke seg at selv om disse funnene er lovende, er det fortsatt behov for mer forskning for å forstå nøyaktig hvordan og under hvilke forhold selv-affirmasjon kan være mest effektiv. Dette er viktig fordi det kan ha praktiske implikasjoner for hvordan vi kan bruke selv-affirmasjon i hverdagen for å forbedre vår psykiske helse, redusere stress, og forbedre våre sosiale og profesjonelle relasjoner.

Ordforklaringer:

 • Selv-affirmasjon: Selv-affirmasjon kan forklares som en psykologisk prosess der en person aktivt identifiserer og anerkjenner sine egne verdier, styrker og positive egenskaper. Det innebærer å reflektere over ens egen identitet og verdi som individ. Ved å praktisere selv-affirmasjon, tar en person seg tid til å identifisere hva som er viktig for dem og hva de tror på. Dette kan omfatte deres personlige egenskaper, prestasjoner, relasjoner eller prinsipper. Selv-affirmasjon bidrar til å styrke ens følelse av selvverd, selvtillit og indre ro. Det kan også hjelpe til med å takle motgang, tvil eller negativ selvbilde ved å minne en person om deres unike kvaliteter og verdighet. Gjennom selv-affirmasjon kan en person utvikle en positiv og støttende holdning til seg selv, som kan ha en gunstig effekt på deres generelle velvære og mentale helse (Les mer)

 • Dissonant handling: En dissonant handling kan forklares som en handling som er i konflikt med en persons eksisterende holdninger, verdier eller oppfatninger. Når noen utfører en dissonant handling, oppstår en kognitiv dissonans, som er en ubehagelig følelse av indre konflikt eller disharmoni. Dette skjer fordi handlingen strider mot den enkeltes eksisterende oppfatning av seg selv eller verden rundt seg. For eksempel kan en person som har sterke anti-vold-prinsipper, utføre en dissonant handling ved å delta i en voldelig konfrontasjon. Å oppleve dissonans kan utløse en indre motivasjon for å rettferdiggjøre eller endre holdninger for å gjenopprette indre harmoni.

 • Indusert etterlevelse: En forskningsmetode der deltakerne blir bedt om å utføre en dissonant handling, som å skrive et essay som er i strid med deres personlige holdninger. Indusert etterlevelse kan forklares som en strategi eller metode som brukes for å oppmuntre eller påvirke andre til å følge bestemte regler, retningslinjer eller ønsket atferd. Det innebærer å skape en situasjon eller gi insentiver som gjør det mer sannsynlig at mennesker vil etterkomme det som blir foreslått eller pålagt. Indusert etterlevelse kan omfatte bruk av belønninger, straff eller andre former for påvirkning for å oppnå ønsket atferd. Målet er å motivere enkeltpersoner til å handle i samsvar med ønskede standarder eller oppnå spesifikke mål.

 • Attribusjoner: Forklaringer folk gir for årsakene til deres egne eller andres handlinger. Det kan beskrives som en kognitiv prosess der vi prøver å forstå hvorfor hendelser skjer eller hvorfor mennesker oppfører seg på en bestemt måte. Det handler om å tildele årsaker eller tilskrive betydning til det som skjer rundt oss. Når vi observerer en hendelse, søker vi etter informasjon som kan hjelpe oss med å forklare hvorfor det skjedde. Attribusjon innebærer å skille mellom interne og eksterne faktorer. Interne attribusjoner innebærer å tilskrive årsaker til indre egenskaper eller disposisjoner hos en person, for eksempel deres personlighet, holdninger eller intensjoner. Eksterne attribusjoner, derimot, handler om å tilskrive årsaker til eksterne faktorer som situasjonen, omstendighetene eller andre menneskers handlinger. For eksempel, hvis noen mislykkes på en prøve, kan en intern attribusjon være å tilskrive det til deres manglende evner eller mangel på innsats. En ekstern attribusjon kan være å tilskrive det til en vanskelig eksamensoppgave eller ytre distraksjoner. Attribusjon spiller en viktig rolle i våre forståelser av oss selv og andre mennesker. Det påvirker våre oppfatninger, holdninger og reaksjoner. Ved å forstå attribusjonsprosessen kan vi være mer oppmerksomme på våre egne tolkninger og unngå feilaktige antakelser eller stereotypier i våre vurderinger av andre.

 • Oppadgående sosiale sammenligninger: Sammenligninger der folk sammenligner seg med andre de anser som bedre enn seg selv.

 • Nedadgående sosiale sammenligninger: Sammenligninger der folk sammenligner seg med andre de anser som dårligere enn seg selv.

 • Bias: Bias kan forklares som en systematisk tendens eller forhåndsinnstilling til å ha en skjev eller unøyaktig oppfatning eller vurdering av noe eller noen. Bias kan påvirke hvordan vi tolker informasjon, tar beslutninger eller danner meninger. Det kan være basert på personlige fordommer, tidligere erfaringer, sosiale påvirkninger eller kulturelle faktorer. Bias kan føre til diskriminering, urettferdighet og ulike former for partiskhet. Det er viktig å være bevisst på bias og jobbe aktivt med å redusere det for å oppnå rettferdige og objektive vurderinger og beslutninger.

 • Stereotypi: Stereotypi kan beskrives som en forenklet og generaliserende oppfatning eller tro om en bestemt gruppe mennesker, dyr, objekter eller fenomener. Stereotypier dannes gjennom en kombinasjon av faktorer, inkludert indoktrinering, sosialisering og læring fra miljøet. De kan være et resultat av repetisjon, sosial sammenligning og påvirkning fra samfunnsmessige og kulturelle faktorer. Stereotypier kan være basert på noen få karakteristikker eller erfaringer, der noen mennesker danner generelle antakelser om en gruppe basert på begrenset informasjon. Dette kan føre til overgeneraliseringer og feilaktige oppfatninger om gruppen som helhet. Samtidig kan stereotypier også være basert på en bredere kunnskap og erfaringer om en gruppe over tid. Det er viktig å merke seg at stereotypier ikke nødvendigvis reflekterer den faktiske variasjonen og mangfoldet innenfor en gruppe. De kan være unøyaktige, urettferdige og bidra til fordommer og diskriminering. Stereotypier kan være en del av vår kognitive struktur og påvirke våre oppfatninger, holdninger og handlinger. For å motvirke stereotypier er det viktig å være bevisst på deres opphav og utfordre dem gjennom kritisk tenkning og eksponering for mangfoldige perspektiver. Ved å anerkjenne individuelle forskjeller og unngå å generalisere basert på stereotype oppfatninger, kan vi bidra til å skape et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

Referanse:

MCQueen, A., & Klein, W. M. P. (2006). Experimental manipulations of self-affirmation: A systematic review. Self and Identity, 5(4), 289–354. https://doi.org/10.1080/15298860600805325

bottom of page