top of page

A1 Albalooshi et al., (2020)

Selv-affirmajoner i lys av

En forenklet tolkning og sammendrag

Selv-affirmasjonens innvirkning på kognitiv
 ytelse og makt 

Selv-affirmasjon: Økt kognitiv ytelse og effektivitet for de med lav makt

Studien 'Reinstating the Resourceful Self: When and How Self-Affirmations Improve Executive Performance of the Powerless' av Albalooshi et al., (2020) er en spennende forskning som utforsker hvordan selv-affirmasjoner kan hjelpe folk som føler seg mindre mektige i forskjellige situasjoner. Dette randomiserte kontrollerte eksperimentet delte deltakerne tilfeldig inn i grupper for å sikre pålitelige resultater. Studien undersøker blant annet hvordan selv-affirmasjoner kan forbedre kognitive prestasjoner og psykologisk velvære blant individer med lav makt.

I psykologisk forskning refererer begrepet "lav makt" til individer som i en gitt situasjon eller kontekst har mindre kontroll eller innflytelse. Det kan være i en organisasjon, hvor noen individer har mer makt enn andre, eller i en sosial sammenheng hvor sosial status og andre faktorer kan påvirke maktfordelingen. Å ha "lav makt" er ikke nødvendigvis en negativ ting, men bare en beskrivelse av den relative posisjonen i en spesifikk sammenheng. Maktforhold kan endres, og det finnes strategier og verktøy som kan hjelpe individer med lav makt til å håndtere utfordringer og oppnå mål.

Studien viser at selv-affirmasjoner, som positive utsagn vi skriver ned og sier til oss selv, kan forbedre kognitiv ytelse og vår evne til å håndtere distraksjoner. Dette ble målt ved bruk av en velkjent psykologisk test kalt Stroop-oppgaven, som måler en persons evne til å kontrollere kognitive prosesser. Individer med lav makt som utførte selv-affirmasjoner viste betydelig mindre Stroop-interferens, noe som indikerer en bedre evne til å undertrykke distraksjoner og fokusere på oppgaven, sammenlignet med de som ikke praktiserte selv-affirmasjon.

Studien viste også at selv-affirmasjoner kan øke opplevd effektivitet, som er troen på vår evne til å oppnå mål og påvirke omgivelsene rundt oss. Deltakere som praktiserte selv-affirmasjon rapporterte høyere scores på en skala som målte opplevelsen av effektivitet. Dette indikerer en sterkere følelse av å kunne håndtere utfordringer og oppnå suksess.

Ved å forbedre vår kognitive ytelse og øke vår opplevde effektivitet, kan selv-affirmasjoner være til hjelp for å håndtere problemer og vanskeligheter mer effektivt. Dette er spesielt verdifullt for folk som føler seg mindre mektige i forskjellige situasjoner, enten det er på jobb, i sosiale sammenhenger eller i personlige relasjoner.

Forbedring av kognitiv kontroll og ytelse

Studiet visert at selv-affirmasjon har en positiv innvirkning på kognitiv kontroll og ytelse. Individer i lavmaktposisjoner som praktiserte selv-affirmasjon viste betydelig mindre Stroop-interferens, som er en indikator på kognitiv kontroll. Dette tyder på at selv-affirmasjon kan bidra til å forbedre evnen til oppmerksomhet og konsentrasjon, spesielt i situasjoner som krever det. Videre kan selv-affirmasjon også ha en positiv effekt på kognitiv ytelse blant de som føler seg maktesløse, spesielt i oppgaver som krever hemmende kontroll, som er en viktig funksjon av eksekutive ferdigheter.

Selvaffirmasjonens positive innvirkning på kognitive evner og følelse av makt

Selvaffirmasjon viser seg å ha en positiv effekt på både kognitive evner og følelsen av makt hos personer med lav makt. Det betyr at selv om en person føler seg maktesløs i en situasjon, kan selvaffirmasjon bidra til å forbedre deres kognitive ferdigheter og gi dem en økt følelse av makt. Det er viktig å merke seg at selvaffirmasjon kan påvirke en persons følelse av makt uten å påvirke deres umiddelbare emosjonelle respons. Selv om en person kan føle seg mer kraftfull etter å ha praktisert selvaffirmasjon, vil det ikke nødvendigvis endre deres umiddelbare emosjonelle tilstand.

Studien fant også at deltakernes affektive tilstander ikke ble påvirket av makt, bekreftelse eller samhandling. Dette utelukker humørreparasjon som en alternativ forklaring på den reparative effekten av selvaffirmasjon på de maktesløses kognitive evner. Disse funnene indikerer at fordelene med selvaffirmasjon ikke bare er et resultat av umiddelbar humørforbedring eller endring i følelsesmessig tilstand. Dette antyder at selvaffirmasjon kan ha en direkte effekt på kognitive evner, uavhengig av en persons emosjonelle tilstand.

Selv-affirmasjon kan styrke
 Mental motstandskraft 
Effektivitet og Adaptivt tankesett 

Styrking av opplevd effektivitet og mental motstandskraft

Selv-affirmasjon er en kraftig metode som kan øke opplevd effektivitet og styrke en persons motstandskraft. Gjennom bevisst fokus på og bekreftelse av ens positive egenskaper, verdier og prestasjoner, kan selv-affirmasjon være spesielt verdifull for de som føler seg mindre mektige. Den hjelper til med å motvirke følelser av maktesløshet og gjenopprette troen på egen handlekraft.

Tro på egen evne til å takle utfordringer

I situasjoner med begrenset makt eller ressurser er det lett å føle seg overveldet eller maktesløs. Men gjennom selv-affirmasjon kan man bevisst minne seg selv om ens positive egenskaper og tidligere suksesser. Dette styrker troen på egen evne til å takle utfordringer og oppnå mål, og dermed øker opplevd effektivitet.

Dempe negative tanker og skape adaptivt tankesett

Selv-affirmasjon bidrar også til å bekrefte verdier og prestasjoner, og hjelper til med å dempe de skadelige kognitive konsekvensene av maktesløshet. Maktesløshet kan føre til negative tanker og selvtvil, som begrenser evnen til å finne konstruktive løsninger. Ved å øke følelsen av effektivitet gjennom selv-affirmasjon, kan man bryte den negative spiralen og utvikle et mer adaptivt tankesett.

Selv-affirmasjon kan øke 
 
handlekraft, mestring og   personlig vekst 

Styrking av handlekraft og adaptiv respons

Selv-affirmasjon gir en mulighet til å gjenoppbygge troen på egen handlekraft og finne adaptive måter å respondere på vanskelige omstendigheter. Ved å styrke opplevd effektivitet og motstandskraft, blir selv-affirmasjon en verdifull ressurs for å takle utfordringer og oppnå personlig vekst.

Økt effektivitet og mestringsfølelse i makt-hierarkier

Selv-affirmasjon har også vist seg å dempe de skadelige kognitive konsekvensene av maktløshet. Gjennom økt opplevd effektivitet og demping av negative tanker og usikkerhet, kan selv-affirmasjon hjelpe de maktløse til å svare adaptivt på omstendighetene i makt-hierarkier. Dette gir dem muligheten til å føle seg mer kompetente og i stand til å håndtere utfordringer, selv i situasjoner hvor de har mindre makt.

Personlig vekst og positive endringer

Selv-affirmasjon er ikke bare en metode for økt effektivitet og motstandskraft, men også en vei til personlig vekst. Ved å styrke troen på egen handlekraft, kan selv-affirmasjon bidra til å takle utfordringer og oppnå positive endringer i våre liv. La oss fortsette å dyrke troen på vår egen evne til å håndtere utfordringer og skape en bedre fremtid.

Selv-affirmasjon,
 Fellesskap og Sosial støtte 

Oppmuntring og støtte i fellesskapet

I våre samfunn er det viktig å huske betydningen av å støtte hverandre og oppmuntre til selv-affirmasjon. Ved å oppmuntre til en positiv og bekreftende tilnærming til oss selv og andre, kan vi bidra til å bygge opp og styrke både individuelle og kollektive ressurser. La oss fortsette å dyrke troen på egen evne til å håndtere utfordringer og skape positive endringer i livene våre.

Bygge en støttende fellesskapskultur

La oss fortsette å oppmuntre hverandre til å praktisere selv-affirmasjon og skape en fellesskapskultur som støtter og oppmuntrer til positiv og bekreftende tilnærming til oss selv og andre. Ved å gi støtte og oppmuntre til selv-affirmasjon, kan vi bidra til å bygge opp og styrke individuelle og kollektive ressurser.

Sosial støtte kan beskytte mot miljømessige stressorer og gi økt velvære

Sosial støtte har vist seg å være en verdifull ressurs for individer med lav makt når det gjelder å håndtere psykologiske trusler og stressorer. Studien antyder at sosial støtte fungerer som en kilde til makt og kontroll i seg selv. Mennesker med sterke sosiale bånd og god sosial kapital blir beskyttet mot miljømessige stressorer på grunn av støtten de mottar fra andre. Selv om studien ikke direkte testet denne muligheten, peker forfatterne på at det kan være et interessant område for fremtidig forskning.

Selv-affirmasjon kan hjelpe med å 
 
håndtere frykt, maktesløshet og   negativ evaluering 

Håndtere frykt for maktesløshet gjennom selv-affirmasjon

Studien lyktes i å manipulere deltakernes opplevelse av makt eller maktesløshet. Dette betyr at vi kan påvirke hvordan mennesker føler seg i forhold til sin egen makt i ulike situasjoner. Det å ha denne innsikten er svært verdifullt og har praktiske implikasjoner for å strukturere sosiale situasjoner på en måte som fremmer bedre ytelse og trivsel. Enten det gjelder organisasjonsledelse, pedagogikk eller personlige relasjoner, kan vi anvende selv-affirmasjon for å hjelpe folk til å håndtere frykten for maktesløshet. Selv om noen deltakere i studien var bekymret for hvordan de ble sett av andre, hadde denne bekymringen ingen innvirkning på effekten av makt eller selv-bekreftelse. Dette betyr at selv-affirmasjon fremdeles kan være til hjelp for personer som føler seg maktesløse, selv når de er engstelige for andres oppfatning av dem. Dette er spesielt relevant i situasjoner der individer opplever sosial evaluering eller dom, for eksempel under jobbintervjuer eller offentlige presentasjoner.

Håndtere frykt for negativ evaluering (FNE) gjennom selv-affirmasjon

Studien vår viser også at selv-affirmasjon kan være en effektiv metode for å håndtere frykten for negativ evaluering (FNE). Selv om deltakerne i studien hadde bekymringer om hvordan de ble vurdert av andre, påvirket ikke denne bekymringen effekten av selv-affirmasjon. Det betyr at selv om noen er engstelige for andres dom, kan selv-affirmasjon fortsatt være til hjelp for å forbedre prestasjonene deres i situasjoner hvor de opplever FNE. Denne innsikten er spesielt relevant i kontekster som jobbintervjuer eller offentlige presentasjoner, der personer ofte er bekymret for hvordan de blir vurdert av andre. Ved å benytte seg av selv-affirmasjon kan de redusere frykten for negativ evaluering og dermed oppnå bedre resultater.

Selv-affirmasjon
 Nøkkelen til selvverd og   personlig utvikling 

Selvverd er robust og påvirkes ikke av situasjonell makt eller selvaffirmasjon

Selvverd spiller en betydelig rolle i opplevelsen av makt og maktesløshet. Deltakerne opprettholdt en generell følelse av verdi og selvtillit, uavhengig av manipulert makt eller selvaffirmasjon. Dette indikerer at selvverd er en stabil kvalitet som ikke nødvendigvis påvirkes av spesifikke situasjoner eller erfaringer. Samtidig påvirket ikke selvverd hvordan maktmanipulasjonen påvirket deltakernes ytelse. Dette betyr at opplevelsen av makt eller maktesløshet kan påvirke deltakernes prestasjoner, uavhengig av deres generelle selvverd.

Selvaffirmasjon er like effektivt for begge kjønn

Studien fant ingen kjønnsforskjeller når det gjaldt effekten av maktløshet og selvaffirmasjon. Dette betyr at både menn og kvinner opplever de samme effektene av maktløshet, og at selvaffirmasjon er like effektivt uavhengig av kjønn. Dette funnet er viktig da det indikerer at strategier for å håndtere maktløshet, som selvaffirmasjon, kan være universelt anvendelige. Det understreker også at de psykologiske utfordringene ved maktløshet og fordelene ved selvaffirmasjon er felles menneskelige erfaringer som ikke begrenses av kjønn.

Selvaffirmasjonens betydning og potensial

Studien gir verdifull innsikt i hvordan selvaffirmasjon kan forbedre kognitive prestasjoner og psykologisk velvære blant personer med lav makt. Gjennom selvaffirmasjon kan en person aktivt fokusere på sine positive egenskaper, verdier og tidligere suksesser, og på den måten styrke sin indre ressursbase. Dette bidrar til å redusere følelsen av maktesløshet og øke selvfølelsen, noe som er essensielt for å takle utfordringer og opprettholde en sunn psykisk tilstand.

Implikasjoner og oppfordring til handling

Resultatene av denne studien har viktige implikasjoner for hvordan vi støtter og styrker enkeltpersoner i ulike livssituasjoner. Selvaffirmasjon kan brukes som en strategi for å fremme positivt selvsnakk og styrke en persons tro på egne evner. Ved å forbedre kognitive ferdigheter som oppmerksomhet, problemløsning og hukommelse, kan selvaffirmasjon hjelpe en person med å takle komplekse oppgaver og styrke deres følelse av mestring.

Det er viktig å merke seg at selvaffirmasjon ikke er en quick-fix løsning, men en praksis som krever bevisst innsats og kontinuitet. Regelmessig bruk av selvaffirmasjon kan bidra til å skape positive endringer over tid og legge grunnlaget for økt psykologisk velvære og personlig styrke. Ved å integrere selvaffirmasjon i våre daglige liv og kombinere det med andre selvutviklingsstrategier og sosial støtte, kan vi oppnå best mulige resultater.

La oss ta med oss kunnskapen fra denne studien og oppfordre til handling. Vi kan praktisere selvaffirmasjon i våre egne liv, oppmuntre andre til å gjøre det samme, og jobbe sammen for å skape et samfunn der alle føler seg styrket og i stand til å møte utfordringer med selvtillit og resiliens.

Oppsummering

Selvaffirmasjon er en kraftig praksis som kan ha positive effekter på en persons velvære og evne til å håndtere utfordringer. Gjennom bevisst fokus på ens positive egenskaper, verdier og tidligere suksesser, kan selv-affirmasjon bidra til å gjenoppbygge troen på egen handlekraft og evne til å håndtere ulike situasjoner. Studien har også vist at selv-affirmasjon ikke bare har positive effekter på individet, men også på samfunnet som helhet ved å oppmuntre til en positiv og bekreftende tilnærming til oss selv og andre.

La oss bruke denne kunnskapen til å reflektere over våre egne holdninger og praksiser. Ved å øke vår bevissthet om maktdynamikker og hvordan de påvirker enkeltpersoner, kan vi ta affirmative tiltak for å støtte de som føler seg mindre mektige og bidra til en mer inkluderende og rettferdig samfunnsstruktur. La oss fortsette å oppmuntre til selvaffirmasjon, dele kunnskapen vi har lært fra studien, og arbeide sammen for å styrke hverandres evne til å håndtere utfordringer og trives i livet.

Referanse:

Albalooshi, S., Moeini-Jazani, M., Fennis, B. M., & Warlop, L. (2020). Reinstating the Resourceful Self: When and How Self-Affirmations Improve Executive Performance of the Powerless. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(2), 189–203. https://doi.org/10.1177/0146167219853840

bottom of page