top of page

Dette vitenskapelige dokumentet av Cohen og Sherman (2014) er en litteraturgjennomgang som dykker dypt inn i feltet av selvbekreftelse gjennom å styrke ens følelse av egenverd og adekvatitet, reduserer selvbekreftelse psykologisk trussel og forsvarsmekanismer, og åpner opp for bedre bruk av ressurser og vekst i sosialt miljø og individet selv. Selvbekreftelser kan føre til varige endringer og positive tilbakekoblingseffekter som forbedrer adaptive utfall over tid. Forskningen har avdekket omfattende bevis for at selvbekreftelse har betydelige positive effekter på mange aspekter av individets liv, inkludert psykososial, mental, emosjonell og fysisk helse.

Selvbekreftelse kan

 • redusere stress effektivt

Selvbekreftelse kan effektivt redusere stressresponsen. Dette er et bemerkelsesverdig funn, ettersom stress er en universell utfordring som påvirker både fysisk og psykisk helse. Når individer engasjerer seg i selvbekreftende aktiviteter, kan de oppleve nedgang i fysiologiske markører for stress, som hjerterytme og blodtrykk, og rapporterer lavere nivåer av stressrelaterte symptomer, som angst, irritabilitet og utmattelse.

Denne reduksjonen i stressresponsen antas å være et resultat av en styrking av selvoppfatningen og en økning i indre stabilitet som følge av selvbekreftelse. Med andre ord, ved å bekrefte og styrke egne verdier og kvaliteter, kan individer føle seg mer sikre på seg selv og deres evne til å håndtere utfordringer. Dette kan bidra til å skape en indre følelse av stabilitet og trygghet, noe som kan redusere opplevelsen av stress.

Videre kan selvbekreftelse bidra til å skape en mer positiv og optimistisk tankegang, noe som kan hjelpe individer til å se utfordringer og stressende situasjoner i et mer positivt lys. Dette kan igjen bidra til å redusere stressresponsen og fremme en mer effektiv håndtering av stress.

Samlet sett tyder forskningen på at selvbekreftelse kan være et kraftig verktøy for å redusere stress og fremme bedre fysisk og psykisk helse.

Selvbekreftelse kan

 • forbedre velvære og livskvalitet

Selvbekreftelser har en dyp innvirkning på velvære og livskvalitet, og fungerer som et kraftig verktøy for å håndtere livets utfordringer. Ved å styrke selvfølelsen og verdier som er viktige for en person, kan selvbekreftelse hjelpe individer å navigere gjennom vanskelige situasjoner, enten det er sykdom, motgang eller daglig stress.

En av de mest betydningsfulle effektene av selvbekreftelse er dens evne til å endre hvordan vi forholder oss til psykologiske trusler. I stedet for å unngå, benekte eller ignorere trusler, fremmer selvbekreftelse en mer adaptiv tilnærming. Dette innebærer å anerkjenne trusselens betydning, men også å se utover den umiddelbare trusselen for å se det større bildet. Dette kan redusere stress, fremme bedre bruk av ressurser, og tillate en mer konstruktiv håndtering av trusler.

På lang sikt kan regelmessig praksis med selvbekreftelse føre til positive endringer i holdninger, motivasjon og prestasjoner. Dette kan resultere i bedre psykologisk tilpasning og mestring av psykiske utfordringer, noe som igjen forbedrer velvære og livskvalitet.

I tillegg kan selvbekreftelse bidra til å redusere vekten av stressrelaterte tanker og bekymringer. Dette kan forbedre kognitive funksjoner som arbeidshukommelse, som er nødvendig for å opprettholde fokus på langsiktige mål. Ved å redusere stress og fremme mental klarhet, kan selvbekreftelse bidra til å forbedre psykologisk tilpasning og mestring av psykiske utfordringer.

Selvbekreftelse kan

 • forbedre emosjonell helse

Når det gjelder emosjonell helse, har selvbekreftelse vist seg å ha flere positive effekter. Den kan redusere subjektive symptomer på sykdom og nød, som angst og depresjon. Dette skjer gjennom mekanismer som aktiverer og styrker positive selvoppfatninger, verdier og identitet. Ved å bekrefte og styrke disse aspektene kan selvbekreftelse bidra til å skape en buffer mot selvkritikk, negative følelser og tankemønstre. Selvbekreftelse fremmer også bedre regulering av emosjoner og økt emosjonell stabilitet, som igjen kan bidra til bedre følelsesmessig velvære og helse.

Selvbekreftelse kan

 • forbedre fysisk helse

Selvbekreftelse kan ha en betydelig innvirkning på fysisk helse, spesielt når det gjelder etterlevelse av medisinske råd og anbefalinger. Dette skyldes at selvbekreftelse kan bidra til å senke det psykologiske trusselnivået som ofte hindrer folk i å følge helseanbefalinger. For eksempel kan folk som står overfor helseutfordringer som overvekt, dårlig kosthold, røyking eller overdreven alkoholbruk, ofte oppleve disse rådene som truende mot deres selvbilde eller selvintegritet. Dette kan føre til motstand mot å endre atferd, selv når de forstår at endringen ville være til deres fordel.

Selvbekreftelse kan bidra til å motvirke denne motstanden ved å styrke individets selvbilde og selvverd, noe som kan gjøre det lettere å akseptere og handle på helseanbefalinger. Ved å bekrefte deres verdier og selvoppfatning, kan selvbekreftelse hjelpe individer til å se helseanbefalinger mindre som trusler og mer som muligheter for selvforbedring. Dette kan øke deres motivasjon til å endre atferd, øke deres tro på at de kan gjøre endringene (selveffektivitet), og redusere stresset forbundet med å gjøre endringene.

Videre kan selvbekreftelse bidra til å forbedre helseatferd og måloppnåelse, som å opprettholde en sunn livsstil og etablere gode vaner. Ved å styrke positive selvoppfatninger og verdier, kan selvbekreftelse bidra til å skape en mer positiv og støttende kontekst for helseatferd. Dette kan bidra til å oppnå positive endringer og fordeler i en persons fysiske helse.

Det er viktig å merke seg at effekten av selvbekreftelse på helseatferd og etterlevelse kan variere avhengig av individuelle forskjeller og kontekst. Imidlertid peker forskningen på potensialet for selvbekreftelse som en verdifull intervensjon for å forbedre fysisk helse

Selvbekreftelse kan

 • forbedre evnen til problemløsning

Selvbekreftelse har også betydning for en rekke andre aspekter av individets liv. Den kan forbedre evnen til problemløsning og beslutningstaking. Når en person engasjerer seg i selvbekreftende aktiviteter, skapes en positiv selvforsterkende syklus som styrker positive selvoppfatninger, verdier og identitet. Dette kan bidra til bedre evne til å håndtere og løse problemer, samt ta beslutninger på en mer konstruktiv måte. Spesielt kan selvbekreftelse bidra til å redusere ruminering og bekymring ved å hjelpe individer til å fokusere på deres positive kvaliteter og verdier. Dette kan bidra til å skifte oppmerksomheten bort fra negative tanker og bekymringer og mot mer positive og konstruktive tanker, noe som igjen kan forbedre problemløsning og beslutningstaking ved å gi en mer balansert og realistisk vurdering av situasjonen.

Selvbekreftelse kan

 • fremme mestring

 • fremme mental resiliens

 • starte en selvforsterkende syklus av positive effekter

Selvbekreftelse kan fungere som en kraftig katalysator for å styrke psykologisk motstandsdyktighet, også kjent som resiliens, og kan initiere en selvforsterkende syklus av positive effekter. Resiliens er vår evne til å håndtere, tilpasse oss og gjenopprette fra utfordringer, motgang og stressende situasjoner. Denne evnen er ikke statisk, men kan styrkes og utvikles over tid.

Selvbekreftelse, som innebærer å bekrefte og styrke våre positive selvoppfatninger, verdier og identitet, kan være et viktig verktøy for å bygge opp denne motstandsdyktigheten. Ved å styrke vår indre tro på oss selv og våre verdier, kan vi bygge opp interne ressurser som hjelper oss å navigere gjennom stressende situasjoner med større effektivitet. Dette kan også hjelpe oss å gjenopprette raskere fra vanskelige omstendigheter, og å opprettholde eller gjenopprette vår psykologiske likevekt.

Denne prosessen fungerer som en positiv tilbakemeldingssløyfe, hvor hver vellykket selvbekreftelse bygger på den forrige og forsterker effekten. Dette kan bidra til å skape en oppadgående spiral av forbedret velvære og mestringsevne. Med andre ord, jo mer vi praktiserer selvbekreftelse, jo mer motstandsdyktige kan vi bli, og jo bedre kan vi bli til å håndtere livets utfordringer.

Det er viktig å merke seg at denne prosessen ikke er en engangsaktivitet, men snarere en kontinuerlig praksis. Som med enhver ferdighet, kan effekten av selvbekreftelse forbedres og forsterkes over tid. Ved å gjøre selvbekreftelse til en regelmessig praksis, kan vi kontinuerlig styrke vår resiliens og forbedre vår evne til å håndtere livets utfordringer på en sunn og produktiv måte.

Selvbekreftelser kan

 • forbedre menneskeligeinteraksjoner og relasjoner

Selvbekreftelse har vist seg å være et kraftig verktøy for å forbedre menneskelige interaksjoner og relasjoner. Ved å styrke positive selvoppfatninger og verdier, kan selvbekreftelse bidra til å redusere konflikter, forbedre kommunikasjon, og fremme mer positive og konstruktive interaksjoner.

Selvbekreftelser

 • kan redusere stereotypier og fordommer

Selvbekreftelse kan hjelpe individer til å se forbi negative stereotypier og fordommer, og i stedet fokusere på deres positive kvaliteter og verdier. Dette kan bidra til å bekjempe internaliserte stereotypier, øke selvfølelsen og forbedre sosial integrasjon, uavhengig av individets bakgrunn eller tilhørighet.

Selvbekreftelser

 • kan forbedre kommunikasjon og konflikthåndtering

Selvbekreftelse kan redusere defensivitet, noe som kan åpne opp for mer konstruktiv dialog. Dette kan være spesielt nyttig i situasjoner der det er viktig å motta og akseptere kritisk informasjon, som i helsekommunikasjon eller i konfliktsituasjoner. Videre kan selvbekreftelser bidra til å dempe konflikter og fremme mer effektive strategier for konflikthåndtering.

Selvbekreftelse

 • kan fremme positive interpersonlige relasjoner

Ved å styrke positive selvoppfatninger og verdier, kan selvbekreftelse bidra til å forbedre interpersonlige relasjoner. Dette kan være spesielt nyttig i romantiske forhold, hvor selvbekreftelse kan bidra til å redusere relasjonell usikkerhet, noe som kan føre til mindre nedvurdering av partnere og færre forholdssaboterende atferd.

Selvbekreftelse

 • kan fremme empati og forståelse

Selvbekreftelser kan bidra til å styrke empati og forståelse mellom mennesker. Ved å bekrefte egne verdier og kvaliteter, kan individer bli mer åpne for andres perspektiver. Dette kan bidra til å skape dypere forståelse og toleranse, noe som kan forbedre sosiale relasjoner. I tillegg kan selvbekreftelse hjelpe individer til å håndtere egne følelser mer effektivt, noe som kan forbedre deres evne til å forstå og relatere til andres følelser. Dette kan igjen bidra til å skape mer harmoniske og støttende sosiale miljøer.

Det er viktig å merke seg at effekten av selvbekreftelser kan variere avhengig av individuelle forskjeller og kontekst. Imidlertid peker forskningen på potensialet for selvbekreftelser som en verdifull intervensjon for å forbedre menneskelige interaksjoner og relasjoner på mange forskjellige områder. Selvbekreftelse har ikke bare positive implikasjoner for individuell velvære, men også for sosiale relasjoner. Det kan bidra til å fremme empati, forståelse og respekt mellom mennesker, noe som kan styrke sosiale bånd og fremme et mer inkluderende samfunn.

Selvbekreftelse kan

 • forbedre produktivitet og ytelse

Selvbekreftelse kan forbedre produktivitet og ytelse - Selvbekreftelse kan ha en betydelig innvirkning på individets produktivitet og ytelse. Ved å styrke troen på egne evner og verdier, kan selvbekreftelse øke motivasjon, engasjement og innsats, noe som kan forbedre individets ytelse på ulike områder som arbeid, studier eller idrett.

Forskning har vist at selvbekreftelse kan bidra til å redusere stress og angst, som ofte er barrierer for produktivitet og ytelse. Ved å bekrefte egne verdier og styrker, kan individer håndtere stressende situasjoner mer effektivt, noe som kan forbedre deres evne til å fokusere og utføre oppgaver effektivt.

Selvbekreftelse kan også bidra til å fremme en positiv selvoppfatning, noe som kan øke selvtillit og selv-effektivitet. Dette kan igjen forbedre individets evne til å ta på seg utfordrende oppgaver, ta risiko og streve etter høyere mål.

Det er viktig å merke seg at effekten av selvbekreftelse kan variere avhengig av individuelle forskjeller og kontekst. Imidlertid peker forskningen på potensialet for selvbekreftelse som en verdifull intervensjon for å forbedre produktivitet og ytelse på mange forskjellige områder.

Kort oppsummering

 • Praktisering  av selvbekreftelser

Oppsummert viser denne litteraturgjennomgangen det enorme potensialet som ligger i bruk av selvbekreftelse som en verdifull intervensjon for å forbedre psykososial, mental, emosjonell og fysisk helse. De dokumenterte effektene av selvbekreftelse på ulike helseaspekter gir et sterkt grunnlag for å implementere selvbekreftelse i praksis, enten det er i terapi, rådgivning eller som en del av en selvutviklingsprosess.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selvbekreftelse ikke er en universell løsning, og resultatene kan variere avhengig av individuelle forskjeller og kontekst. For noen mennesker, spesielt de som allerede har en høy grad av selvtillit eller selvfølelse, kan overdreven bruk av selvbekreftelse potensielt være skadelig. Derfor er det viktig å tilpasse selvbekreftelse til individets unike behov og omstendigheter.

Selvbekreftelse bør betraktes som en del av et bredere sett av strategier for å forbedre velvære og mestring. Ved å kombinere selvbekreftelse med andre intervensjoner og tilnærminger, kan enkeltpersoner skape en personlig tilpasset tilnærming til å håndtere utfordringer og fremme helse og velvære.

Videre forskning er imidlertid nødvendig for å utforske og utvide vår forståelse av selvbekreftelsesteorien og praksis, samt identifisere optimale strategier for implementering og målrettede intervensjoner."

NB! - Vennligst merk at dette er en kort oppsummering, tolkning og diskusjon av artikkelen, og enkelte detaljer kan ha blitt utelatt. Det anbefales å lese den originale artikkelen for å få en mer grundig forståelse av studien.

Referanse:

Cohen, G. L., & Sherman, D. K. (2014). The psychology of change: self-affirmation and social psychological intervention. Annual Review of Psychology, 65, 333–371. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115137

bottom of page